Ktl-icon-tai-lieu

Các cơ cấu sinh lực của đồ gá

Được đăng lên bởi quang-thong-le
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chæång 5

CAÏC CÅ CÁÚU SINH LÆÛC
Tuyì theo nguäön nàng læåüng sæí duûng, caïc cå cáúu sinh læûc cuía âäö gaï coï thãø
chia ra: khê neïn, dáöu eïp, chán khäng, tæì, âiãûn tæì, âiãûn-cå khê, li tám...So våïi cå
cáúu keûp bàòng tay tuy chuïng coï mäüt säú nhæåüc âiãøm nhæ âoìi hoíi caïc trang bë phuû
keìm theo, phæïc taûp, song chuïng coï nhæîng æu âiãøm cå baín nhæ thåìi gian keûp chàût
giaím, giaím nheû sæïc lao âäüng cuía cäng nhán, læûc keûp âuí låïn, äøn âënh...
5-1.Cå cáúu sinh læûc bàòng khê neïn .
Khê neïn âæåüc sæí duûng khaï räüng raîi trong saín xuáút cäng nghiãûp. Khê neïn laì
khäng khê saûch âæåüc maïy neïn khê neïn âãún aïp suáút 6÷7atm âãø khi âi qua caïc äúng
dáùn âãún âäö gaï coï aïp suáút laìm viãûc 3-4 atm. Duìng khê neïn coï nhæîng æu âiãøm sau :
- Náng cao nàng suáút lao âäüng, giaím båït thåìi gian keûp chàût vaì thaïo chi tiãút
(0,5÷1,2) s, so våïi keûp chàût bàòng tay coï thãø giaím thåìi gian naìy tæì (5÷10) láön.
- Giaím nheû sæïc lao âäüng cuía cäng nhán trong quaï trçnh keûp chàût vaì thaïo
chi tiãút. Nãúu nhæ keûp bàòng tay, læûc taïc duûng tæì tay cäng nhán (70÷100N) thç åí caïc
trang bë khê neïn læûc âãø âiãöu khiãøn caïc trang bë (cå cáúu) naìy chè khoaíng (10÷15N)
- Læûc keûp âuí låïn, âãöu vaì coï thãø kiãøm tra, âiãöu chènh dãù daìng trong quaï
trçnh laìm viãûc.
- Coï thãø keûp chàût cuìng mäüt luïc nhiãöu âiãøm trãn chi tiãút, coï thãø keûp chàût
nhiãöu chi tiãút trãn âäö gaï, âiãöu khiãøn thäúng nháút, tæì xa âãø coï khaí nàng tæû âäüng hoaï.
Caïc nhæåüc âiãøm cuía khê neïn laì :
- Khê neïn duìng våïi aïp læûc tháúp (4÷6) atm. Âäü cæïng væîng keûp chàût khäng
låïn, nãn våïi caïc chi tiãút haûng nàûng êt duìng.
- Phaíi coï thãm caïc trang bë phuû: Van, bçnh loüc khê, äøn âënh täúc âäü vaì aïp
læûc...chiãúm khäng gian nhiãöu.
Hãû thäúng caïc trang bë khê neïn âæåüc bäú trê nhæ hçnh 5-1.
- Bçnh loüc khê 1, khäng khê neïn tæì traûm tåïi bçnh loüc 1 âãø khæí caïc taûp cháút
vaì träün dáöu âãø bäi trån.
- Van giaím aïp 2, duìng âãø giaím aïp læûc khê neïn tæì nguäön vaìo âãún aïp læûc laìm
viãûc yãu cáöu âãø keûp chàût chi tiãút
- Van mäüt chiãöu 3, coï taïc duûng baío vãû an toaìn, âãö phoìng viãûc cung cáúp khê
neïn bë giaïn âoaûn hoàûc aïp læûc khê neïn âäüt ngäüt bë giaím laìm thaïo loíng cå cáúu keûp.
- Van phán phäúi 4, khäúng chãú khê neïn vaìo vaì thaíi khoíi xi lanh.
- Van tiãút læu 5, âiãöu tiãút täúc âäü cuía doìng khê neïn âi vaìo xi lanh âãø khäúng
chãú täúc âäü dëch chuyãøn cuía piston.
- Læûc kãú 6, chè aïp læûc k...
80
Chæång 5
CAÏC CÅ CÁÚU SINH LÆÛC
