Ktl-icon-tai-lieu

các mạch điện công nghiệp hay dùng nhất

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4:

MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
4.1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn
L1
L2
L3
N
220V AC

CB
ON

OFF

FUSE

K11

OLR

K11
K12

OLR

M

4.2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp
L1
L2
L3
N

220V AC

CB
OFF

JOG

ON

FUSE
K11

K12

OLR

M

IV.1

K1

OLR

4.3. Mạch mở máy động cơ xoay chiều ba pha tại 2 vị trí
L1
L2
L3
N
CB

220V AC

FUSE

OFF1

OFF2

ON1

K1

OL R

K11
ON2

OLR
K12
M

4.4. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn cảm kháng
L1
L2
L3
N
CB
OFF

FUSE

220 V AC
ON

K1

OLR

T11
K12
K22

K11
T12

K2
T1

OLR
IV.2

M

K21

L1
L2
L3
N

4.5. Mạch khởi động sao_tam giác

CB
FUSE

OFF

ON

220V AC
T11
K2

K32

OLR

K11

K11
T12

K3

OLR

K22

K31

T1

K1

K21

L1
L2
L3
N

4.6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha

CB
FUSE
220V AC
OFF

ON2

ON1

K1

K23

OLR

K11

K12

K2

OLR

K13
K22

IV.3

M

K21

4.7. Mạch điện tự động giới hạn hành trình
A

B

LS 2

1

LS 1

2

220V AC
OFF

ON2

ON1

K1

K23

LS11

K13

LS21

K12
K2

K22
L1
L2
L3

N
CB
FUSE

K11

OLR
IV.4

K21

OLR

L1
L2
L3
N

4.8. Hãm động năng dùng nguồn một chiều

CB
FUSE

220V AC
OFF

ON

+ -

K1

K23

K11

OLR

K21

K12

T11

OLR

K2

K13

K22
T1

M

4.9. Mạch hãm ngược
L1
L2
L3
N
CB
220V AC
OFF

ON

FUSE

K1

K23

K12

T11

T12

OLR
K11

K2
K13
T1

IV.5

OLR

K21

4.10. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua hai cấp tốc độ kiểu /YY

220V AC
OFF

ON1

ON2

K23

K13
K12

K22

K1

OLR1

OLR2

L1

K2

L2
L3

K3

N
CB

FUSE

K21

K11
OLR2
OLR1
4C1
IV.6

2C1

2C3

M

4.11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự
số mất điện
L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

CB

CB
K1

FUSE

K22

K2

FUSE

RL1

K12

RL

K11

K21

4.12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự
220V AC
OFF1

ON1

K1

OLR1

K12
ON2
IV.7
K22

OFF2

K2

OLR2

RL2

L1
L2
L3
N
CB

CB
FUSE

FUSE

K11

K21

OLR1

OLR2

CB
FUSE
K31
OLR3

M2

M1

M3

4.13. Mạch điều khiển một động cơ chạy tắt luân phiên
L1
L2
L3
N
220 V AC
CB
FUSE
K11

OFF

ON

T11

K1

T13

RL1
IV.8

T2
T12

T1
T2

OLR

4.14. Mạch tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi động cơ chạy chính bị
sự cố
220V AC
ON

OFF

K1

SW

OLR1

K23

K12
K22

RL2

K2
K13

RL1

RL

L1
L2
L3
N
CB
FUSE

K11

OLR1

OLR2

K21
IV.9
OLR2

...
IV.1
Chương 4:
MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
4.1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn
4.2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp
M
OLR
K
11
L
3
CB
FUSE
N
L
2
L
1
K
11
OFF
K
12
220V AC
ON OLR
M
OLR
K
11
L
3
CB
FUSE
N
L
2
L
1
220V AC
K
12
K
1
OFF JOG
ON OLR
các mạch điện công nghiệp hay dùng nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các mạch điện công nghiệp hay dùng nhất - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
các mạch điện công nghiệp hay dùng nhất 9 10 307