Ktl-icon-tai-lieu

các bảo vệ cho máy phát điện (3)

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. GIỚI THIỆU CHUNG
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự cố xảy ra với thanh góp rất ít, nhưng vì thanh góp là đầu mối liên hệ của
nhiều phần tử trong hệ thống nên khi xảy ra ngắn mạch trên thanh góp nếu không
được loại trừ một cách nhanh chóng và tin cậy thì có thể gây ra những hậu quả
nghiêm trọng và làm tan rã hệ thống. Với thanh góp có thể không cần xét đến bảo vệ
quá tải vì khả năng quá tải của thanh góp là rất lớn.
Bảo vệ thanh góp cần thoả mãn những đòi hỏi rất cao về chọn lọc, khả năng
tác động nhanh và độ tin cậy.

II. NGUYÊN NHÂN GÂY SỰ CỐ TRÊN THANH GÓP
Các nguyên nhân gây ra sự cố trên thanh góp có thể là:
 Hư hỏng cách điện do già cỗi vật liệu.
 Quá điện áp.
 Máy cắt hư do sự cố ngoài thanh góp.
 Thao tác nhầm.
 Sự cố ngẫu nhiên do vật dụng rơi chạm thanh góp.
Đối với hệ thống thanh góp phân đoạn hay hệ thống nhiều thanh góp cần cách
ly thanh góp bị sự cố ra khỏi hệ thống càng nhanh càng tốt. Các dạng hệ thống thanh
góp thường gặp như hình 3.1.
Mỗi sơ đồ hệ thống thanh góp có chức năng và tính linh hoạt làm việc khác
nhau đòi hỏi hệ thống bảo vệ rơle phải thoả mãn được các yêu cầu đó. Các dạng hệ
thống bảo vệ thanh góp như sau:
 Kết hợp bảo vệ thanh góp với bảo vệ các phần tử nối với thanh góp.
 Bảo vệ so lệch thanh góp.
 Bảo vệ so sánh pha.
 Bảo vệ có khoá có hướng.
Trong đó loại 1, 2 phù hợp cho các trạm vừa và nhỏ 3, 4 dùng cho các trạm
lớn.

a) Sơ đồ một
thanh góp

b) Sơ đồ một thanh góp
phân đoạn bằng MC

d/ Heô thoâng hai thanh gop co thanh gop vong
c/ Heô thoâng hai thanh
gop

95

e) Heô thoâng hai thanh gop li
f) Sơ đồ một rưỡi

B. CÁC DẠNG BẢO VỆ THANH GÓP
I. BẢO VỆ THANH GÓP BẰNG CÁC PHẦN TỬ NỐI
KẾT VỚI THANH GÓP
Hệ thống bảo vệ này bao gồm bảo vệ quá dòng điện hoặc bảo vệ khoảng cách
của các phần tử nối vào thanh góp, nó có vùng bảo vệ bao phủ cả thanh góp. Khi
ngắn mạch trên thanh góp sự cố được cách ly bằng bảo vệ của các phần tử liên kết
qua thời gian của cấp thứ hai.

I.1. Sơ đồ bảo vệ dòng điện:
Hệ thống bảo vệ dùng các bảo vệ dòng điện
của MBA, đường dây và bảo vệ dòng điện đặt ở
thanh góp (hình 3.2). Khi ngắn mạch trên thanh góp
cần thực hiện cắt máy cắt phân đoạn trước sau một
thời gian trễ các máy cắt nguồn nối với thanh góp sự
cố được cắt ra. Bảo vệ đặt trên thanh góp cần phối
hợp với thời gian của bảo vệ đường dây nối với
thanh góp. Phối hợp với bảo vệ đường dây:
t IMC = t Iñz+ ∆t
I
với t ñz
là thời gian cắt nhanh đường dây.
Cấp thời gian thứ hai dự trữ cho
cấp thứ hai của đường dây:
II
t IIMC = t ñz
+ ∆t,
Thời gian của bảo vệ dòng...
A. GII THIU CHUNG
I. ĐẶT VN ĐỀ
S c xy ra vi thanh góp rt ít, nhưng vì thanh góp là đầu mi liên h ca
nhiu phn t trong h thng nên khi xy ra ngn mch trên thanh góp nếu không
được loi tr mt cách nhanh chóng và tin cy thì có th gây ra nhng hu qu
nghiêm trng và làm tan rã h thng. Vi thanh góp có th không cn xét đến bo v
quá ti vì kh năng quá ti ca thanh góp là rt ln.
Bo v thanh góp cn tho mãn nh
ng đòi hi rt cao v chn lc, kh năng
tác động nhanh và độ tin cy.
II. NGUYÊN NHÂN GÂY S C TRÊN THANH GÓP
Các nguyên nhân gây ra s c trên thanh góp có th là:
Hư hng cách đin do già ci vt liu.
Quá đin áp.
Máy ct hư do s c ngoài thanh góp.
Thao tác nhm.
S c ngu nhiên do vt dng rơi chm thanh góp.
Đối vi h thng thanh góp phân đon hay h thng nhiu thanh góp cn cách
ly thanh góp b s c ra khi h thng càng nhanh càng tt. Các d
ng h thng thanh
góp thường gp như hình 3.1.
Mi sơ đồ h thng thanh góp có chc năng và tính linh hot làm vic khác
nhau đòi hi h thng bo v rơle phi tho mãn được các yêu cu đó. Các dng h
thng bo v thanh góp như sau:
Kết hp bo v thanh góp vi bo v các phn t ni vi thanh góp.
Bo v so l
ch thanh góp.
Bo v so sánh pha.
Bo v có khoá có hướng.
Trong đó loi 1, 2 phù hp cho các trm va và nh 3, 4 dùng cho các trm
ln.
b) Sơ
đ
mt thanh góp
phân đon bng MC
d/ Heô thoâng hai thanh gop co thanh gop von
g
c/ Heô thoâng hai thanh
gop
a) Sơ
đ
mt
thanh góp
95
các bảo vệ cho máy phát điện (3) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các bảo vệ cho máy phát điện (3) - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
các bảo vệ cho máy phát điện (3) 9 10 268