Ktl-icon-tai-lieu

Các hệ đếm trong tin học

Được đăng lên bởi Hoàng Lê Hữu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MODULE 4. CÁC HỆ ĐẾM DÙNG TRONG TIN HỌC

4.1. Hệ đếm
Để có cơ sở hình dung quá trình xử lí thông tin xảy ra bên trong MTĐT như thế
nào, chúng ta cần có một số kiến thức về hệ đếm nhị phân. Hệ đếm được hiểu như tập các
kí hiệu và quy tắc sử dụng tập kí hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị các số.
Xét ví dụ về hệ đếm La mã
Hệ đếm La mã sử dụng các kí hiệu I, V, X, L, C, D, M. Mỗi kí hiệu của hệ đếm
La mã biểu thị một giá trị :
I = 1 ; V = 5 ; X = 10 L = 50 ;C = 100 ; D = 500 ; M = 1000
Dưới đây là một số quy tắc tính giá trị được dùng trong hệ đếm La mã:
ƒ

Nếu các kí hiệu được xếp từ trái qua phải theo chiều giảm giá trị thì giá trị của
biểu diễn số tính bằng tổng giá trị các kí hiệu. Ví dụ MLVI cho giá trị là
1000+50+5+1 = 1056.

ƒ

Nếu trong biểu diễn số tính từ trái qua phải có một cặp hai kí hiệu mà kí hiệu
đứng trước có giá trị nhỏ hơn thi giá trị của cặp đó tĩnh bằng hiệu hai giá trị.
Không chập nhận các bộ có nhiều hơn hai kí hiệu liên tiếp xếp theo chiều tăng của
giá trị. Ví dụ CIX thể hiện số 109. Biểu diễn IXC không hợp lệ vì nó sẽ gây nhập
nhằng không đơn nghĩa với quy tắc tính giá trị.

Như vậy, mỗi kí hiệu đại diện cho một giá trị duy nhất và không phụ thuộc vào vị
trí của nó xuất hiện ở đâu trong biểu diễn. Hệ đếm loại này gọi là hệ đếm không theo vị
trí.
Chúng ta thường sử dụng hệ đếm thập phân. Hệ thập phân dùng là mười ký hiệu
là các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trong hệ đếm này giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc
vào vị trí của nó trong biểu diễn. Ví dụ, trong số 545, chữ số 5 ở hàng đơn vị chỉ 5 đơn vị
trong khi đí chữ số 5 ở hàng trăm chỉ 500 đơn vị. Hệ đếm mà giá trị của các kí hiệu trong
biểu diễn số phụ thuộc vào vị trí được gọi là hệ đếm theo vị trí.
Số lượng các chữ số được sử dụng (10 chữ số) gọi là cơ số của hệ đếm. Quy tắc
tính giá trị là mỗi đơn vị ở một hàng bất kỳ có giá trị bằng 10 đơn vị của hàng kế cận bên
phải. Do đó, giá trị của một biểu diễn có thể viết dưới dạng một đa thức của cơ số.
Ví dụ. 536,4 = 5.10 2 + 3.10 1 + 6.10 0 + 4.10 -1
Hệ đếm thập phân chỉ là một trường hợp riêng khi chọn cơ số là 10. Thực ra, bất
kì một số tự nhiên b nào lớn hơn 1 đều có thể chọn làm cơ số cho hệ đếm. Các kí hiệu
được dùng cho hệ đếm đó sẽ là ký hiệu đại diện cho các giá trị: 0, 1..., b-1. Nếu một số N
trong hệ đếm cơ số b nếu có biễu diễn là :
N = dnd n-1 d n-2... d 1 d 0, d -1 d -2... d -m
thì giá trị của N được tính theo công thức :

N = dn bn + dn-1 bn-1 +...+ d0 b0 + d-1 b-1 +... + d-m b-m
Ở đây các di thỏa mãn điều kiện 0...
MODULE 4. CÁC H ĐẾM DÙNG TRONG TIN HC
4.1. H đếm
Để có cơ s hình dung quá trình x lí thông tin xy ra bên trong MTĐT như thế
nào, chúng ta cn có mt s kiến thc v h đếm nh phân. H đếm được hiu như tp các
kí hiu và quy tc s dng tp kí hiu đó để biu din và xác định giá tr các s.
Xét ví d v h đếm La mã
H đếm La mã s dng các kí hiu I, V, X, L, C, D, M. Mi kí hiu ca h
đếm
La mã biu th mt giá tr :
I = 1 ; V = 5 ; X = 10 L = 50 ;C = 100 ; D = 500 ; M = 1000
Dưới đây là mt s quy tc tính giá tr được dùng trong h đếm La mã:
Nếu các kí hiu được xếp t trái qua phi theo chiu gim giá tr thì giá tr ca
biu din s tính bng tng giá tr các kí hiu. Ví d MLVI cho giá tr
1000+50+5+1 = 1056.
Nếu trong biu din s tính t trái qua phi có mt cp hai kí hiu mà kí hiu
đứ
ng trước có giá tr nh hơn thi giá tr ca cp đó tĩnh bng hiu hai giá tr.
Không chp nhn các b có nhiu hơn hai kí hiu liên tiếp xếp theo chiu tăng ca
giá tr. Ví d CIX th hin s 109. Biu din IXC không hp l vì nó s gây nhp
nhng không đơn nghĩa vi quy tc tính giá tr.
Như vy, mi kí hiu đại din cho mt giá tr duy nht và không ph thuc vào v
trí ca nó xut hin đâu trong biu din. H đếm loi này gi là h đếm không theo v
trí.
Chúng ta thường s dng h đếm thp phân. H thp phân dùng là mười ký hiu
là các ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trong h đếm này giá tr ca mi ch s ph thuc
vào v trí ca nó trong biu din. Ví d, trong s 545, ch s 5 hàng đơn v ch 5 đơn v
trong khi đí ch s 5 hàng trăm ch 500 đơn v. H đếm mà giá tr ca các kí hiu trong
biu din s ph thuc vào v trí được gi là h đếm theo v trí.
S lượng các ch s được s dng (10 ch s) gi là cơ s ca h đếm. Quy tc
tính giá tr là mi đơn v
mt hàng bt k có giá tr bng 10 đơn v ca hàng kế cn bên
phi. Do đó, giá tr ca mt biu din có th viết dưới dng mt đa thc ca cơ s.
Ví d. 536,4 = 5.10
2
+ 3.10
1
+ 6.10
0
+ 4.10
-1
H đếm thp phân ch là mt trường hp riêng khi chn cơ s là 10. Thc ra, bt
kì mt s t nhiên b nào ln hơn 1 đều có th chn làm cơ s cho h đếm. Các kí hiu
được dùng cho h đếm đó s là ký hiu đại din cho các giá tr: 0, 1..., b-1. Nếu mt s N
trong h đếm cơ s b nếu có biu din là :
N = d
n
d
n-1
d
n-2
... d
1
d
0
, d
-1
d
-2
... d
-m
thì giá tr ca N được tính theo công thc :
Các hệ đếm trong tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hệ đếm trong tin học - Người đăng: Hoàng Lê Hữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các hệ đếm trong tin học 9 10 121