Ktl-icon-tai-lieu

Các bước lập trình cơ điên tử plc

Được đăng lên bởi Dat Tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.cc ®Ó p tr×nh t cng tr×nh ®iÒu khiÓn cho PLC S7-200.
(m¹ch khëi ®éng tõ ®¬n)
a. c 1: Ph©n tÝch yªu cÇu c«ng nghÖ.
- Ph©n tÝch c¸c yªuu chung cña hÖ thèng
- Ph©n tÝch thø t¸c ®éng cña c thµnh phÇn trong hÖ
thèng. Hay nãi c¸ch kh¸c ph©n biÖt thø ht ®éng
a c¸c thµnh phÇn trong hÖ thèng, c¸i o tríc, c¸i o
sau... vµ sù liªn quan gi÷a chóng.
- Ph©n tÝch b¶n chÊt cña tõng thµnh phÇn ®Ó x¸c ®Þnh ®îc
c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan c phô thuéc o b¶n chÊt
riªng cña nã t p víi toµn bé víi nh÷ng ph©n tÝch tr-
íc ®ã ®Ó cã ph¬ng ph¸p ®iÓu khiÓn thÝch hîp.
- M¹ch dïng ®Ó ®iÒu khتn ®éng
B 3 pha.
- Khi Ên nót CTT K ®iÖn
®a ®éng o vËn nh, khi dõng
Ên t D CTT K mÊt ®iÖn.
- ng t¾c K ®îc ®ãng më bëi
2 nót Ên, khi th× ®îc c¾t
®iÖn do r¬ le nhiÖt PT
b. c 2: LËpng ®Þa chØ cho c¸c I/O.
- Tõ c¸c bíc ph©n tÝch vÒ c«ng nghÖ cho ta biÕt sÏ cã bao
nhu I/O trong hÖ thèng, b¶n chÊt cña c¸c I/O (sè, t¬ng tù,
xung ) ta x©y dùng ® îc t ng c¸c I/O cho toµn
thèng.
- ViÖc x©y dùng b¶ng I/O phô thuéc vµo hÖ thèng vµ u
h×nh PLC hoÆc PLC chóng ta ®Þnh viÕt ch¬ng tr×nh
®iÒu khiÓn. Vµ viÖc g¸n ®Þa chØ cho c¸c I/O cña thèng
ph¶i tn thñ nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ cung cÊp PLC.
- TÝn hu vµo lµ tÝn hiÖu sè cã:
+ I0.0 : nót dõng (D). (thêng
®ãng)
+ I0.1 : lµ nót (M), thêng më.
+ I0.2 : .
- TÝn hu ran hiÖu :
+ Q0.0: øng víi CTT K
c. c 3: LËp gi¶n ®å thêi gian hoÆc lu ®å thuËt to¸n ®iÒu khiÓn.
- §èi i nh÷ng ®iÒu khiÓn t¬ng ®èi lín phøc p
th× bíc nµy rÊt quan träng cho viÖc p tr×nh vÒ sau nµy.
- gióp cho ngêi p tr×nh ph©n tÝch thèng ®iÒu
khiÓn thµnh tõng pn, liªn quan thø t¸c ®éng cña
chóng ®ã thÓ ho¸ ®îc ph¬ng ¸n ®iÒu khiÓn trªn
ch¬ng tr×nh cho PLC.
- Cßn ®èi víi nh÷ng hÖ thèng nhá kh«ng cã qu¸ nhiÒu
c¸c I/O th× ngêi ta thÓ y dùng gn ®å thêi gian t¬ng
øng cho tõng I/O n»m trong tæng thÓ thø tù vµ thêi gian t¸c
t
Nút ấn M
RN hoặc nút dừng
Đầu ra CTT K
0
I0.1
I0.0
Q0.0
Các bước lập trình cơ điên tử plc - Trang 2
Các bước lập trình cơ điên tử plc - Người đăng: Dat Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các bước lập trình cơ điên tử plc 9 10 649