Ktl-icon-tai-lieu

Các cơ cấu khác của đồ gá gia công

Được đăng lên bởi quang-thong-le
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chæång 6

CAÏC CÅ CÁÚU KHAÏC CUÍA ÂÄÖ GAÏ GIA CÄNG
Ngoaìi caïc cå cáúu âënh vë, keûp chàût, âënh tám, cå cáúu phoïng âaûi læûc keûp, cå
cáúu sinh læûc..., tuyì theo loaûi gia cäng, âäö gaï gia cäng coìn cáön caïc cå cáúu khaïc
nhæ: cå cáúu dáùn hæåïng, cå cáúu gaï dao, cå cáúu cheïp hçnh, cå cáúu phán âäü, thán âäö
gaï ...
Nhæîng cå cáúu naìy coï loaûi ráút âån giaín nhæng thiãúu chuïng seî aính hæåíng âãún
âäü chênh xaïc gia cäng, âäü nhaïm bãö màût, nàng suáút lao âäüng, cæåìng âäü lao âäüng...
Sau âáy ta nghiãn cæïu tæìng loaûi cå cáúu noïi trãn.
6-1. Cå cáúu dáùn hæåïng vaì kiãøm tra vë trê cuía duûng cuû càõt.
Cå cáúu dáùn hæåïng vaì kiãøm tra vë trê cuía duûng cuû càõt laì mäüt bäü pháûn quan
troüng cuía âäö gaï gia cäng càõt goüt. Cå cáúu dáùn hæåïng duûng cuû càõt (baûc dáùn hæåïng)
coï taïc duûng xaïc âënh træûc tiãúp vë trê cuía duûng cuû càõt, âäöng thåìi náng cao âäü cæïng
væîng cuía noï trong quaï trçnh gia cäng, âaím baío hæåïng tiãún dao chênh xaïc, giaím
sai säú gia cäng.
Cå cáúu kiãøm tra vë trê cuía duûng càõt chè nhàòm xaïc âënh âuïng vë trê cuía duûng
cuû càõt træåïc khi gia cäng (vê duû cå cáúu so dao phay, dæåîng chènh dao baìo vaì xoüc).
Noïi chung, nãúu duûng cuû càõt âuí âäü cæïng væîng thç vë trê cuía noï âæåüc âiãöu
chènh ngoaìi phaûm vi gaï âàût phäi thäng qua cå cáúu so dao (nhæ trãn âäö gaï tiãûn,
phay, baìo, xoüc, chuäút màût ngoaìi). Nãúu duûng cuû càõt keïm cæïng væîng nhæ khoan ,
khoeït, doa) cáön coï cå cáúu dáùn hæåïng duûng cuû càõt nhàòm âaím baío âäü cæïng væîng
cáön thiãút cuía noï trong quaï trçnh gia cäng.
6-1-1. Baûc dáùn .
Caïc loaûi baûc dáùn duìng khi gia cäng läù (khoan, khoeït, doa) trãn caïc loaûi
maïy khoan, maïy doa coï taïc duûng dáùn hæåïng træûc tiãúp duûng cuû càõt. Baûc dáùn hæåïng
âæåüc làõp træûc tiãúp trãn phiãún dáùn (táúm dáùn hæåïng). Táúm dáùn hæåïng làõp gheïp våïi
thán âäö gaï gia cäng càõt goüt.
Tuyì theo yãu cáöu gia cäng ngæåìi ta coï thãø sæí duûng caïc loaûi baûc dáùn sau :
a. Baûc dáùn cäú âënh.
Loaûi baûc naìy thæåìng âæåüc duìng trong daûng saín xuáút âån chiãúc, loaût nhoí vaì
chè qua mäüt nguyãn cäng våïi mäüt bæåïc cäng nghãû hoàûc åí nguyãn cäng gäöm
nhiãöu bæåïc cäng nghãû (khoan, khoeït, doa) maì sau mäùi bæåïc cäng nghãû phaíi thay
phiãún dáùn coï làõp baûc cäú âënh (phiãún dáùn thaïo råìi).
Vãö kãút cáúu, baûc gäöm hai loaûi laì baûc trån vaì baûc coï vai (hçnh 6-1a,b). Kãút
cáúu âån giaín, âäü chênh xaïc vë trê tæång âäúi cao, nhæng thay baûc khäng thuáûn tiãûn.
Baûc âæåüc là...
94
Chæång 6
CAÏC CÅ CÁÚU KHAÏC CUÍA ÂÄÖ GAÏ GIA CÄNG
