Ktl-icon-tai-lieu

Các loại quạt

Được đăng lên bởi De De
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 957 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CAC
LO~I
QU~
T
4.1.
'HAN
LO",
Ly
thuy6t
cua
qU{lt
ly
tdm
va
huOng
trve
khOng
Mae
gl V()i bdm
Iy
tAm
va hUbng
tl'\lc.
Chung
ehi
khac
nhau
Mi
d~
dhh
dttbng ling.
Duong
t6n
thit
ap
I\1C
cue
qU1ll:t
bat
dllu
tv
gtSe
tQa
dQ,
vi chfAu
cao
dja
ly
vtti
neS
tA
kh6ng
dang (khOng
kb£
co
Pk
"'"
1,293
kg/m
3
IJ
41)C,
con
H
2
0 00 PHZO =
1000
kg/m
3
) ,
CAn
ell
vao
ap
suat
mit
QU11t
t~o
ra
ta
cbia
tbanh
cae
lO~l
sau:
al
q1,1.t
tnap
lip. d€n 1000 N/m2
(100
mm H
2
0);
b) qUl:lt
tnng
ap,
din
3000
Nlm2 (300
mm
H
2
0);
c) qUl:lt call ap. d!'n 10000 N!m
2
(1000
mm
H
2
0).
CAn
ell
vio
vbng
quay
ri~ng
nN
ta
chin 'Chung
thanh
cae
nhtim:
a)
qu,:t
quay
ch.t.m:
nN
= 100 + 200i
b)
qu~t
quay
vlta:
nN
"'"
200 + 600;
c)
qUf}.t
quay
nbanh:
7i.
N
=
600
+ 1200;
d)
qWJt
quay
d~c
ili,t
nhanh:
nN
:::
1200 + 4000.
VOnI'
quay
rU~ng
dl.fQc
tinh
thee
c6ng
thllc:
n/Q
liN":"
13--'
(4,1)
H3
/4
>
tl"Ong do: ,
n
~
vong
qua)'
trye
qu
.t. vg!ph;
H -
chi~u
cao
cQt
tip
(ft,p
hIe cua
qu*t
tinh
b~ng
mm
~O);
Q - lUll lU(fng mia qUllt,
mlls.
Vbng
quay
rieng
cua
qu~t
lA
vong
quay
vlfi
eh€
dl)
t6i
tiu
no
co
11.tu
lu~g
1 m:'/s,
lip
suit
30
mm
H
2
0,
vI
3()3f4 $I> 13.
6
dAy
ta.
de
c"p
d~n
hai
101,\1
q~t
Ill;
qUlj,t
1y
tam
vA
qUl,lt
huang
tr~c,
Th6ng
thllbng
cbung
but
khOng khf a
di~u
ki(m
khi
quy6n.
Vi
~y
ty
sli
nen
eua
chung
IA
m = 1
t
002
+
1,1
va
cri
th(f
bO
qua.
100
Các loại quạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các loại quạt - Người đăng: De De
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Các loại quạt 9 10 15