Ktl-icon-tai-lieu

Các chất phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm

Được đăng lên bởi yeuduoinhoxsekhoc
Số trang: 230 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trêng§¹ihäcB¸chkhoaHµnéi
ViÖn C«ng nghÖ Sinh häc vµ C«ng nghÖ Thùc phÈm
------------------------------------
C¸c chÊt phô gia
dïng trong
s¶n xuÊt thùc phÈm
(Bµi gi¶ng sö dông cho sinh viªn ngµnh c«ng nghiÖp thùc phÈm)
Ng êi biªn so¹n
PGS TS NguyÔn Duy ThÞnh
Các chất phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chất phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm - Người đăng: yeuduoinhoxsekhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
230 Vietnamese
Các chất phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm 9 10 78