Ktl-icon-tai-lieu

Các Lỗi Cơ Bản Của Máy Tính IPM

Được đăng lên bởi sonlamyeuem
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khi máy IBM ThinkPad T40/T40p, T41/T41p, T42/T42p bị lỗi phần cứng, có thể máy sẽ không khởi động được, hoặc 
khởi động được kèm theo thông báo lỗi, hoặc có khi kèm theo tiếng kêu. Trong bài này chúng tôi sẽ liệt kê các lỗi 
thường gặp của dòng máy này để các bạn có thể chẩn đoán bệnh của máy.

Lưu ý: Các bạn hãy cố gắng khắc phục lỗi theo các bước từ trên xuống.
Mã lỗi

Nguyên nhân & Cách khắc phục

0175 Bad CRC1, stop POST task—The 
Mainboard.
EEPROM checksum is not correct. 
1. Chạy BIOS setup, ấn F10, Enter để 
0176 System Security—The system has  lưu cấu hình.
been tampered with.
2. Lỗi mainboard.
0177 Bad SVP data, stop POST task—
The checksum of the supervisor 
Lỗi mainboard.
password in the EEPROM is not correct. 
1.Chạy BIOS setup, ấn F9, Enter để nạp 
0182 Bad CRC2. Enter BIOS Setup and 
cấu hình mặc định. Ấn F10 để lưu cấu 
load Setup defaults.—The checksum of 
hình.
the CRS2 setting in the EEPROM is not 
correct. 
2. Lỗi mainboard.
0185 Bad startup sequence settings. 
Enter BIOS Setup and load Setup 
defaults. 

Chạy BIOS setup, ấn F9, Enter để nạp 
cấu hình mặc định. Ấn F10 để lưu cấu 
hình.

0187 EAIA data access error—The 
access to EEPROM is failed. 

Lỗi mainboard.

0188 Invalid RFID Serialization 
Information Area. 

Lỗi mainboard.

0189 Invalid RFID configuration 
information area—The EEPROM 
checksum is not correct. 

Lỗi mainboard.

0190 Critical low­battery error

1. Sạc pin.
2. Pin bị hỏng, phải thay pin mới.

1. Chạy BIOS setup, ấn F10, Enter để 
0191 System Security—Invalid Remote  lưu cấu hình.
Change requested. 
2. Lỗi mainboard.
0192 System Security— IBM Embedded 
Lỗi mainboard.
Security hardware tamper detected. 
0199 System Security—IBM Security 
password retry count exceeded. 

1. Chạy BIOS setup, ấn F10, Enter để 
lưu cấu hình. 
2. Lỗi mainboard.

01C8 Two or more modem devices are  1. Ấn ESC để bỏ qua lỗi hoặc tháo bớt 
found. Remove all but one of them. 

Press to continue. 

card modem.
2. Lỗi mainboard.

01C9 More than one Ethernet devices  1. Ấn ESC để bỏ qua lỗi hoặc tháo bớt 
are found. Remove one of them. Press to card mạng. 
continue. 
2. Lỗi mainboard.
1. Gắn lại dây đĩa cứng.
0200 Hard disk error—The hard disk is 
not working. 

2. Khôi phục cấu hình BIOS mặc định.
3. Lỗi đĩa cứng. Thử đĩa cứng khác.
4. Lỗi mainboard.

021x Keyboard error. 

Chạy chương trình của máy để kiểm tra 
bàn phím.

0220 Monitor type error—Monitor type 
does not match the one specified in 
CMOS. 

Khôi phục cấu hình BIOS mặc định.

0230 S...
Khi máy IBM ThinkPad T40/T40p, T41/T41p, T42/T42p b li phn cng, có th máy s không khi động được, hoc
khi động được kèm theo thông báo li, hoc có khi kèm theo tiếng kêu. Trong bài này chúng tôi s lit kê các li
thường gp ca dòng máy này để các bn có th chn đoán bnh ca máy.
Lưu ý: Các bn hãy c gng khc phc li theo các bước t trên xung.
Mã li Nguyên nhân & Cách khc phc
0175 Bad CRC1, stop POST task—The
EEPROM checksum is not correct.
Mainboard.
0176 System Security—The system has
been tampered with.
1. Chy BIOS setup, n F10, Enter để
lưu cu hình.
2. Li mainboard.
0177 Bad SVP data, stop POST task—
The checksum of the supervisor
password in the EEPROM is not correct.
Li mainboard.
0182 Bad CRC2. Enter BIOS Setup and
load Setup defaults.—The checksum of
the CRS2 setting in the EEPROM is not
correct.
1.Chy BIOS setup, n F9, Enter để np
cu hình mc định. n F10 để lưu cu
hình.
2. Li mainboard.
0185 Bad startup sequence settings.
Enter BIOS Setup and load Setup
defaults.
Chy BIOS setup, n F9, Enter để np
cu hình mc định. n F10 để lưu cu
hình.
0187 EAIA data access error—The
access to EEPROM is failed.
Li mainboard.
0188 Invalid RFID Serialization
Information Area.
Li mainboard.
0189 Invalid RFID configuration
information area—The EEPROM
checksum is not correct.
Li mainboard.
0190 Critical low-battery error
1. Sc pin.
2. Pin b hng, phi thay pin mi.
0191 System Security—Invalid Remote
Change requested.
1. Chy BIOS setup, n F10, Enter để
lưu cu hình.
2. Li mainboard.
0192 System Security— IBM Embedded
Security hardware tamper detected.
Li mainboard.
0199 System Security—IBM Security
password retry count exceeded.
1. Chy BIOS setup, n F10, Enter để
lưu cu hình.
2. Li mainboard.
01C8 Two or more modem devices are
found. Remove all but one of them.
1. n ESC để b qua li hoc tháo bt
Các Lỗi Cơ Bản Của Máy Tính IPM - Trang 2
Các Lỗi Cơ Bản Của Máy Tính IPM - Người đăng: sonlamyeuem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các Lỗi Cơ Bản Của Máy Tính IPM 9 10 33