Tuyì theo nguäön nàng læåüng sæí duûng, caïc cå cáúu sinh læûc cuía âäö gaï coï thãø
chia ra: khê neïn, dáöu eïp, chán khäng, tæì, âiãûn tæì, âiãûn-cå khê, li tám...So våïi cå
úu keûp bàòng tay tuy chuïng coïüt säú nhæåüc âiãøm nhæ âoìi hoíi caïc trang bë phuû
keìm theo, phæïc taûp, song chuïng coï nhæîng æu âiãøm cå baín nhæ thåìi gian keûp chàût
giaím, giaím nheû sæïc lao âäüng cuía cäng nhán, læûc keûp âuíïn, äøn âënh...
5-1.Cå cáúu sinh læûc bàòng khê neïn .
Khê neïn âæåüc sæí duûng khaïüng raîi trong saín xuáút cäng nghiãûp. Khê neïn laì
khäng khê saûch âæåüc maïy neïn khê neïn âãún aïp suáút 6÷7atm âãø khi âi qua caïc äúng
dáùn âãún âäö gaï coï aï
p suáút laìm viãûc 3-4 atm. Duìng khê neïn coï nhæîng æu âiãøm sau :
- Náng cao nàng suáút lao âäüng, giaím båït thåìi gian keûp chàût vaì thaïo chi tiãút
(0,5÷1,2) s, so våïi keûp chàût bàòng tay coï thãø giaím thåìi gian naìy tæì (5÷10) láön.
- Giaím nheûïc lao âäüng cuía cäng nhán trong quaï trçnh keûp chàût vaì thaïo
chi tiãút. Nãúu nhæ keûp bàòng tay, læûc taïc duûng tæì tay cäng nhán (70÷100N) thç åí caïc
trang bë khê neïn læûc âãø âiãöu khiãøn caïc trang bë (cå cáúu) naìy chè khoaíng (10
÷
15N)
- Læûc keûp âuíïn, âãöu vaì coï thãø kiãøm tra, âiãöu chènh dãù daìng trong quaï
trçnh laìm viãûc.
- Coï thãø keûp chàût cuìng mäüt luïc nhiãöu âiãøm trãn chi tiãút, coï
thãø keûp chàût
nhiãöu chi tiãút trãn âäö gaï, âiãöu khiãøn túng nháút, tæì xa âãø coï khaí nàng tæû âäüng hoaï.
Caïc nhæåüc âiãøm cuía khê neïn laì :
- Khê neïn duìng våïi aïp læûc tháúp (4
÷
6) atm. Âäüïng væîng keûp chàût khäng
ïn, nãn våïi caïc chi tiãút haûng nàûng êt duìng.
- Phaíi coï thãm caïc trang bë phuû: Van, bçnh loüc khê, äøn âënh täúc âäü vaì aïp
ûc...chiãúm khäng gian nhiãöu.
û thäúng caïc trang bë khê neïn âæåüc bäú trê nhæ hçnh 5-1.
- Bçnh loüc khê 1, khäng khê neïn tæì traûm tåïi bçnh loüc 1 âãø khæí caïc taûp cháút
vaì träün dáöu âãø bäi trån.
- Van giaím aïp 2, duìng âãø giaím aïp læûc khê neïn tæì nguäön vaìo âãú
n aïp læûc laìm
viãûc yãu cáöu âãø keûp chàût chi tiãút
- Van mäüt chiãöu 3, coï taïc duûng baío vãû an toaìn, âãö phoìng viãûc cung cáúp khê
neïn bë giaïn âoaûn hoàûc aïp læûc khê neïn âäüt ngäüt bë giaím laìm thaïo loíng cå cáúu keûp.
- Van phán phäúi 4, khäúng chãú khê neïn vaìo vaì thaíi khoíi xi lanh.
- Van tiãút læu 5, âiãöu tiãút täúc âäü cuía doìng khê neïn âi vaìo xi lanh âãø khäúng
chãúúc âäü dëch chuyãøn cuía piston.
- Læûc kãú 6, chè aïp læûc khäng khê neïn coï trong xi lanh.
Các cơ cấu sinh lực của đồ gá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các cơ cấu sinh lực của đồ gá - Người đăng: quang-thong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Các cơ cấu sinh lực của đồ gá 9 10 692