Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh nội suy tiện CNC hệ FANUC

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 12066 lần   |   Lượt tải: 71 lần
CÁC LỆNH NỘI SUY
TIỆN CNC HỆ FANUC

NỘI DUNG
•
•
•
•
•

G00
G01
G02
G03
G09, G61,
G64

• G32
• G04

LỆNH ĐỊNH VỊ NHANH G00
N4 G00 X+/- 4.3 Z+/- 4.3
N4 G00 U+/-4.3 W+/-4.3

LỆNH ĐỊNH VỊ NHANH G00
Thí duï,ñeå di chuyeån nhanh duï cuï tôùi ñieåm X40.0 Z56.0, baïn vieát:
G00 X40.0 Z56.0; hoaëc G00 U-60.0 W-30.5; ( laäp trình theo
ñöôøng kính).
G00 X20.0 Z56.0; hoaëc G00 U-30.0 W-30.5; (laäp trình theo baùn
kính).

Leänh noäi suy ñöôøng thaúng G01
N4 G01 X+/-4.3 Z+/-4.3 F4.3
N4 G01 U +/-4.3 W+/-4.3 F4.3
Thí duï
G95 G01 X40.0 Z20.1 F2.0
G95 G01 U20.0 W-25.9 F2.0

Thí dụ

Thí dụ

Leänh noäi suy cung troøn G02, G03
Quy taéc vieát leänh:

Lập trình cung tròn theo bán kính R
• Neáu khoâng bieát I, K nhöng bieát baùn kính R cuûa cung
troøn, baïn coù dung R ñeå noäi suy cung troøn. Caùch vieát ñôn
giaûng laø:
• G02 (G03) X_ Z_ R_ F_
• Haïn cheá cuûa caùch laäp trình theo R laø goùc taâm cung troøn
phaûi nhoû hôn 180 ñoä. Khoâng laäp trình cho nhöõùng cung
troøn lôùn hôn 180o.
• Neáu cung troøn gaàn baèng 180o,neân duøng I, K, vì khi ñoù
vieäâc tinh toùan taâm cung coù theå khoâng chính xaùc.
• Neáu khi laäp trình, trong doøng leänh coù caû I, K vaø R thì heä
thoáng öu tieân choïn R.

Lập trình theo bán kính R

Thí duï
Theo caùch vieáât tuyeät ñoái
G02 X50.0 Z30.0 I25.0 F0.3;
Hoaëc G02 X50.0 Z30.0 R25.0
F0.3;
Theo caùch vieáât töông ñoái
G02 U20.0 W-20.0 I25.0 F0.3;
Hoaëc G02 U20.0 W-20.0
R25.0 F0.3;

THÍ DỤ

THÍ DỤ

Söï chuyeån tieáp giöõa hai block –
G61 vaø G64

G64

G61

G64 vaø G61
• Leänh G64 vaø G61 laø loaïi leänh modal. Khi
baät maùy CNC, sau leânh M02, M30, döøng
khaån caáp hay RESET, heä thoáng seõ chaïy
vôùi G64.

Leänh tieän ren vôùi böôùc ren
khoâng ñoåi G32

Nguyeân taéc vieát leänh:
G32 X_ Z_ F_;
Trong ñoù
X_Z_ laø toïa ñoä ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ren.
F_ laø böôùc ren, baèng giaù tri L.

Thí dụ tieän ren truï
Caàn caét ren truï thaúng böôùc 4.0mm, khoûang vaøo ren δ1= 3
mm, khoûang ra ren δ2 = 1.5mm, chieàu saâu caét 1mm (hai laàn
caét).

Tieän ren maët ñaàu
Nguyeân taéc vieát leänh
G32 X_F_
Trong ñoù
X_ laø toïa ñoä ñieåm cuoái
cuûa ñöôøng ren theo
phöông X.
F_ laø böôùc ren, baèng
giaù tri L.

Tieän ren coân
Nguyeân taéc vieát leänh:
G32 X_ Z_ F
Trong ñoù
X_ laø toïa ñoä ñieåm cuoái cuûa ñöôøng
ren theo phöông X.
Z_ laø toïa ñoä ñieåm cuoái cuûa ñöôøng
ren theo phöông Z.
F_ laø böôùc ren theo truïc X, hoặc
böôùc ren theo truïc Z.

Thí duï caàn caét ren với
böôùc ren 3.5mm, δ1= 2
mm, δ2 = 1.0mm, chieàu
saâu caét 1.05 mm theo
phöông ...
CÁC LỆNH NỘI SUY
TIỆN CNC HỆ FANUC
Các lệnh nội suy tiện CNC hệ FANUC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh nội suy tiện CNC hệ FANUC - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Các lệnh nội suy tiện CNC hệ FANUC 9 10 442