Ktl-icon-tai-lieu

CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN

Được đăng lên bởi khanh-lv91
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN
(Nội Dung Ôn Tập)
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN WiMAX (7 nội dung)
Câu 1.1: So sánh những đặc điểm cơ bản của các chuẩn IEEE 802.16.
Câu 1.2: Vai trò của WiMAX forum trong việc nghiên cứu và phát triển các họ tiêu chuẩn
IEEE 802.16.
Câu 1.3: Các băng tần có thể được sử dụng trong WiMAX.
Câu 1.4: Tổng quan về lớp MAC trong WiMAX.
Câu 1.5: Tổng quan về lớp vật lý (PHY) trong WiMAX cố định.
Câu 1.6: Tổng quan về lớp vật lý (PHY) trong WiMAX di động.
Câu 1.7: Chức năng của các điểm tham chiếu chuẩn trong WiMAX.
CHƯƠNG 2:

KIẾN TRÚC MẠNG WiMAX VÀ GIAO THỨC IEEE 802.16 (8 nội
dung)
Câu 2.1: Mô hình tham chiếu chuẩn của WiMAX di động tuân theo chuẩn ( IEEE 802.16e
và IEEE 802.16m).
Câu 2.2: Các kết nối trên giao diện vô tuyến của WiMAX di động.
Câu 2.3: Sắp xếp các lớp của giao thức IEEE 802.16 tương ứng với mô hình OSI.
Câu 2.4: Giao thức được sử dụng trên giao diện MS và BS trong chuẩn IEEE 802.16.
Câu 2.5: Giao thức được sử dụng trên giao diện MS và BS trong chuẩn IEEE 802.16m.
Câu 2.6: Cấu trúc ngăn xếp giao thức trong chuẩn IEEE 802.16m.
Câu 2.7: Cấu trúc ngăn xếp giao thức hỗ trợ đồng tồn tại đa vô tuyến.
Câu 2.8: Ngăn xếp giao thức của trạm chuyển tiếp trong chuẩn IEEE 802.16m
CHƯƠNG 3:

LỚP MAC TRONG WiMAX ( 4 nội dung)

Câu 3.1: Cấu trúc lớp MAC trong WiMAX
Câu 3.2: Lớp con hội tụ trong lớp MAC của WiMAX, MAC-CS.
Câu 3.3: Lớp con phần dùng chung trong lớp MAC của WiMAX, MAC-CPS.
Câu 3.4: Các kiểu khóa được dùng trong WiMAX.
CHƯƠNG 4:

LỚP VẬT LÝ WiMAX CỐ ĐỊNH
1

Câu 4.1: Cấu trúc lớp vật lý của WiMAX cố định.
Câu 4.2: Các sơ đồ (cấu hình) MIMO được sử dụng trong WiMAX
Câu 4.3: Sơ đồ phân tập phát 02 antenna.
Câu 4.4: Sơ đồ MIMO cho đường xuống được sử dụng trong chuẩn IEEE 802.16e.
CHƯƠNG 5:

LỚP VẬT LÝ WiMAX DI ĐỘNG

Câu 5.1: Cấu trúc vật lý của WiMAX di động.
Câu 5.2: Các cấu hình MIMO được sử dụng trong chuẩn IEEE 802.16e.
Câu 5.3: Sơ đồ phân tập phát sử dụng 02 antenna.
Câu 5.4: Sơ đồ MIMO đường xuống trong IEEE 802.16m.
Câu 5.5: Sơ đồ MIMO đường lên trong IEEE 802.16m.
Câu 5.6: Cơ chế HARQ trong chuẩn 802.16m.
CHƯƠNG 6:

WLAN và WIFI

Câu 6.1: Mối liên hệ giữa khái niệm LAN, WLAN và WIFI
Câu 6.2: Kiến trúc mạng WLAN
Câu 6.3: Mô hình ngăn xếp giao thức của WLAN theo chuẩn IEEE 802.11 và mô hình OSI
Câu 6.4: Các chuẩn trong họ IEEE 802.11
Câu 6.5: So sánh những đặc điểm chính của một số chuẩn thông dụng trong họ chuẩn
IEEE 802.11

CHƯƠNG 10:
Câu 10.1:

CHƯƠNG 7:

ĐỌC THÊM

CHƯƠNG 8:

ĐỌC THÊM

CHƯƠNG 9:

ĐỌC THÊM

THIẾT KẾ ĐƯỜNG ...
1
CÁC MNG TRUYN THÔNG VÔ TUYN
(Ni Dung Ôn Tp)
CHƯƠNG 1: TNG QUAN WiMAX (7 ni dung)
Câu 1.1: So sánh những đặc điểm cơ bản ca các chun IEEE 802.16.
Câu 1.2: Vai trò ca WiMAX forum trong vic nghiên cu và phát trin các h tiêu chun
IEEE 802.16.
Câu 1.3: Các băng tần có th được s dng trong WiMAX.
Câu 1.4: Tng quan v lp MAC trong WiMAX.
Câu 1.5: Tng quan v lp vt lý (PHY) trong WiMAX c định.
Câu 1.6: Tng quan v lp vật lý (PHY) trong WiMAX di động.
Câu 1.7: Chức năng của các điểm tham chiếu chun trong WiMAX.
CHƯƠNG 2: KIN TRÚC MNG WiMAX VÀ GIAO THC IEEE 802.16 (8 ni
dung)
Câu 2.1: Mô hình tham chiếu chun của WiMAX di động tuân theo chun ( IEEE 802.16e
và IEEE 802.16m).
Câu 2.2: Các kết ni trên giao din vô tuyến của WiMAX di động.
Câu 2.3: Sp xếp các lp ca giao thức IEEE 802.16 tương ứng vi mô hình OSI.
Câu 2.4: Giao thức được s dng trên giao din MS và BS trong chun IEEE 802.16.
Câu 2.5: Giao thức được s dng trên giao din MS và BS trong chun IEEE 802.16m.
Câu 2.6: Cấu trúc ngăn xếp giao thc trong chun IEEE 802.16m.
Câu 2.7: Cấu trúc ngăn xếp giao thc h tr đồng tn tại đa vô tuyến.
Câu 2.8: Ngăn xếp giao thc ca trm chuyn tiếp trong chun IEEE 802.16m
CHƯƠNG 3: LP MAC TRONG WiMAX ( 4 ni dung)
Câu 3.1: Cu trúc lp MAC trong WiMAX
Câu 3.2: Lp con hi t trong lp MAC ca WiMAX, MAC-CS.
Câu 3.3: Lp con phn dùng chung trong lp MAC ca WiMAX, MAC-CPS.
Câu 3.4: Các kiểu khóa được dùng trong WiMAX.
CHƯƠNG 4: LP VT LÝ WiMAX C ĐỊNH
CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN - Trang 2
CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN - Người đăng: khanh-lv91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG VÔ TUYẾN 9 10 575