Ktl-icon-tai-lieu

Căc chỉ tiêu nước thải

Được đăng lên bởi Nguyen Hoang Tuan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các thông số đánh giá chất
lượng nước

1

Các chỉ tiêu điều khiển
Các chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng
đến các chỉ tiêu chất lượng nước
khác bao gồm:
–
–
–
–
–

pH
Thế oxi hóa – khử (pE)
Độ acid - Độ kiềm
Nhiệt độ
Tổng chất rắn hòa tan hoặc độ dẫn điện

Các chỉ tiêu khác
• DO (Dissolved Oxygen) - Oxy hòa tan
• BOD (Biological Oxygen Demand) - Nhu cầu oxi sinh
hóa
• COD (Chemical Oxygen Demand) - Nhu cầu oxi hóa
học
• Nitơ: Amonia (NH3), Nitrite (NO2-) và Nitrate (NO3-)
• Sulfide
• Phosphorus
• Kim loại
• Độ cứng

pH
• pH: là chỉ số biểu diễn nồng độ của ion hydro
• Cấp nước: pH ảnh hưởng đến
– Qt keo tụ hóa học
– Qt khử trùng
– Làm mềm, kiểm soát tính ăn mòn của nước

• Xử lý nước thải
– pH tối ưu cho qt xử lý sinh học
– Qt keo tụ nước thải
– Làm khô bùn, qt OXH

Đo hoạt độ ion hydro
• Thiết bị: điện cực hydro
H2O → H+ + OH• Hằng số phân ly
K=

[ H + ][OH − ]
[ H 2O ]

• Do [H2O] rất lớn và giảm rất ít do bị phân ly
→ Kn = [H+][OH-]
• Đối với nước tinh khiết, ở 200C thì
[H+][OH-] =10-14

pH
• pH thấp (acid)
– Kim loại có khuynh hướng hòa tan
– Cyanide và sulfide thì độc hơn cho cá
– Ammonia ít độc hơn cho cá

•

pH cao (base)
– KL có khuynh hướng kết tủa dưới dạng hydroxides
và oxides. Tuy nhiên, nếu pH trở nên quá cao,
một số kết tủa bắt đầu hòa tan trở lại do sự hình
thành của các hydroxyde complexes
– Cyanide và sulfide thì độc hơn cho cá
– Ammonia ít độc hơn cho cá

Độ hòa tan của một số KL kết tủa dạng hydroxides theo pH

pH (tt)
HCN
(độc)
H2S
(độc)
NH4+

↔
↔
↔

H+ + CN(ít độc)
2H+ + S2(ít độc)
NH3 + H+
(NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-)

(ít độc)

pH thấp

(độc)

pH cao

pH (tt)
• Nước sông tự nhiên không ô nhiễm:
pH = 6.5 - 8.5
• Nước ngầm tự nhiên không ô nhiễm:
pH = 6.0 - 8.5
• Nước mưa sạch: pH ~ 5.7 do CO2 hòa tan
• Mưa acid: pH ≤ 2
• Nước cấp: pH = 6 - 9
Độ acid – Độ kiềm: Xem bài Hóa học môi
trường nước

Nhiệt độ
Ảnh hưởng của nhiệt độ
• Độ hòa tan của khí
• Phân hủy sinh học của các chất hữu cơ trong
nước và bùn lắng tăng khi nhiệt độ tăng Æ
tiêu thụ nhiều DO hơn
• Hoạt động trao đổi chất của cá và thực vật
phụ thuộc vào nhiệt độ

Nhiệt độ (tt)
• Cân bằng của phản ứng hóa học phụ thuộc
vào nhiệt độ
E
− a
Pt Arrhenius:
RT

k = Ae

•
•
•
•
•

Ea : Năng lượng hoạt hóa
R: Hằng số khí
T: nhiệt độ
A : Hằng số
Giá trị A và Ea phụ thuộc vào từng phản ứng riêng biệt

• VD: Cân bằng của phản ứng phân ly HCN,
H2S, NH4+ → thay đổi với nhiệt độ → độc tính
thay đổi

Hàm lượng chất rắn trong nước
Mẫu

TDS

TSS

TS = TVS + TFS
TVS = VSS + VDS

VSS

FSS

VDS

FDS

TF...
Các thông sốđánh giá cht
lượng nước
1
Các ch tiêu điukhin
Các ch tiêu quan trng nh hưởng
đến các ch tiêu chtlượng nước
khác bao gm:
–pH
–Thế oxi hóa – kh (pE)
Độ acid - Độ kim
–Nhit độ
–Tng chtrnhòatan hoc độ dn đin
Căc chỉ tiêu nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Căc chỉ tiêu nước thải - Người đăng: Nguyen Hoang Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Căc chỉ tiêu nước thải 9 10 318