Ktl-icon-tai-lieu

CÁC LỆNH HỖ TRỢ THIẾT KẾ MẶT CONG

Được đăng lên bởi khanhnga84
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2579 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Chương 5:

CÁC LỆNH HỖ TRỢ THIẾT KẾ MẶT CONG

I. LỆNH EXTRUDED SURFACE: Tạo bề mặt bằng cách
quét tiết diện theo phương vuông góc. Lệnh này có chức
năng tương tự nhu lệnh Extruded Boss/Base nhưng mô
hình thu được là dạng mặt cong. Sau đây là các bước thực
hiện lệnh:
a. Gọi lệnh: Click vào biểu tượng

hay vào Insert\

Surface\Extrude…
b. Chọn mặt và vẽ biên dạng (nếu ta vẽ biên dạng
trước thì ta chọn biên dạng)
c. Xác định các thông số: From, Direction, và Selected
Contours
d. Kết thúc lệnh: Click biểu tượng

Biên dạng

Mô hình mặt cong

II. LỆNH REVOLVED SURFACE: Dùng để tạo bề mặt
tròn xoay. Lệnh này có chức năng tương tự nhu lệnh
Revolved Boss/Base nhưng mô hình thu được là dạng mặt
cong. Sau đây là các bước thực hiện lệnh:
a. Gọi lệnh: Click vào biểu tượng

hay vào Insert\

Surface\Revolve…
b. Chọn mặt và vẽ biên dạng (nếu ta vẽ biên dạng
trước thì ta chọn biên dạng)
c. Xác định thông số Revolve parameters và Selected
Contours
d. Kết thúc lệnh: Click biểu tượng

Biên dạng

Mô hình mặt cong

III. LỆNH SWEEP SURFACE
Dùng để tạo mặt cong bằng cách quét biên dạng theo một
đường dẫn. Lệnh này có chức năng tương tự nhu lệnh
Revolved Boss/Base nhưng mô hình thu được là dạng mặt
cong. Sau đây là các bước thực hiện lệnh:
a. Gọi lệnh: Click vào biểu tượng
Surface\Sweep…

hay vào Insert\

b. Chọn tiết diện và đường dẫn
c. Xác định các thông số: Options, Guide curves,
Start/End tangency
c. Kết thúc lệnh: Click biểu tượng

Biên dạng

Mô hình mặt cong

IV. LỆNH LOFT SURFACE
Lệnh LOFT SURFACE dùng để tạo những mô hình có biên
dạng phức tạp bằng cách nối các biên dạng trên các mặt khác
nhau. Lệnh này có chức năng tương tự nhu lệnh Loft
Boss/Base nhưng mô hình thu được là dạng mặt cong. Sau
đây là các bước thực hiện lệnh:
a. Gọi lệnh: Click vào biểu tượng

hay vào Insert\

Surface\Loft…
b. Chọn các biên dạng (Profile)
c. Xác định các thông số: Start/End Constraints, Guide
curves, Options.
d. Kết thúc lệnh: Click biểu tượng

Biên dạng

Mô hình mặt cong

V. LỆNH BOUNDARY
Dùng để tạo những bề mặt với biên dạng phức tạp bằng cách
kéo dài mặt bề mặt theo hai hướng (Direction1 và Direction 2).
Lệnh này có chức năng tương tự nhu lệnh Boundary
Boss/Base nhưng mô hình thu được là dạng mặt cong. Sau đây
là các bước thực hiện lệnh:
a. Gọi lệnh: Click vào biểu tượng
Surface\Boundary Surface…

hay vào Insert\

b. Chọn các biên dạng (Profile) theo hai hướng
c. Kết thúc lệnh: Click biểu tượng

Mô hình mặt cong

Biên dạng
VI. LỆNH FILLED SURFACE

Dùng để tạo bề mặt bằng cách điền đầ...
Chương 5: CÁC LỆNH HỖ TRỢ THIẾT KẾ MẶT CONG
I. LỆNH EXTRUDED SURFACE: Tạo bề mặt bằng cách
quét tiết diện theo phương vuông góc. Lệnh này chức
năng tương tự nhu lệnh Extruded Boss/Base nhưng
hình thu được dạng mặt cong. Sau đây các bước thực
hiện lệnh:
a. Gọi lệnh: Click vào biểu tượng hay vào Insert\
Surface\Extrude…
b. Chọn mặt vẽ biên dạng (nếu ta vẽ biên dạng
trước thì ta chọn biên dạng)
c. Xác định các thông số: From, Direction, và Selected
Contours
d. Kết thúc lệnh: Click biểu tượng
II. LỆNH REVOLVED SURFACE: Dùng để tạo bề mặt
tròn xoay. Lệnh này chức năng ơng tự nhu lệnh
Revolved Boss/Base nhưng hình thu được dạng mặt
cong. Sau đây là các bước thực hiện lệnh:
a. Gọi lệnh: Click vào biểu tượng hay vào Insert\
Surface\Revolve…
b. Chọn mặt vẽ biên dạng (nếu ta vẽ biên dạng
trước thì ta chọn biên dạng)
c. c định thông s Revolve parameters Selected
Contours
d. Kết thúc lệnh: Click biểu tượng
Biên dạng
Mô hình mặt cong
CÁC LỆNH HỖ TRỢ THIẾT KẾ MẶT CONG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC LỆNH HỖ TRỢ THIẾT KẾ MẶT CONG - Người đăng: khanhnga84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CÁC LỆNH HỖ TRỢ THIẾT KẾ MẶT CONG 9 10 535