Ktl-icon-tai-lieu

các bảo vệ cho máy phát điện (2)

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. GIỚI THIỆU CHUNG
I. MỤC ĐÍCH ĐẶT BẢO VỆ
Trong hệ thống điện, máy biến áp là một trong những phần tử quan trọng nhất
liên kết hệ thống sản xuất, truyền tải và phân phối. Vì vậy, việc nghiên cứu các tình
trạng làm việc không bình thường, sự cố... xảy ra với MBA là rất cần thiết.
Để bảo vệ cho MBA làm việc an toàn cần phải tính đầy đủ các hư hỏng bên
trong MBA và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự làm việc bình thường của máy
biến áp. Từ đó đề ra các phương án bảo vệ tốt nhất, loại trừ các hư hỏng và ngăn
ngừa các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự làm việc của MBA.

II. CÁC HƯ HỎNG VÀ TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC
KHÔNG BÌNH THƯỜNG XẢY RA VỚI MBA
II.1. Sự cố bên trong MBA:
Sự cố bên trong được chia làm hai nhóm sự cố trực tiếp và sự cố gián tiếp.
1. Sự cố trực tiếp là ngắn mạch các cuộn dây, hư hỏng cách điện làm thay đổi
đột ngột các thông số điện.
2. Sự cố gián tiếp diễn ra từ từ nhưng sẽ trở thành sự cố trực tiếp nếu không
phát hiện và xử lý kịp thời (như quá nhiệt bên trong MBA, áp suất dầu tăng cao...).
Vì vậy yêu cầu bảo vệ sự cố trực
A B C
A
C
tiếp phải nhanh chóng cách ly MBA bị sự A B C
cố ra khỏi hệ thống điện để giảm ảnh
hưởng đến hệ thống. Sự cố gián tiếp
không đòi hỏi phải cách ly MBA nhưng
phải được phát hiện, có tín hiệu báo cho
nhân viên vận hành biết để xử lý. Sau đây
phân tích một số sự cố bên trong thường
gặp.
II.1.1. Ngắn mạch giữa các pha
trong MBA ba pha:
Dạng ngắn mạch này (hình 2.1) rất
hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra dòng
ngắn mạch sẽ rất lớn so với dòng một pha.

53

a/

b/

c/

Hnh 2.1: Ngaĩn mách nhieău pha
trong cuoôn dađy MBA

II.1.2. Ngắn mạch một pha:
% cụa dong I1xmax

100
80

Dong chám

I

60

IS

Z

Ix

IS

40

Dong s caâp

20
0

Hnh 2.2: Ngaĩn mách moôt pha chám aât

Khoạng cach
t trung tnh
eân ieơm
chám (%
cuoôn dađy)

20

40

60

80

100

Hnh 2.3: Dong ieôn chám aât moôt pha
cụa MBA noâi aât qua toơng tr

Có thể là chạm vỏ hoặc chạm lõi thép MBA. Dòng ngắn mạch một pha lớn
hay nhỏ phụ thuộc chế độ làm việc của điểm trung tính MBA đối với đất và tỷ lệ vào
khoảng cách từ điểm chạm đất đến điểm trung tính.
Dưới đây là đồ thị quan hệ dòng điện sự cố theo vị trí điểm ngắn mạch (hình
2.3). Từ đồ thị ta thấy khi điểm sự cố dịch chuyển xa điểm trung tính tới đầu cực
MBA, dòng điện sự cố càng tăng.
II.1.3. Ngắn mạch giữa các vòng dây của cùng một pha:
Khoảng (70÷80)% hư hỏng MBA là từ
chạm chập giữa các vòng dây cùng 1 pha bên
trong MBA (hình 2.4).
Trường hợp này dòng điện tại chổ
ngắn mạch rất lớn vì một số vòng dây bị nối
ngắn mạ...
A. GII THIU CHUNG
I. MC ĐÍCH ĐẶT BO V
Trong h thng đin, máy biến áp là mt trong nhng phn t quan trng nht
liên kết h thng sn xut, truyn ti và phân phi. Vì vy, vic nghiên cu các tình
trng làm vic không bình thường, s c... xy ra vi MBA là rt cn thiết.
Để bo v cho MBA làm vic an toàn cn phi tính đầy đủ các hư hng bên
trong MBA và các yếu t bên ngoài nh hưởng đến s làm vi
c bình thường ca máy
biến áp. T đó đề ra các phương án bo v tt nht, loi tr các hư hng và ngăn
nga các yếu t bên ngoài nh hưởng đến s làm vic ca MBA.
II. CÁC HƯ HNG VÀ TÌNH TRNG LÀM VIC
KHÔNG BÌNH THƯỜNG XY RA VI MBA
II.1. S c bên trong MBA:
S c bên trong được chia làm hai nhóm s c trc tiếp và s c gián tiếp.
1. S c trc tiếp là ngn mch các cun dây, hư hng cách đin làm thay đổi
đột ngt các thông s đin.
2. S c gián tiếp din ra t t nhưng s tr thành s c trc tiếp nếu không
phát hin và x lý kp thi (như quá nhi
t bên trong MBA, áp sut du tăng cao...).
Vì vy yêu cu bo v s c trc
tiếp phi nhanh chóng cách ly MBA b s
c ra khi h thng đin để gim nh
hưởng đến h thng. S c gián tiếp
không đòi hi phi cách ly MBA nhưng
phi được phát hin, có tín hiu báo cho
nhân viên vn hành biết để x lý. Sau đây
phân tích mt s s c
bên trong thường
gp.
Hnh 2.1: Ngaĩn mách nhieău pha
trong cuoôn dađy MBA
c/ b/ a/
A C B A B C A C
II.1.1. Ngn mch gia các pha
trong MBA ba pha:
Dng ngn mch này (hình 2.1) rt
hiếm khi xy ra, nhưng nếu xy ra dòng
ngn mch s rt ln so vi dòng mt pha.
53
các bảo vệ cho máy phát điện (2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các bảo vệ cho máy phát điện (2) - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
các bảo vệ cho máy phát điện (2) 9 10 618