Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh nội suy

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 4577 lần   |   Lượt tải: 3 lần
12. CÁC LỆNH NỘI SUY

1

NỘI DUNG
•
•
•
•
•
•
•

G00, G60
G01
G02
G03
G04
G15, G16
C, R

•
•
•
•
•
•
•

G31
G33
G09
G61
G62
G63
G64
2

Leänh ñònh vò nhanh duïng cuï G00
Duøng ñeå cho duïng cuï di chuyeån nhanh ñeán toïa ñoä cho
tröôùc vôùi toác ñoä lôùn nhaát cuûa maùy cho pheùp.
Quy taéc vieât leänh:
G90 G00 X _ Y_ Z_ ;
Duïng cuï thöôøng khoâng di chuyeån thaúng tôùi vò trí mong
muoán, maø ñi theo moät goùc 45o tröôùc, sau ñoù seõ ñi theo truïc
naøo coù khoûang caùch daøi hôn.
Vò trí ñaàu

Vò trí cuoái

Ñònh vò khoâng thaúng

3

Ñeå di chuyeån chính xaùc ñeán vò trí laäp trình, thay vì
G00, baïn coù theå duøng leänh G60.
Nguyeân taéc vieát leänh:
G60 X_ Y_ Z ;

G00

Khoûang chaïy
quaù

Vò trí baét ñaàu
G60
Vò trí baét ñaàu
Vò trí cuoái

Vò trí döøng taïm
thôøi
4

Leänh noäi suy ñöôøng thaúng G01
• Duøng ñeå dòch chuyeån duïng cuï theo ñöôøng
thaúng. Nguyeân taéc vieát leänh nhö sau:
• G90 G01 X_ Y_Z_ F_;
• Trong đoù F laø löôïng aên dao, coù ñôn vò laø
mm/ph hay inch/ph.
• G01 laø moät leänh modal.
• Coù theå khoâng caàn vieát laïi ôû doøng döôùi
• G01 toàn taïi cho ñeán khi xuaát hieän G00,
G02, G03
5

Thí dụ lập trình vớI G00 và G01

6

Thí dụ lập trình với G00 và G01

7

Leänh noäi suy cung troøn G02, G03

8

G02 laø di chuyeån duïng cuï theo chieàu kim ñoàng hoà
G03 laø di chuyeån duïng cuï ngöôïc chieàu kim ñoàng
hoà
I, J, K laø toïa ñoä töông ñoái cuûa taâm cung troøn so vôi vò trí ban
ñaàu cuûa cung troøn theo phöông X, Y vaø Z
Ñieåm cuoá
Ñieåm cuoái i (x,
y)

Ñieåm cuoái (z,
x)

Ñieåm
ñaàu
Taâm cung

Taâm cung

Ñieåm cuoái (y,z)

Ñieåm
ñaàu

Ñieåm
ñaàu
Taâm cung

9

Neáu khoâng bieát I, J, K nhöng bieát baùn kính R cuûa
cung troøn, baïn coù duøng R ñeå noäi suy cung troøn.
Caùch vieát ñôn giaûn laø:
G17 G02 (G03) X_ Y_ R_ F_
Theo caùch laäp trình theo baùn kính R, coù hai tröôøng hôïp xaûy
ra:
• Neáu goùc taâm cung troøn nhoû hôn hoaëc baèng 180o, R coù giaù trò
döông,
• Neáu goùc taâm cung troøn lôùn hôn 180o, R coù giaù trò aâm,
• Neáu cung troøn gaàn baèng 180o,neân duøng I, K, vì neáu duøng R
vieäâc tính toùan taâm cung coù theå khoâng chính xaùc.
Neáu khi laäp trình, trong doøng leänh coù caû I, J, K vaø R thì
heä thoáng öu tieân choïn R.
10

Ñoái vôùi cung 1 (<180o):
G91 G02 X60.0 Y20.0
R50.0 F300.0 ;
Ñoái vôùi cung 2 (>180o):

Thí duï

G91 G02 X60.0 Y20.0 R50.0 F300.0 ;
Neáu cung troøn coù goùc laø
360o thì khoâng ñöôïc laäp
trình vôùi baùn kính R maø
phaûi laäp trình vôùi I, J, K,
ñôn giaûn laø vì coù voâ soá
ñöôøng troøn baøn kí...
1
12. CÁC LỆNH NỘI SUY
Các lệnh nội suy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh nội suy - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Các lệnh nội suy 9 10 928