Ktl-icon-tai-lieu

Các điểm cần lưu ý khi lắp VRV

Được đăng lên bởi Cuong Nguyen Huu
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1330 lần   |   Lượt tải: 4 lần
R22

CAÙC ĐIỂM CẦN LƯU YÙ KHI LẮP VRV

1

2

Caùc giôùi haïn khi thieát keá ñöôøng oáng

Chieàu daøi ñöôøng oáng: 150m (Chieàu daøi töông
ñöông: 175m)

Cheânh leäch ñoä cao 50m
(40m Khi daøn noùng thaáp
hôn daøn laïnh)

Chieàu daøi ñöôøng oáng sau nhaùnh
ñaàu tieân: 40m

Cheânh leäch ñoä
cao giöõa caùc
daøn laïnh : 15m

•• Chieàu daøii lôùn nhaát = 150m (175m tính caû chieàu daøii töông ñöông cuûa nhaùnh reõ vaø co)
Chieàu daø lôùn nhaát = 150m (175m tính caû chieàu daø töông ñöông cuûa nhaùnh reõ vaø co)
•• Chieàu daøii lôùn nhaát tính töø nhaùnh reõ ñaàu tieân ñeán daøn laïnh cuoáii cuøng = 40m
Chieàu daø lôùn nhaát tính töø nhaùnh reõ ñaàu tieân ñeán daøn laïnh cuoá cuøng = 40m
•• Cheânh leäch ñoä cao lôùn nhaát = 50m (40m khi daøn noùng thaáp hôn daøn laïnh)
Cheânh leäch ñoä cao lôùn nhaát = 50m (40m khi daøn noùng thaáp hôn daøn laïnh)
3
•• Cheânh leäch ñoä cao lôùn nhaát giöõa caùc daøn laïnh trong cuøng heä thoáng = 15m
Cheânh leäch ñoä cao lôùn nhaát giöõa caùc daøn laïnh trong cuøng heä thoáng = 15m

Chieàu daøi ñöôøng oáng töông ñöông
ng ng
5m
5m

5m
5m

5m

5m

5m

5m
5m

Chieàu daøi thöïc teá 45m + Trôû löïc ñöôøng oáng (Co,REFNET)
ng ng
Ví duï tính cho côõ oáng D19.1mm
ng
Chieàu daøi töông ñöông =
Ñöôøng kính (mm) Daïng L hay Co
ng
ng
Chieàu daøi thöïc teá + 8 Co
6.4
0.16
(0.35m x 8)
9.5
0.18
= 45 + 2.8
12.7
0.20
= 47.8m
15.9
0.25
* Khi chieàu daøi ttöông ñöông cuûa ñöôøng oáng giöõa daøn laïnh & daøn
chieà daø öông ñöông cuû ñöôøng oáng giöõ daø laïnh daø
22.2
0.40
noùng vöôït quaù 90m, 0.45 ôøng oáng veà (gas) chính phaûi ñöôïc
ñö ng oáng veà
ñöôø
chính phaû ñöôï
noùng vöôï quaù
25.4
taêng leân 1 caáp ñeå giaûm coâng suaát toái thieåu do aùp suaát giaûm.
caá ñeå giaû
suaá toá thieå
aù suaá giaûm.
4
28.6
0.50
19.1

0.35

Baûng qui ñoåi chieàu daøi töông ñöông
ng
Uoán oáng daïng L hoaëc Co
ng
ng

Ñöôøng kính oáng x daøy
ng
ng
(mm)

m/1 Noái daïng L hay Co
ng

6.4x0.8

0.16

9.5x0.8

0.18

12.7x0.8

0.20

15.9x1.0

0.25

19.1x1.0

0.35

22.2x1.2

0.40

25.4x1.2

0.45

28.6x1.2

0.50

31.8x1.2

0.55

34.9x1.3

0.65

41.3x1.7

0.80

54.1x1.7

0.90

1. Refnet joint:
•

0.5m / 1
joint

2. Refnet Header;
•

1.0m / 1
header

5

Kích côõ ñöôøng oáng cuïc boä
ng ng
Kích côõ ñöôøng oáng keát noái cuûa daøn laïnh
n g ng
nh
ng
ng
Coâng suaát danh Côõ oáng (ñöôøng kính ngoaøi x ñoä daøy
toái thieåu)
u)
ñònh cuûa daøn
laïnh
nh
OÁng veà
OÁng ñi
ng
ng
∅ 12.7 x 0.8
∅ 6.4 x 0.8
20 . 25 . 32 . 40
∅ 15.9 x 1.0
50 . 63 . 80
∅ 9.5 x 0.8
∅ 19.1 x 1.0
100 . 125
...
1
CAÙC ĐIM CN LƯU YÙ KHI LP VRV
R22
Các điểm cần lưu ý khi lắp VRV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các điểm cần lưu ý khi lắp VRV - Người đăng: Cuong Nguyen Huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Các điểm cần lưu ý khi lắp VRV 9 10 897