Ktl-icon-tai-lieu

Các dụng cụ đo lường cơ khí

Được đăng lên bởi nguyenvantung911
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 2 lần

  

 

1.1 Kiểm tra
Mọi sản phẩm sản xuất ra cần phải được kiểm tra đánh giá xem chất
lượng chế tạo có đạt được những yêu cầu kỹ thuật đề ra hay không?
1.2 Các phương pháp kiểm tra
Kiểm tra ch quan:
D a vào kinh nghiệm và các giác quan để xác định các chỉ tiêu chất
lượng. (Ví dụ: nếm rượu trong công nghiệp sản xuất rượu bia).
Kiểm tra khách quan:
Dùng các phương tiện đo để định lượng các yếu tố cần kiểm tra.
1.3 Đo Lường
Đo lường chính là m t dạng c a kiểm tra khách quan.

 

2!) + ) "* 4
!
+' 56 7" )" +'


 !" # $#
'( ) !* +
' ,( +
.! +/ 1

 +' -

 

8 <8 :; 9:; < =

< 9:; < =

8

89:; < =

 :; <;<9

9 9:; < =

 
>?@ 2#) 2 .
9A B +" 7" 8 +' 4B)
# '. - +' 5( F +( ) B
D 5-FI
>?J 9.! ''
2' 5' ) 'D F 4B)
) 5' F +' ) &! ,G!
H() * + )"'F 7+ ,, 7" -D (

/

)

2' ,G!

/
2' 'D

89:; < =

$

 
>?>

G ;''

1

2

3

1

6

21

1

2

3

41

2

2

3

4

3

4

5

6

7

) )## @K@L 2' +
4B)
) ) B H()
L?@..?

)

) )## @KJL 2' +
4B)
) ) B H()
L?LM..?

)

) )## @KML 2' +
4B)
) ) B H()
L?LJ..?

)

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 1
1

89:; < =

6

5

8

9

:

1

 89:; < =

>?N 9() 2'
O

5

) 4 +' ); 4 . 5"
) )A ) B H() 4
 1< 
)() 4$' 7! HB) -& -? 5B L 1"
+;!?
O
. 5" 1& .# -A +' )A
,') 4
?
O
+' #
 C ) ' J .#
# E )G"
) ,' ,' .# # E ); +'?
O ! P.*
) 5" 4 H -? 5B
+' Q #
-# +" ) /. +
) +?
D. +( G
)) B ?

 89:; < =
>?M 9() +!) 5? , +'

O

+' HR. -') SLT )G" 7!
HB) I -? 5B D' )G"
)
) B F " +!) + ) # ;
!*6 )G" 4B)
)I
56
)) B ?

O

UR. -') D' )G" 7! HB)
5V - -') )G"
)
) B
" +!) + ) # ; P)G" 4B)
) I 56 7!
HB) ?

  !"#$$

! %$$

89:; < =

 
>?W

( , P''

) 9##89:; < =

 
>?W

( , P''

) 9##89:; < =

 
>?W

( , P''

) 9##89:; < =

 
>?X YP", . # H 89:; < =

" 

&8

9

< < =

N?@ 2#) 2 .
" .R PD 7" )" +' ) B H()F B -' Z 4$. 8#
)
''
J P'' " .R +' 5' F +' 'D F +' ,G!=F # '. - +' L#
4 ' JM..?
" .R )A
&! )M LOJMF JMOMLF MLOXMF XMO@LLF @LLO@JMF @JMO@MLF?
N?J 9.! ''

" 
N?>

&8

9

:

<2

< < =

G ;''

8

:

8 <

<2

< 9

:

< < =

<2
\
9
< < =

9


8
< < =

<

" 
N?N 9() 2'
O 5 ) 4 +' ); 4 . 5" HR.
#" .R )A ) B H() 4
?
O
+' "* 5( );. #" .RF "*
#
-# ) ' +;! +' + ;
# H^) Q -# ^. -# ) '
+;...

  
  
 
  
Các dụng cụ đo lường cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dụng cụ đo lường cơ khí - Người đăng: nguyenvantung911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Các dụng cụ đo lường cơ khí 9 10 122