Ktl-icon-tai-lieu

Các loại dao động

Được đăng lên bởi Trần Bá Đạt
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

CHỦ ĐỀ 5: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG. CỘNG HƯỞNG CƠ
I. KIẾN THỨC
* Dao động tắt dần
+ Là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian
(năng lượng giảm dần theo thời gian).
+ Nguyên nhân: Do môi trường có độ nhớt
(có ma sát, lực cản) làm tiêu hao năng lượng của hệ.
+ Khi lực cản của môi trường nhỏ có thể coi dao động tắt dần là điều hoà (trong khoảng vài
ba chu kỳ)
+ Khi coi môi trường tạo nên lực cản thuộc về hệ dao động (lực cản là nội lực) thì dao động
tắt dần có thể coi là dao động tự do.
+ Ứng dụng: Các thiết bị đóng cửa tự động hay giảm xóc ô tô, xe máy, … là những ứng dụng
của dao động tắt dần.
* Dao động duy trì
+ Là dao động (tắt dần) được duy trì mà không làm thay đổi chu kỳ riêng của hệ.
+ Cách duy trì: Cung cấp thêm năng lượng cho hệ bằng lượng năng lượng tiêu hao sau mỗi
chu kỳ.
+ Đặc điểm: - Có tính điều hoà
- Có tần số bằng tần số riêng của hệ.
* Dao động cưỡng bức
+ Là dao động xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn.
+ Đặc điểm: - Có tính điều hoà
- Có tần số bằng tần số của ngoại lực (lực cưỡng bức)
- Có biên độ phụ thuộc biên độ của ngoại lực, tần số lực cưỡng bức và lực cản của
môi trường.
Biên độ dao động cưỡng bức tỷ lệ với biên độ ngoại lực.
Độ chênh lệch giữa tần số lực cưỡng bức và tần số riêng càng nhỏ thì biên độ
dao động cưỡng bức càng lớn.
Lực cản của môi trường càng nhỏ thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn.
* Cộng hưởng
+ Là hiện tượng biên độ của doa động cưỡng bức đạt giá trị cực đại khi tần số lực cưỡng bức
bằng tần số riêng của hệ.
+ Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ vào tần số cưởng bức gọi là đồ thị cộng
hưởng. Nó càng nhọn khi lực cản của môi trường càng nhỏ.
+ Hiện tượng cộng hưởng xảy ra càng rõ nét khi lực cản (độ nhớt của môi trường) càng nhỏ.
+ Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng:
Những hệ dao động như tòa nhà, cầu, bệ máy, khung xe, ... đều có tần số riêng. Phải cẩn
thận không để cho các hệ ấy chịu tác dụng của các lực cưởng bức mạnh, có tần số bằng tần số
riêng để tránh sự cộng hưởng, gây dao động mạnh làm gãy, đổ.
Hộp đàn của đàn ghi ta, viôlon, ... là những hộp cộng hưởng với nhiều tần số khác nhau của
dây đàn làm cho tiếng đàn nghe to, rõ.

CHỦ DỀ5. CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – CỘNG HƯỞNG CƠ –

ĐẠI HỌC TRONG TẦM TAY



Phương pháp

Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

DAO ĐỘNG TẮT DẦN

Biện luận vị trí cân bằng trong dao dộng tắt dần.
Giả sử ban đầu ta kéo vật ra vị trí có tọa độ A0 và thả vật. Nửa chu...
http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com
CH D5. CÁC LOI DAO ĐỘNG – CNG HƯỞNG CƠĐẠI HC TRONG TM TAY
I. KIN THC
* Dao động tt dn
+ Là dao động có biên độ gim dn theo thi gian
(năng lượng gim dn theo thi gian).
+ Nguyên nhân: Do môi trường có độ nht
(có ma sát, lc cn) làm tiêu hao năng lượng ca h.
+ Khi lc cn ca môi trường nh th coi dao động tt dn điu hoà (trong khong vài
ba chu k)
+ Khi coi môi trường to nên lc cn thuc v h dao động (lc cn ni lc) thì dao động
tt dn có th coi là dao động t do.
+ ng dng: Các thiết b đóng ca t đng hay gim xóc ô tô, xe máy, … nhng ng dng
ca dao động tt dn.
* Dao động duy trì
+ Là dao động (tt dn) được duy trì mà không làm thay đổi chu k riêng ca h.
+ Cách duy trì: Cung cp thêm năng lượng cho h bng lượng năng lượng tiêu hao sau mi
chu k.
+ Đặc đim: - Có tính điu hoà
- Có tn s bng tn s riêng ca h.
* Dao động cưỡng bc
+ Là dao động xy ra dưới tác dng ca ngoi lc biến thiên tun hoàn.
+ Đặc đim: - Có tính điu hoà
- Có tn s bng tn s ca ngoi lc (lc cưỡng bc)
- Có biên đ ph thuc biên độ ca ngoi lc, tn s lc cưỡng bc lc cn ca
môi trường.
Biên độ dao động cưỡng bc t l vi biên độ ngoi lc.
Độ chênh lch gia tn s lc cưỡng bc tn s riêng càng nh thì biên độ
dao động cưỡng bc càng ln.
Lc cn ca môi trường càng nh thì biên độ dao động cưỡng bc càng ln.
* Cng hưởng
+ hin tượng biên độ ca doa động cưỡng bc đạt giá tr cc đi khi tn s lc cưỡng bc
bng tn s riêng ca h.
+ Đường cong biu din s ph thuc ca biên độ vào tn s cưởng bc gi đồ th cng
hưởng. Nó càng nhn khi lc cn ca môi trưng càng nh.
+ Hin tượng cng hưởng xy ra càng rõ nét khi lc cn (độ nht ca môi trường) càng nh.
+ Tm quan trng ca hin tượng cng hưởng:
Nhng h dao động như tòa nhà, cu, b máy, khung xe, ... đều tn s riêng. Phi cn
thn không để cho các h y chu tác dng ca các lc cưởng bc mnh, có tn s bng tn s
riêng để tránh s cng hưởng, gây dao động mnh làm gãy, đổ.
Hp đàn ca đàn ghi ta, viôlon, ... là nhng hp cng hưởng vi nhiu tn s khác nhau ca
dây đàn làm cho tiếng đàn nghe to, rõ.
CH Đ 5: CÁC LOI DAO ĐỘNG. CNG HƯỞNG CƠ
Các loại dao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các loại dao động - Người đăng: Trần Bá Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Các loại dao động 9 10 744