Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập quấn dây rotor, động cơ một chiếu

Được đăng lên bởi Tai Vu
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 4772 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Khoa Điện

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

CÁC BÀI TẬP QUẤN DÂY ROTOR ĐỘNG CƠ MỘT
CHIỀU VÀ ĐỘNG CƠ VẠN NĂNG
ë
I/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT LIÊN QUAN :
1/ Định Nghĩa Các Đại Lượng
* Phân loại dây quấn :
- Dây quấn xếp : Xếp đơn giản và xếp phức tạp .
- Dây quấn sóng : Sóng đơn giản và sóng phức tạp .
- Dây quấn hỗn hợp : Kết hợp giữa xếp đơn giản và sóng phức tạp
cùng nối lên 1 cổ góp .
* Phần tử ( bối dây ) :

* Rãnh thực – rãnh phần tử ( rãnh nguyên tố ) :
- Rãnh thực Z : là rãnh hiện hữu trên kết cấu của Rotor nhìn thấy
được .
- Rãnh phần tử Znt : là rãnh tưởng tượng chỉ chứa 1 cạnh tác dụng trên
và 1 cạnh tác dụng dưới của 2 bối dây khác nhau .
Một rãnh thực có thể chứa 1 rãnh hay nhiều rãnh nguyên tố .

* Các bước dây và bước phiến góp :
- Bước thứ nhất y1 : là khoảng cách giữa 2 cạnh tác dụng của bối dây .
- Bước thứ hai y2 : là khoảng cách giữa cạnh chứa đầu ra của bối
trước đến cạnh chứa đầu vào của bối kế tiếp .
- Bước tổng hợp y : là khoảng cách giữa 2 cạnh tác dụng cùng chứa
đầu vào hoặc đầu ra của 2 bối dây kế tiếp nhau .
- Bước phiến góp yG : là khoảng cách giữa 2 cạnh tác dụng của 1 phần
tử nối lên phiến góp .

BIÊN SOẠN : ĐINH XUÂN CHIẾN

Trang 1

Khoa Điện

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

2/ Công Thức Tính Toán Các Bước :
* Dây quấn xếp :

* m = 1,ta có dây quấn xếp đơn .
phải)
* m ≥ 2,ta có dây quấn xếp phức .

Dùng dấu (+) → quấn tiến (quấn
Dùng dấu (- ) → quấn lùi (quấn trái)

* Dây quấn sóng :

* m = 1,ta có dây quấn sóng đơn.
* m ≥ 2,ta có dây quấn sóng phức.

Dùng dấu (+) → quấn tiến (quấn phải)
Dùng dấu (- ) → quấn lùi ( quấn trái)

3/ Cách lập sơ đồ nối các phần tử :
∗ Gọi số thứ tự rãnh nguyên tố chứa cạnh tác dụng trên là lớp trên – cũng
là số thứ tự phiến góp nối với đầu dây yào lớp trên .
Gọi số thứ tự rãnh chứa cạnh tác dụng dưới là lớp dưới .
* Tổng quát ta có :
- Dây quấn xếp :

Nếu m = 2 (dây quấn xếp phức ) thì ta có 2 mạch kín .
- Dây quấn sóng :

Nếu m = 2 (dây quấn sóng phức ) thì ta có 2 mạch kín .
BIÊN SOẠN : ĐINH XUÂN CHIẾN

Trang 2

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Khoa Điện

Chú ý :
Nếu số thứ tự rãnh tìm được là số 0 , số âm hay số dương có giá trị lớn
hơn G ( rãnh nguyên tố )...
TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän
BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN
Trang
1
CAÙC BAØI TAÄP QUAÁN DAÂY ROTOR ÑOÄNG CÔ MOÄT
CHIEÀU VAØ ÑOÄNG CÔ VAÏN NAÊNG
ë
I/ TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT LIEÂN QUAN :
1/ Ñònh Nghóa Caùc Ñaïi Löôïng
* Phaân loaïi daây quaán :
- Daây quaán xeáp : Xeáp ñôn giaûn vaø xeáp phöùc taïp .
- Daây quaán soùng : Soùng ñôn giaûn vaø soùng phöùc taïp .
- Daây quaán hoãn hôïp : Keát hôïp giöõa xeáp ñôn giaûn vaø soùng phöùc taïp
cuøng noái leân 1 coå goùp .
* Phaàn töû ( boái daây ) :
* Raõnh thöïc – raõnh phaàn töû ( raõnh nguyeân toá ) :
- Raõnh thöïc Z : laø raõnh hieän höõu treân keát caáu cuûa Rotor nhìn thaáy
ñöôïc .
- Raõnh phaàn töû Z
nt
: laø raõnh töôûng töôïng chæ chöùa 1 caïnh taùc duïng treân
vaø 1 caïnh taùc duïng döôùi cuûa 2 boái daây khaùc nhau .
Moät raõnh thöïc coù th chöùa 1 raõnh hay nhieàu raõnh nguyeân toá .
* Caùc böôùc daây vaø böôùc phieán goùp :
- Böôùc thöù nhaát y
1
: laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuûa boái daây .
- Böôùc thöù hai y
2
: laø khoaûng caùch giöõa caïnh chöùa ñaàu ra cuûa boái
tröôùc ñeán caïnh chöùa ñaàu vaøo cuûa boái keá tieáp .
- Böôùc toång hôïp y : laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuøng chöùa
ñaàu vaøo hoaëc ñaàu ra cuûa 2 boái daây keá tieáp nhau .
- Böôùc phieán goùp y
G
: laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuûa 1 phaàn
töû noái leân phieán goùp .
Các bài tập quấn dây rotor, động cơ một chiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tập quấn dây rotor, động cơ một chiếu - Người đăng: Tai Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Các bài tập quấn dây rotor, động cơ một chiếu 9 10 858