Ktl-icon-tai-lieu

Các không gian mau sắc

Được đăng lên bởi lecanhtoan31
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2

Ảnh màu đa phổ

Giáo trình Xử lý ảnh Kỹ thuật số Viễn thám - Hồ Đình Duẩn
TP.HCM 2005

Nội dung chương 2
Khái niệm màu sắc
Ảnh tổ hợp màu
Ảnh Fusion
NDVI
Ảnh logic & mặt nạ (masking)

Khái niệm cơ bản về màu sắc
„

„

Tính chất của việc nhận thức ánh sáng và màu
sắc của mắt người:
‹ Bước sóng nhìn thấy: 380-700nm
‹ Tế bào Cone: phân giải không gian cao
nhưng kém nhạy với ánh sáng, có 3 lọai ứng
với R, G và B
‹ Tế bào Rod : rất nhạy, nhưng chỉ cảm nhận
ánh sáng trắng/đen
Nhận thức màu sắc cũng là một quá trình tâm lý

Phổ điện từ của ánh sáng
(Electromagnetic Spectrum)

Phản xạ phổ (Spectral Reflectance)
Percent Reflectance

80

Vegetation

70

Soil

60

Clear River Water

Turbid River Water

50
40
30
20
10
0
0.4

0.6

0.8

1.0 1.2 1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

Wavelength (µm)

2.4

2.6

Trộn màu
„
„

„

Mọi màu có thể tạo từ 3 màu sơ cấp theo
những tỉ lệ nào đó
Mô hình màu sơ cấp cộng tính (Additive
Primary Colors)
‹ Red, Green, Blue
Mô hình màu sơ cấp thứ hai (Subtractve
Primary Colors)
‹ Magenta , Yellow, Cyan

2 mô hình màu
Mixtures of Light
(Additive Primaries )

Mixtures of Pigments
(Subtractive Primaries )
Yellow

Green
Yellow

Cyan

White
Red

Black
Blue

Magenta

Green

Red

Magenta Blue

Cyan

Định nghĩa của CIE về mô hình RGB
„

Định nghĩa bởi CIE
(Commision
Internationale de
l’Eclairage) năm
1931

C = rR + gG + bB
C : Color Stimulus
r, g. b: Tristimulus
Value

Bước sóng của các màu sơ cấp
Red
‹ Green
‹ Blue
‹

700
546.1
435.8

nm
nm
nm

Tổ hợp màu (Color Composite)
„
„

„

Gán 3 kênh cho các thành phần màu RGB
True Color Composite (tổ hợp màu tự nhiên)
• visible Red band
-> R
• visible Green band -> G
• visible Blue band
-> B
False Color Composite (FCC - tổ hợp màu giả)
• Infrared band
-> R
• visible Red band
-> G
• visible Green band -> B
‹ Hoặc một cách gán khác cho R,G,B

Một ví dụ về Color Composite : LANDSAT
Band 1
Visible Blue

B

Band 2
Visible Green

G

True Color (321)

R

Band 3

Band 4

Visible Red

B

G

Band 5

Near IR

R

False Color (432)

Middle IR

B

Band 7
Middle IR

R

Tổ hợp màu khác

G

Tổ hợp màu

„

Tổ hợp màu tự nhiên 542

Mô hình màu HSI (Munsell)
„

Màu có thể được biểu diễn bởi 3 yếu tố H,S,I
‹ Hue (sắc lượng)
‹ Saturation (độ bảo hòa)
‹ Intensity (còn gọi là Value, độ chói)

Biến đổi giữa RGB và HSI
và data fusion
Nguyên tắc:
RGB -> HSI -> Operation -> H’S’I’ -> R’G’B’
‹

Data Fusion giữa ảnh màu và trắng đen (Highres
panchromatic, Radar … )
 SPOT : trộn ảnh 20m False Color với 10m Monochrome
• Spe...
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 2
ng 2
nh màu đa ph
Giáo trình X lý nh K thut s Vin thám - H Đình Dun
TP.HCM 2005
Các không gian mau sắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các không gian mau sắc - Người đăng: lecanhtoan31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Các không gian mau sắc 9 10 811