Ktl-icon-tai-lieu

Các khái niệm, định luật và các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 8798 lần   |   Lượt tải: 16 lần
CHƯƠNG 1
CÁC KHÁI NIỆM, ĐỊNH LUẬT VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

Nội dung
1. Tổng quan
2. Các thông số tác động và thụ động
3. Biểu diễn phức các tác động điều hòa. Trở kháng và dẫn nạp
4. Các khái niệm cơ bản của mạch điện
5. Các định luật KIRCHHOFF
6. Một số phương pháp phân tích mạch điện.

Ngô Đức Thiện - PTIT

Chương 1

2

1. Tổng quan (1)
•

Sự tạo ra, thu nhận và xử lý tín hiệu là những quá trình phức tạp xảy ra trong
các thiết bị & hệ thống khác nhau. Việc phân tích về lý thuyết sẽ được tiến
hành thông qua các loại mô hình gọi là mạch điện.

•

Tín hiệu là dạng biểu hiện vật lý của thông tin, nó qui định tính chất và kết
cấu của các hệ thống mạch. Về mặt toán học, tín hiệu được biểu diễn bởi
hàm của các biến độc lập S(x,y,...).
sa(t)

ss(n.Ts)

Discrete signal

Analog signal

t
=

t

Ts

sq(t)

sd(n)
Quantizing signal

t
Ngô Đức Thiện - PTIT

Chương 1

Digital signal

n
3

1. Tổng quan (2)
•

Các nguồn tín hiệu trong tự nhiên được biểu diễn theo nhiều dạng khác nhau,
ví dụ: âm thanh, hình ảnh, chuyển động cơ học...

•

Để xử lý hoặc lưu trữ các tín hiệu đó người ta thường chuyển đổi chúng
thành tín hiệu điện - tín hiệu tương tự (điện áp hoặc dòng điện) thông qua
Sensor, detector, or transducer.

•

Mô hình xử lý hai loại tín hiệu
Tín hiệu tương tự
Mạch xử lý tín
hiệu tương tự
ADC

Mạch xử lý
tín hiệu số

DAC

Tín hiệu số

ADC: Analog to Digital Converter
DAC: Digital to Analog Converter
Ngô Đức Thiện - PTIT

Chương 1

4

2. Các thông số tác động và thụ động của mạch điện (1)
2.1. Các thông số tác động của mạch điện.
•

Thông số tác động còn gọi là thông số tạo nguồn. Đó là các thông số
đặc trưng cho tính chất tạo ra tín hiệu và cung cấp năng lượng của các
phần tử mạch điện. Thông số đặc trưng cho nguồn có thể là:
–
–

•

Sức điện động của nguồn: một đại lượng vật lý có giá trị là điện áp hở
mạch của nguồn, đo bằng đơn vị “vôn” và được ký hiệu là V.
Dòng điện của nguồn: một đại lượng vật lý có giá trị là dòng điện ngắn
mạch của nguồn, đo bằng đơn vị “ampe” và được ký hiệu là A.

Các ký hiệu nguồn

+

+
Eng

_

+


Eng

a) Nguån ¸p ®éc lËp

Ngô Đức Thiện - PTIT

+
Ing

_

+
Eng

Ing
_

b) Nguån dßng ®éc lËp

_
c) Nguån ¸p phô thuéc

Chương 1

+
Ing
_

+
Ing
_

d) Nguån dßng phô thuéc

5

2. Các thông số tác động và thụ động của mạch điện (2)
Nguồn điện lý tưởng là không có tổn hao năng lượng. Nhưng trong
thực tế phải tính đến tổn hao, có nghĩa là tồn tại điện trở trong của
nguồn Rn.
U ab 

Eng
Rn  Rt

It 

Rt

I ng
Rn  Rt

I...
CHƯƠNG 1
CÁC KHÁI NIM, ĐNH LUT VÀ CÁC PHƯƠNG
PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
Các khái niệm, định luật và các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các khái niệm, định luật và các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Các khái niệm, định luật và các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện 9 10 0