Ngoaìi caïc cå cáúu âënh vë, keûp chàût, âënh tám, cå cáúu phoïng âaûi læûc keûp, cå
úu sinh læûc..., tuyì theo loaûi gia cäng, âäö gaï gia cäng coìn cáön caïc cå cáúu khaïc
nhæ: cå cáúu dáùn hæåïng, cå cáúu gaï dao, cå cáúu cheïp hçnh, cå cáúu phán âäü, thán âäö
gaï ...
Nhæîng cå cáúu naìy coï loaûi ráút âån giaín nhæng thiãúu chuïng seî aính hæåíng âãún
âäü chênh xaïc gia cäng, âäü nhaïm bãöût, nàng suáút lao âäüng, cæåìng âäü lao âäüng...
Sau âáy ta nghiãn cæïu tæìng loaûi cå cáúu noïi trãn.
6-1. Cå cáúu dáùn hæåïng vaì kiãøm tra vë trê cuía duûng cuûõt.
cáúu dáùn hæåïng vaì kiãøm tra vë trê cuía duûng cuûõt laìüt bäü pháûn quan
troüng cuía âäö gaï gia cäng càõt goü
t. Cå cáúu dáùn hæåïng duûng cuûõt (baûc dáùn hæåïng)
coï taïc duûng xaïc âënh træûc tiãúp vë t cuía duûng cuûõt, âäöng thåìi náng cao âäüïng
væîng cuía noï trong quaï trçnh gia cäng, âaím baío hæåïng tún dao chênh xaïc, giaím
sai säú gia cäng.
cáúu kiãøm tra vë trê cuía duûng càõt chè nhàòm xaïc âënh âuïng vë trê cuía duûng
cuûõt træåïc khi gia cäng (vê duû cå cáúu so dao phay, dæåîng chènh dao baìo vaì xoüc).
Noïi chung, nãúu duûng cuûõt âuí âäüïng væîng thç vë trê cuía noï âæåüc âiãöu
chènh ngoaìi phaûm vi gaï âàût phäi thäng qua cå cáúu so dao (nhæ trãn âäö gaï tiãûn,
phay, baìo, xoüc, chuäút màût ngoaìi). Nãúu duûng cuûõt keïm cæïng væîng nhæ khoan ,
khoeït, doa) cáön coïú
u dáùn hæåïng duûng cuûõt nhàòm âaím baío âäüïng væîng
ön thiãút cuía noï trong quaï trçnh gia cäng.
6-1-1. Baûc dáùn .
Caïc loaûi baûc dáùn duìng khi gia cäng läù (khoan, khoeït, doa) trãn caïc loaûi
maïy khoan, maïy doa coï taïc duûng dáùn hæåïng træûc tiãúp duûng cuûõt. Baûc dáùn hæåïng
âæåüc làõp træûc tiãúp trãn phiãún dáùn (táúm dáùn hæåïng). Táúm dáùn hæåïng làõp gheïp våïi
thán âäö gaï gia cäng càõt goüt.
Tuyì theo yãu cáöu gia cäng ngæåìi ta coï thãøí duûng caïc loaûi baûc dáùn sau :
a. Baûc dáùn cäú âënh.
Loaûi baûc naìy thæåìng âæåüc duìng trong daûng saín xuáút âån chiãúc, loaût nhoí vaì
chè qua mä
üt nguyãn cäng våïi mäüt bæåïc cäng nghãû hoàûc åí nguyãn cäng gäöm
nhiãöu bæåïc cäng nghãû (khoan, khoeït, doa) maì sau mäùi bæåïc cäng nghãû phaíi thay
phiãún dáùn coïõp baûc cäú âënh (phiãún dáùn thaïo råìi).
öút cáúu, baûc gäöm hai loaûi laì baûc trån vaì baûc coï vai (hçnh 6-1a,b). Kãút
úu âån giaín, âäü chênh xaïc vë trê tæång âäúi cao, nhæng thay baûc khäng thuáûn tiãûn.
Baûc âæåüc làõp træûc tiãúp tn táúm dáùn hæåïng hoàûc trãn thán âäö gaï theo chã âäü
Các cơ cấu khác của đồ gá gia công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các cơ cấu khác của đồ gá gia công - Người đăng: quang-thong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Các cơ cấu khác của đồ gá gia công 9 10 837