Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh nội suy tiện CNC

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 6898 lần   |   Lượt tải: 17 lần
CÁC LỆNH NỘI SUY
TIỆN CNC

NỘI DUNG
•
•
•
•
•
•
•

G00
G01
G02
G03
G06
G93
G05, G07

•
•
•
•
•
•
•

G08
G09
G33
G04
G36
G39
G37, G38

LỆNH ĐỊNH VỊ NHANH G00
N4 G00 X+/- 4.3 Z+/- 4.3

LỆNH ĐỊNH VỊ NHANH G00
G90 G00 X40.0 Z56.0
hoaëc G91G00 X60.0 Z30.5
(laäp trình theo ñöôøng kính).
G90 G00 X20.0 Z56.0
hoaëc G91 G00 X30.0
Z30.5 (laäp trình theo baùn
kính).

Leänh noäi suy ñöôøng thaúng G01
N4 G01 X+/-4.3 Z+/-4.3 F4.3
Thí duï
G95 G01 X40.0 Z20.1 F2.0

Thí dụ

Leänh noäi suy cung troøn G02, G03
Quy taéc vieát leänh:

Thí duï

Theo caùch vieáât tuyeät ñoái
G02 X50.0 Z30.0 I25.0 K0 F0.3
Hoaëc G02 X50.0 Z30.0 R25.0
F0.3
Theo caùch vieáât töông ñoái
G02 G91 X20.0 Z-20.0 I25.0 K0
F0.3
Hoaëc G02 G91 X20.0 Z-20.0
R25.0 F0.3

Noäi suy cung troøn coù theå ñöôïc vieát trong heä toïa ñoä cöïc.
Nguyeân taéc vieát leänh nhö sau:
N4 G02 (G03) A_ I_ K_, trong ñoù A laø goùc

Noäi suy cung troøn vôùi toïa ñoä
taâm tuyeät ñoái - G06
Nguyeân taéc vieát leänh
G02(G03) G06 X_ Z_ I_ K_
Trong ñoù I, K laø toïa ñoä tuyeät ñoái cuûa taâm
cung troøn.

Thí duï

Thí duï

Thí duï

•
•
•
•
•
•
•
•

Laäp trình trong heä toaï ñoä cöïc –
G93

Leänh G93 duøng ñeå khai baùo taâm heä toaï ñoä cöïc.
Nguyeân taéc vieát leänh nhö sau:
G93 I_ K_
Trong ñoù: I_ toaï ñoä tuyeät ñoái cuûa goác toaï ñoä cöïc theo
phöông X (ghi theo ñöôøng kính)
K_ toaï ñoä tuyeät ñoái cuûa goác toaï ñoä cöïc theo
phöông Z.
Leänh G93 khoâng coù I_ K_ ñöôïc hieåu vò trí hieän taïi cuûa
duïng cuï laø goác toïa ñoä cöïc.
Khi noäi suy ñöôøng troøn vôùi leänh G02, G03, taâm cung troøn
ñöôïc hieåu laø goác toaï ñoä cöïc
Khi khôûi ñoäng maùy, sau leänh M02, M30, RESET, döøng
khaån caáp, ñieåm X0, Z0 laø goác toaï ñoä cöïc.

Laäp trình trong heä toaï ñoä cöïc –
G93

• Toaï ñoä trong heä toaï ñoä cöïc ñöôïc vieát laø
• R+/- 4.3 A+/-3.3 (mm)
• R+/-3.4 A+/-3.3 (inch)
• Trong ñoù
∀ • R laø baùn kính. Khi laäp trình vôùi G90, R luoân
luoân döông, nhöng khi laäp trình vôùi G91, R coù
theå aâm hoaëc döông tuyø theo baùn kính cuûa ñieåm
tôùi ngaén hôn hay daøi hôn moät ñoaïn laø bao nhieâu.
∀ • A laø goùc xoay, A > 0 neáu xoay ngöôïc chieàu
kim ñoàng hoà, A < 0 neáu xoay theo chieàu kim
ñoàng hoà.

Thí duï

Söï chuyeån tieáp giöõa hai block –
G05 vaø G07

G05 vaø G07
• Leänh G05 vaø G07 laø loaïi leänh modal. Khi
baät maùy CNC, sau leânh M02, M30, döøng
khaån caáp hay RESET, heä thoáng seõ chaïy
vôùi G05 hay G07 tuyø theo vieäc thieát laäp
bit 8 cuûa tham soá P607 laø 0 hay 1.
• Neáu P607(8) = 0 maùy chaïy vôùi G07.
• Ne...
CÁC LỆNH NỘI SUY
TIỆN CNC
Các lệnh nội suy tiện CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh nội suy tiện CNC - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Các lệnh nội suy tiện CNC 9 10 357