Ktl-icon-tai-lieu

Các công nghệ chuyển mạch

Được đăng lên bởi sang-mai
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4428 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bµi 2: C¸c c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch

ChuyÓn m¹ch kªnh.
ChuyÓn m¹ch b¶n tin.
ChuyÓn m¹ch gãi.
C¸c c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch tiªn tiÕn

1. C¸c kh¸i niÖm vÒ c«ng nghÖ chuyển mạch vµ c¸c dÞch vô
viÔn th«ng
• C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch thÓ hiÖn c«ng nghÖ m¹ng
• C«ng nghÖ chuyÓn m¹ch: ph­¬ng ph¸p kÕt nèi, ®Þnh tuyÕn th«ng tin
qua c¸c node m¹ng, phôc vô viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c ®iÓm
trong c¸c m¹ng ®a ®iÓm, kÕt nèi linh ho¹t
• ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch lµ tªn gäi chung cho c¸c thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng
®Þnh h­íng th«ng tin qua m¹ng (Router, Switch, Hub). ThiÕt bÞ
chuyÓn m¹ch ®­îc ®Æt t¹i c¸c node m¹ng
• Th«ng th­êng mçi lo¹i h×nh dÞch vô viÔn th«ng sö dông mét c«ng
nghÖ chuyÓn m¹ch t­¬ng øng. VÝ dô, dÞch vô tho¹i sö dông m¹ng
chuyÓn m¹ch kªnh, dÞch vô d÷ liÖu, tin nh¾n sö dông m¹ng chuyÓn
m¹ch gãi
• Xu h­íng tiÕn tíi mét c«ng nghÖ m¹ng duy nhÊt cã kh¶ n¨ng cung
cÊp ®a dÞch vô, ®a ph­¬ng tiÖn, ®a giao thøc

2. ChuyÓn m¹ch kªnh (circuit switching)
a. Kh¸i niÖm vÒ chuyÓn m¹ch kªnh
Kªnh: §­êng dÉn tÝn hiÖu gi÷a hai thiÕt bÞ: Kªnh kh«ng gian, kªnh
thêi gian, kªnh tÇn sè
•Kªnh kh«ng gian: c¸c ®o¹n m¹ch nèi tiÕp nhau t¹o thµnh
kªnh cho tõng cuéc gäi. Kªnh cña cuéc gäi nµy ®éc lËp víi
kªnh cña c¸c cuéc gäi kh¸c ®ang cïng tån t¹i. C¸c cuéc
gäi ®ång thêi kh«ng cã c¸c ®o¹n m¹ch chung
• Kªnh thêi gian: Mçi cuéc gäi ®­îc ph©n mét khe thêi gian
trªn ®o¹n m¹ch dïng chung cho nhiÒu cuéc gäi ®ång thêi
ChuyÓn m¹ch kªnh: Ph©n phèi tµi nguyªn m¹ng (kÕt nèi c¸c
®o¹n m¹ch, c¸c khe thêi gian) cho tõng cuéc gäi ®Ó t¹o thµnh kªnh
dÉn tÝn hiÖu gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi tham gia mçi cuéc gäi.

S-Switch

T-Switch S-Switch

T-Switch

TS1 TS2

TS4 TS5

TS1 TS2

TS4 TS5

H×nh 1.9 : M« h×nh chuyÓn m¹ch kªnh

b. Nguyªn lý ho¹t ®éng: Cuéc gäi tr¶i qua 3 giai ®o¹n
• ThiÕt lËp kªnh: Ph©n bæ tµi nguyªn, kÕt nèi t¹o thµnh kªnh theo yªu cÇu
tõ phÝa chñ gäi
• TruyÒn tin qua kªnh (song c«ng)
• Gi¶i phãng kªnh (c¸c tµi nguyªn ®­îc hoµn l¹i ®Ó t¸i phôc vô c¸c yªu
cÇu míi)

c. C¸c ®Æc ®iÓm:
• C¸c cuéc gäi ®ång thêi ®­îc phôc vô trªn c¸c kªnh ®éc lËp nhau
• Th«ng tin ®­îc truyÒn trong suèt (kªnh hoµn toµn dµnh cho th«ng tin ng­êi
sö dông, kh«ng kiÓm so¸t vµ söa lçi, truyÒn tøc thêi, kh«ng trÔ)
• Kªnh bÞ chiÕm liªn tôc tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc cuéc gäi.
• Xö lý trªn c¬ së cuéc gäi.

d. øng dông:

•Phï hîp víi c¸c dÞch vô thêi gian thùc, tèc ®é bÝt cè ®Þnh
•Kh«ng thÝch hîp víi c¸c l­u l­îng d¹ng burst
•HiÖu suÊt sö dông kªnh thÊp

3. m¹ng chuyÓn m¹ch b¶n tin (Message switching)
a. Kh¸i niÖm vÒ m¹ng chuyÓn m...
Bµi 2: C¸c c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch
ChuyÓn m¹ch kªnh.
ChuyÓn m¹ch b¶n tin.
ChuyÓn m¹ch gãi.
C¸c c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch tiªn tiÕn
Các công nghệ chuyển mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các công nghệ chuyển mạch - Người đăng: sang-mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Các công nghệ chuyển mạch 9 10 959