Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh lập trình đơn giản trong kỹ thuật

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4773 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CÁC LỆNH ĐƠN GIẢN
LẬP TRÌNH

G81- Tiện mặt côn dọc trục Z
N4 G81 P0=K P1=K P2=K P3=K P5=K P7=K P8=K P9=K
Trong ñoù:
P0 = toïa ñoä XA
P1 = toïa ñoä ZA
P2 = toïa ñoä XB
P3 = toïa ñoä Z B
P5=Chieàu saâu caét thoâ
P7 =Chieàu saâu caét tinh
theo X
P8 =Chieàu saâu caét tinh
theo Z
P9=Löôïng aên dao tinh

Chöông trình ñöôïc vieát nhö sau:

Thí duï

N10 G74
N20 G53
N30 T1.1

X

N40 S1000 M03 M08
B
∅35

N50 G00 X36 Z1

A
∅20

30
37.5

0

Z

N60 F0.2
N70 G81 P0=K20 P1=K-30
P2=K35 P3=K-37.5 P5=K1
P7=K0.25 P8=K0.25 P9=K0.1
N80 G80 G00 X50 Z50
N90 M03 M05
N100 M30

ÖÙng duïng G81 ñeå tieän truï vaø vai

G82- Tiện mặt côn dọc trục X
N4 G82 P0=K P1=K P2=K P3=K P5=K P7=K P8=K P9=K
Trong ñoù:
P0 = toïa ñoä XA
P1 = toïa ñoä ZA
P2 = toïa ñoä XB
P3 = toïa ñoä Z B
P5=Chieàu saâu caét thoâ
P7 =Chieàu saâu caét tinh
theo X
P8 =Chieàu saâu caét tinh
theo Z
P9=Löôïng aên dao tinh

ÖÙng duïng G82 ñeå tieän truï vaø vai

Chu trình khoan loã saâu– G83
N4 G83 P0=K P1=K P4=K P5=K P6=K P15=K P16=K P17=K
Trong ñoù:
P0 = toïa ñoä XA
P1 = toïa ñoä ZA
P4 = Chieàu saâu loã khoan
P5=Chieàu saâu caét thoâ
P6 = Khoaûng vaøo an toaøn
P15 =Thôøi gian döøng
P16 =Khoaûng luøi dao
P17=Khoaûng caùch an toaøn

G84- Tieän maët cong doïc truïc Z
N4 G84 P0=K P1=K P2=K P3=K P5=K P7=K P8=K P9=K
P18=K P19=K
Trong ñoù:
P0 = toïa ñoä XA
P1 = toïa ñoä ZA
P2 = toïa ñoä XB
P3 = toïa ñoä Z B
P5=Chieàu saâu caét thoâ
P7 =Chieàu saâu caét tinh theo
X
P8 =Chieàu saâu caét tinh theo
Z
P9=Löôïng aên dao tinh
P18 = IC
P19 = KC

G85- Tieän maët cong doïc truïc Z
N4 G85 P0=K P1=K P2=K P3=K P5=K P7=K P8=K P9=K
P18=K P19=K
Trong ñoù:
P0 = toïa ñoä XA
P1 = toïa ñoä ZA
P2 = toïa ñoä XB
P3 = toïa ñoä Z B
P5=Chieàu saâu caét thoâ
P7 =Chieàu saâu caét tinh theo
X
P8 =Chieàu saâu caét tinh theo
Z
P9=Löôïng aên dao tinh
P18 = IC
P19 = KC

G86- Tieän ren doïc truïc Z

G86- Tieän ren doïc truïc Z
N4 G86 P0=K P1=K P2=K P3=K P4=K P5=K P6=K P7=K
P10=K P11=K P12=K

Trong ñoù:
P0 = toïa ñoä XA
P1 = toïa ñoä ZA
P2 = toïa ñoä XB
P3 = toïa ñoä Z B
P4 = Chieàu cao ren
P5= Chieàu saâu caét thoâ
P6 = Khoaûng luøi dao
P7 =Chieàu saâu caét tinh theo
X
P10 = Böôùc ren
P11=Khoaûng vuoát chaân ren
P12 = Goùc Profil

G86- Tieän ren doïc truïc Z

G87- Tieän ren doïc truïc X
N4 G87 P0=K P1=K P2=K P3=K P4=K P5=K P6=K P7=K
P10=K P11=K P12=K

Trong ñoù:
P0 = toïa ñoä XA
P1 = toïa ñoä ZA
P2 = toïa ñoä XB
P3 = toïa ñoä Z B
P4 = Chieàu cao ren
P5= Chieàu saâu caét thoâ
P6 = Khoaûng luøi dao
P7 =Chieàu saâu caét tinh theo
X
P10 = Böôùc ren
P11=K...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh lập trình đơn giản trong kỹ thuật - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Các lệnh lập trình đơn giản trong kỹ thuật 9 10 545