Ktl-icon-tai-lieu

các bài tập quấn dây roto động cơ một chiều và động cơ vạn năng

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Trang
1
CAÙC BAØI TAÄP QUAÁN DAÂY ROTOR ÑOÄNG CÔ MOÄT
CHIEÀU VAØ ÑOÄNG CÔ VAÏN NAÊNG
ë
I/ TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT LIEÂN QUAN :
1/ Ñònh Nghóa Caùc Ñaïi Löôïng
* Phaân loaïi daây quaán :
- Daây quaán xeáp : Xeáp ñôn giaûn vaø xeáp phöùc taïp .
- Daây quaán soùng : Soùng ñôn giaûn vaø soùng phöùc taïp .
- Daây quaán hoãn hôïp : Keát hôïp giöõa xeáp ñôn giaûn vaø soùng phöùc taïp
cuøng noái leân 1 coå goùp .
* Phaàn töû ( boái daây ) :
* Raõnh thöïc – raõnh phaàn töû ( raõnh nguyeân toá ) :
- Raõnh thöïc Z : laø raõnh hieän höõu treân keát caáu cuûa Rotor nhìn thaáy
ñöôïc .
- Raõnh phaàn töû Z
nt
: laø raõnh töôûng töôïng chæ chöùa 1 caïnh taùc duïng treân
vaø 1 caïnh taùc duïng döôùi cuûa 2 boái daây khaùc nhau .
Moät raõnh thöïc coù th chöùa 1 raõnh hay nhieàu raõnh nguyeân toá .
* Caùc böôùc daây vaø böôùc phieán goùp :
- Böôùc thöù nhaát y
1
: laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuûa boái daây .
- Böôùc thöù hai y
2
: laø khoaûng caùch giöõa caïnh chöùa ñaàu ra cuûa boái
tröôùc ñeán caïnh chöùa ñaàu vaøo cuûa boái keá tieáp .
- Böôùc toång hôïp y : laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuøng chöùa
ñaàu vaøo hoaëc ñaàu ra cuûa 2 boái daây keá tieáp nhau .
- Böôùc phieán goùp y
G
: laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuûa 1 phaàn
töû noái leân phieán goùp .
các bài tập quấn dây roto động cơ một chiều và động cơ vạn năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các bài tập quấn dây roto động cơ một chiều và động cơ vạn năng - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
các bài tập quấn dây roto động cơ một chiều và động cơ vạn năng 9 10 321