Ktl-icon-tai-lieu

các công thức thủy lực

Được đăng lên bởi nguyenhungsong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3154 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC CÔNG TH C CƠ B N
CÁC CÔNG TH C CƠ B N
F :

L c

P :

Áp su t

V = A.s

A :

Di n tích

F = p. A

Q :

Lưu lư ng

v

:

V nt c

V :

Th tích

t

:

Th i gian

s

:

Quãng ñư ng

Q=

V
t

F
p=
A
Q = A.v
M=

v=

V.p
2Π

M :

Momen

s
t

XYLANH THU L C
Xilanh tác ñ ng ñơn

[

]

A mm 2 =

Π 2
d [mm]
4

d : ðư ng kính piston (mm)
A : Di n tích m t c t piston (mm2)

s[mm] 2
m
v  =
d [mm]
 s  1000t [s ]

[

Fs [N ] = −0.1. pβ [bar ]. A mm
pβ [bar ] =

Fs : L c (N)
2

]

− 10 Fs [N ]
A1 mm 2

[

]

[

pβ : Áp su t (bar)
v

m
: V n t c piston  
s

Qin : Lưu lư ng (lpm)

]

m
Qin [lpm] = 0.06. A. mm 2 .v  
s

t

:Th i gian (s)

s

:Quãng ñư ng (mm)

Xilanh tác ñ ng kép

A1 =

Π 2
d1 ≈ 0.78d12
4

Π
A3 = (d12 − d 22 )
4

p1 [bar ] =

[

]

p3 [bar ]. A3 mm 2 − 10 F [N ]
A1 mm 2

[

]

p1. A1 = p3 . A3 − F
p1 =

F [N ] =

1
( p3 . A3 − F )
A1

[

]

[

− p1 [bar ]. A1 mm 2 + p3 [bar ]. A3 mm 2
10

]

p3 T n th t áp su t ñư ng h i t van
và ñư ng ng

Qin = A1.v
Qout = A3 .v

p1. A1 = p3 A3 + F
1
( p1 A1 − F )
p3 =
A3

Qin = A3 .v

[

F [N ] =

]

p1 [bar ]. A1 mm 2 − 10 F [N ]
A3 mm 2

p1 [bar ] =

[

[

]

]

[

p1 [bar ]. A1 mm 2 − p3 [bar ]. A3 mm 2
10

Qout = A1.v

p1 T n th t áp su t ñư ng h i t van
và ñư ng ng

A1: Di n tích (mm2)

Qin: Lưu lư ng phía piston (lpm)

A3: Di n tích phía c n xilanh

Qout: Lưu lư ng phía cán (lpm)

2

(mm )

p1: Áp su t phía piston (bar)

d1: ðư ng kín piston (mm)

p3: Áp su t phía cán (bar)

d2: ðư ng kính cán Ø (mm)

s: Hành trình làm vi c (mm)

F: L c (N)
BƠM VÀ ð NG CƠ TH Y L C
Công th c cơ b n

∆p = p1 − p0

Lưu lư ng riêng cho m t vòng
quay

Tính g n ñúng:

V=A.h.Π
Lưu lư ng: Q=V.n
Mômen: M =

V .∆p
2Π

Công su t: Phydr = ∆p.Q
Công su t tiêu th (c a bơm)

1

].h
[ ] A[mm318 [mm]
2

V cm3 ≈

Q[lpm] ≈

[ ][

V m 3 .n min −1
1000

M [Nm] ≈

]

[ ]

V cm3 .∆p[bar ]
62

Phyd [kW ] ≈

∆p[bar ].Q[lpm]
612

)

]

Pmech =

∆p.Q

ηt

=

M .2Π.n

2

ηt

)

Công su t s n sinh (c a motor)
Pmech = ∆p.Q.ηt = M .2Π n.ηt 2)

η t : hi u su t t ng c ng (ñã bao

Pdrive [kW ] ≈
Pout [kW ] ≈
≈

∆p[bar ].Q[lpm]
500

∆p[bar ].Q[lpm ]
740

[

M [Nm].n min −1
12000

]

g m nh ng th t thoát do lưu

Pdrive: Công su t d n ñ ng (kW)

lư ng và cơ khí)

Pout: Công su t motor th y l c (kW)

Pmech: công su t cơ khí (kW)

V: Th tích (cm3)

M: Mô men (Nm)

A: Di n tích hi u d ng (mm2)

p: Áp su t (bar)

h: hành trình kép (mm)

∆p : Áp su t sinh công (bar)

n: rev. rating (rpm)

Q: Lưu lư ng làm vi c (lpm)
Phydr: Công su t th y l c (kW)

1

):...
CÁC CÔNG THC CƠ BN
CÁC CÔNG THC CƠ BN
t
V
Q =
sAV .
=
ApF .
=
A
F
p =
vAQ .
=
Π
=
2
.pV
M
t
s
v =
F : Lc
P : Áp sut
A : Din tích
Q : Lưu lượng
v : Vn tc
V : Th tích
t : Thi gian
s : Quãng ñường
M : Momen
XYLANH THU LC
Xilanh tác ñộng ñơn
[
]
[ ]
mmdmmA
22
4
Π
=
[
]
[ ]
[ ]
mmd
st
mms
s
m
v
2
1000
=
[
]
[
]
[
]
2
..1.0 mmAbarpNF
s
β
=
[ ]
[
]
[ ]
2
1
10
mmA
NF
barp
s
=
β
[ ]
[ ]
=
s
m
vmmAlpmQ
in
...06.0
2
d : ðường kính piston (mm)
A : Din tích mt ct piston (mm
2
)
F
s
: Lc (N)
p
β
: Áp sut (bar)
v : Vn tc piston
s
m
Q
in
: Lưu lượng (lpm)
t :Thi gian (s)
s :Quãng ñường (mm)
Xilanh tác ñộng kép
2
1
2
11
78.0
4
ddA
Π
=
(
)
2
2
2
13
4
ddA
Π
=
[ ]
[
]
[
]
[
]
[ ]
2
1
2
33
1
10.
mmA
NFmmAbarp
barp
=
các công thức thủy lực - Trang 2
các công thức thủy lực - Người đăng: nguyenhungsong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
các công thức thủy lực 9 10 638