Ktl-icon-tai-lieu

Các định luật khuếch tán

Được đăng lên bởi Quởn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
---   ---

MÔN HỌC: VẬT LIỆU HỌC
Tiểu luận 4
Nhóm thực hiện: Nhóm 7
Tên thành viên:
Nguyễn Ngọc Duy
Phạm Bá Phúc Lộc
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Đức Toàn
Lê Văn Thi

Mục lục

I: Các định luật khuếch tán
1. Định luật Fick I và hệ số khuếch tán
- Định luật FickI nêu lên quan hệ giữa dòng nguyên tử khuếch tán J qua một đơn vị bề mặt
vuông góc với phương khuếch tán và Gradient nồng độ c/δx: J = -D. = -Dgradc(1.1)
Trong đó: Dấu trừ chỉ dòng khuếch tán theo chiều giảm nồng độ
D hệ số khuếch tán ( cm2/s)
Trong nhiều trường hợp: D = D0.exp(-Q/RT)
D0: hằng số ( cm2/s)
Q: hoạt năng khuếch tán
T: nhiệt độ khuếch tán (K)
R: hằng số khí ( R=1,98cal/mol)
 Từ những trị số D0 và Q có thể xác định hệ số khuyếch tán D ở nhiệt độ bất kỳ và đặc

điểm của quá trình khuếch tán.

Trên hình 1.1 biểu diễn sự phụ thuộc hệ số khuếch tán khác loại của Cu trong Al trong hệ trục
lgD ≈ 1/T
D1
cm²/s
-5

10

-11

10

-16

10

-21

10

100

200

300

500

1000

°
C

Hình 1.1 Hệ số khuếch tán của Cu trong Al phụ thuộc và nhiệt độ
1

Bảng1.1 Số liệu thực nghiệm D0 và Q
Chất
khuếch
tán
Al
Zn
Fe
C
N
N
B
Ag
Na+
ClAg+
Ag+
O2
H2

Trong dung
môi
Al
Cu
α – Fe
α – Fe
α – Fe
Cr
Fe40N40B20
Pd81Si19
NaCl
NaCl
AgBr
GaAs
Polyetylen
Cao su tự

Vùng nhiệt
độ, 0C
450 ÷ 650
700÷750
500÷750
350÷750
500÷1000
-

D0,
cm2/s
1,71
0,34
2,00
0,20
3.10-2
3.10-4
1,1.10-8
2,0.10-6
0,5
1,1.102
1,2
2,5.10-3
2,09
0,26

Q,
Kcal/mo
l
34,0
45,5
60,6
24,6
18,2
24,4
82,8
29,9
38,0
51,4
16,0
9,0
12,2
6,0

D ở nhiệt độ, cm2/s
5000C

2000C

4,5.10-10
1,5.10-13
8,0.10-18
2,8.10-8
9,0.10-9
4,0.10-11
3,0.10-15
1,2.10-13
2,8.10-11
1,7.10-13
5,0.10-6
-

1,8.10-12
1,2.10-10
1,8.10-9
1,0.10-7

nhiên

Ở trạng thái rắn ( nhiệt độ < 6600C) D tăng rất nhanh theo nhiệt độ, còn ở trạng thái lỏng DL
thay đổi không đáng kể. Trong nhiều trường hợp DL được xác định theo biểu thức DL =
const(T/η) η là độ sệt. Ở gần nhiệt độ nóng chảy DL khoảng 10-4 cm2/s. Hệ số khuếch tán tăng
vài cỡ số khi chuyển từ trạng thái rắn sang lỏng. Ở trạng thái rắn độ dốc của đường lnD = f(1/T)
là Q/R. Do vậy từ trị số D ở hai nhiệt độ khác nhau có thể xác định được D0 và Q và từ những trị
số của D0 và Q có thể xác định được D tại bất kỳ nhiệt độ nào, cũng như cơ chế khuếch tán của
chúng.

2. Định luật FickII
- Nếu nồng độ c không những là hàm của x mà còn phụ thuộc vào thời gian t thì để thuận tiện
người ta sử dụng định luật FickII

2

- Định luật FickII trong trường hợp hệ số khuếch tán không phụ thuộc nồng độ như sau: = D.
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
- - - - - -
MÔN HỌC: VẬT LIỆU HỌC
Tiểu luận 4
Nhóm thực hiện: Nhóm 7
Tên thành viên:
Nguyễn Ngọc Duy
Phạm Bá Phúc Lộc
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Đức Toàn
Lê Văn Thi
Các định luật khuếch tán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các định luật khuếch tán - Người đăng: Quởn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các định luật khuếch tán 9 10 858