Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh tắt trong Excel

Được đăng lên bởi Văn Đức Bùi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đôi lúc chuột máy tính của bạn gặp những vấn đề không mong muốn khi làm việc với
Excel và việc “quẳng” nó đi nhiều khi lại là biện pháp hay nhất. Nếu gặp trường hợp như
thế thì những phím tắt “vô giá” dưới đây thật sự cần thiết cho bạn.

Phím tắt

Ý nghĩa

ESC

Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

F4 hay Ctrl+Y

Lặp lại thao tác vừa làm

Alt + Enter

Bắt đầu dòng mới trong ô

Ctrl + Delete

Xoá tất cả chữ trong một dòng

Ctrl + D

Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới

Ctrl + R

Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

Shift + Enter

Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn

Tab

Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn

Shift + Tab

Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn

=

Bắt đầu một công thức

F2

Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

Ctrl + F3

Đặt tên cho vùng chọn

F3

Dán một tên đã đặt trong công thức

F9

Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở

Shift + F9

Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành

Alt + =

Chèn công thức AutoSum

Ctrl + ;

Cập nhật ngày tháng

Ctrl + Shift + : Nhập thời gian
Ctrl+K

Chèn một Hyperlink

Ctrl + Shift + ” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl + ’

Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

Ctrl + A

Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức

Ctrl + Shift + A Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công
thức
Ctrl+1

Hiển thị lệnh Cell trong menu Format

Ctrl + Shift + ~ Định dạng số kiểu General

Ctrl + Shift + $ Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift +
%

Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

Ctrl + Shift + ^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + # Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Ctrl + Shift + ? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
Ctrl + Shift + & Thêm đường viền ngoài
Ctrl + Shift + - Bỏ đường viền
Ctrl + B

Bật tắt chế độ đậm, không đậm

Ctrl + I

Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng

Ctrl + U

Bật tắt chế độ gạch dưới

Ctrl + 5

Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa

Ctrl + 9

Ẩn dòng

Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng ẩn

...
Đôi lúc chuột máy tính của bạn gặp những vấn đề không mong muốn khi làm việc với
Excel và việc “quẳng”đi nhiều khi lại là biện pháp hay nhất. Nếu gặp trường hợp như
thế thì những phím tắt “vô giá” dưới đây thật sự cần thiết cho bạn.
Phím tắt Ý nghĩa
ESC Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm
Alt + Enter Bắt đầu dòng mới trong ô
Ctrl + Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng
Ctrl + D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl + R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift + Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
Shift + Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
= Bắt đầu một công thức
F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Ctrl + F3 Đặt tên cho vùng chọn
F3 Dán một tên đã đặt trong công thức
F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
Shift + F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt + = Chèn công thức AutoSum
Ctrl + ; Cập nhật ngày tháng
Ctrl + Shift + : Nhập thời gian
Ctrl+K Chèn một Hyperlink
Ctrl + Shift + ” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl + ’ Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl + A Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
Ctrl + Shift + A Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công
thức
Ctrl+1 Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
Ctrl + Shift + ~ Định dạng số kiểu General
Các lệnh tắt trong Excel - Trang 2
Các lệnh tắt trong Excel - Người đăng: Văn Đức Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các lệnh tắt trong Excel 9 10 809