Ktl-icon-tai-lieu

các khái niệm trong xây dựng

Được đăng lên bởi nvthangqlxd22
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Së x©y dùng tØnh ®iÖn biªn

c¸c kh¸i niÖm, ®Þnh nghÜa
Trong ho¹t ®éng x©y

dùng

c¸c ®Þnh nghÜa, kh¸i niÖm
trong ho¹t ®éng x©y
dùng

§iÖn Biªn phñ, th¸ng 06 n¨m 2008

1

I. CÁC KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA THEO LUẬT XÂY DỰNG
(ĐIỀU 3-LUẬT XD).
1. Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu
tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi
công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.
2. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của
con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết
định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần
dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công
trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình
công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công trình khác.
3. Thiết bị lắp đặt vào công trình bao gồm thiết bị công trình và thiết bị
công nghệ. Thiết bị công trình là các thiết bị được lắp đặt vào công trình xây
dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ là các thiết bị nằm trong dây
chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công
nghệ.
4. Thi công xây dựng công trình bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối
với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi;
phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình.
5. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống giao thông,
thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước,
thoát nước, xử lý các chất thải và các công trình khác.
6. Hệ thống công trình hạ tầng xã hội bao gồm các công trình y tế, văn
hoá, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên,
mặt nước và các công trình khác.
7. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy
hoạch và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công
trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ
tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.
8. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình
trên lô đất.
9. Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian đô thị và điểm dân cư
nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi
trường sống thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết
hợp hài hoà giữa lợ...
Së x©y dùng tØnh ®iÖn biªn c¸c kh¸i niÖm, ®Þnh nghÜa
Trong ho¹t ®éng x©y
dùng
c¸c ®Þnh nghÜa, kh¸i niÖm
trong ho¹t ®éng x©y
dùng
§iÖn Biªn phñ, th¸ng 06 n¨m 2008
1
các khái niệm trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các khái niệm trong xây dựng - Người đăng: nvthangqlxd22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
các khái niệm trong xây dựng 9 10 155