Ktl-icon-tai-lieu

Các bộ vi điều khiển

Được đăng lên bởi hoangkun1994-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch"¬ng I
!"#$%#&'#(')*#+,'-.#/012#
232#"!"#$%#&'#(')*#+,'-.#&4#"!"#$%#56#78#.,9.:3#
!"#$% &'( $)* (+,$% -. /)$ 01 $+2 (32 456 076 (8( /9 06 4612
:+6;$ <=>?@ 0) A# A8$+ (+,$% 076 (8( /9 06 BC DE (F$% GH$% (+2$%
$+I JK$-62& 0) (8( /9 06 BC DE ´ LM :+8(N O+,$% -. (F$% BK& BP-
0.6 -"Q (R. (8( /9 06 4612 :+6;$ -"#$% -+S -"IT$% (8( AU$ V+W& $+,$%N
X%#)6 ".Y (+,$% -. (2$% (ZV &9- A5 -6[2 (+2W$ 01 (8(+ D\. (+]$ &9-
/9 06 4612 :+6;$ $+I -+^ $)#N
23232#;%#&'#(')*#+,'-.#<=#&>'#$%#&'#56#78#"?.:#@?.:#",*.:#
_\ :+8( $+.2 %6`. &9- /9 06 4612 :+6;$ 0) &9- /9 06 BC DE D)
%ab c9 06 BC DE d 4e* D) (8( /9 06 BC DE (f$% G2$% (+2$% $+I +]
g$-KDD ´ LM <LhLMY LhiLMY LhjLMY LhkLM 0) JK$-62&@ +#l( +]
m#-#"#D. MLh ´ h<MLhhhY MLhnhY MLhihY MLhjhY MLhkh 0N0NNN@N X+`$%
/9 =op $)* :+f$% (q rsmY rtm 0) :+f$% (q (8( (u$% 0)# ".
-"[$ (+vVN =76 DE G# 4q &) (+,$% 4Iw( %]6 (+2$% D) (8( /9 06 BC DE
(f$% G'$% (+2$%N
AB.,#232C xy -+5$% 06 BC DE 4Iw( A# A8$+ 076 +y -+5$% 06 4612
:+6;$N
.@ xy -+5$% 06 BC DE (f$% G'$% (+2$%
/@ xy -+5$% 06 4612 :+6;$
CPU
General
-
Purpose
Micro-
processor
ROM
Timer
Serial
COM
Port
I/O
Port
CPU
ROM
I/O
Timer
Serial
COM
Port
Data bus
(a) General
-
Purpose Microcessor System
Address bus
(b) Microcontroller
Các bộ vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bộ vi điều khiển - Người đăng: hoangkun1994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Các bộ vi điều khiển 9 10 382