Ktl-icon-tai-lieu

các nghiên cứu chế tạo TiO2 Fe3O4

Được đăng lên bởi phuong150493
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 60 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Trong nghiên cứu này, tác giả đã dùng phương pháp đơn giản để phủ TiO2 lên

Fe3O4 NPs. Đầu tiên, Fe3O4 NPs được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa.
Sau đó, bề mặt các hạt nano Fe3O4 được biến đổi để ổn định nhờ trisodium
citrate. Tiếp theo, hạt nano composit Fe3O4/TiO2 core-shell được tổng hợp bằng
phương pháp Stober. [F. Behrad, M. Helmi Rashid Farimani, N. Shahtahmasebi,
M. Rezaee Roknabadi, M. Karimipour (2015), “Synthesis and characterization
of Fe 3 O 4 /TiO 2 magnetic and photocatalyst bifunctional core-shell with
superparamagnetic performance”, The European Physical Journal Plus,
pp.130-144.]
2.
Chuẩn bị Fe3O4 NPs
Fe3O4 NPs được chuẩn bị bằng phản ứng thủy nhiệt. FeCl3.6H2O (2.7g) được
hòa tan vào 100 ml ethylene glycol, đồng thời 7.2 g CH 3COONa được thêm vào.
Hỗn hợp sau đó được khuấy đều ở 20 oC trong 30 phút trước khi chuyển đến một
lò hấp bằng thép không gỉ được lót bằng Teflon, mà sau đó được nung nóng ở 200
o
C trong 5h. Chất kết tủa đen tạo thành sau đó được lọc và rửa 3 lần với ethanol/
nước khử ion. Cuối cùng, mẫu thu được được sấy khô và lưu giữ ở 25 oC trong
chân không.
Chuẩn bị hỗn hợp TiO2- Fe3O4 NPs
Lấy 0.25 g Fe3O4 NPs đã chuẩn bị trước được phân tán trong hỗn hợp dung dịch
của ethanol (10ml) và axit axetic (15ml), sau đó TBT- titanium tert – butoxide
(2.5ml) đã được thêm vào, theo sau bởi việc bổ sung 1.2 ml H 2SO4 dưới sự khuấy
trộn mạnh mẽ, sau đó tiếp tục khuấy trộn để phản ứng trong 60 phút. Sau 10 phút,
huyền phù Fe3O4 từ màu đen chuyển chậm sang màu xám, khi đó cũng hình thành
lớp TiO2 phủ trên Fe3O4 NPs. Sản phẩm tạo thành được lọc và rửa với EtOH, và
sau đó sấy khô trong 24 h trước khi ủ ở 450 oC trong 5 h.
Au- Ag lắng đọng lên trên TiO2- Fe3O4
TiO2- Fe3O4 đã chuẩn bị được gắn với Ag (1% Khối lượng/ khối lượng tỷ lệ), TiO2 –
Fe3O4 (0.5g) được lơ lửng bởi hệ huyền phù trong 10 ml nước khử ion, mà AgNO3
(0.46ml, 100 nM) được thêm từ từ, dung dịch thu được đã được đồng nhất bằng khuấy
trộn ở 20 oC trong 30 phút, và sau đó Na2CO3 (0.5 ml, 1% khối lượng/ thể tích ) được bổ
sung thêm. Hệ huyền phù cuối cùng được lọc và làm khô ở nhiệt độ phòng.
Trong trường hợp Au NPs lắng đọng, TiO2- Fe3O4 (0.5g) được tạo lơ lửng trong
acetonitrile bởi hệ huyền phù và sau đó HAuCl4 (0.5 mM) được bổ sung tới khi nồng độ
cuối cùng của nó đạt 0.078 mM trong hệ huyền phù TiO2. Hỗ hợp cuối được khuấy trộn

trong 15 phút và sau đó NaBH4 (10mM) được thêm từ từ để giảm Au(III) tới Au(0) lên
trên bề mặt TiO2. Hỗn hợp dung dịch được khuấy trộn trong...
1. Trong nghiên cứu này, tác giả đã dùng phương pháp đơn giản để phủ TiO2 lên
Fe3O4 NPs. Đầu tiên, Fe3O4 NPs được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa.
Sau đó, bề mặt các hạt nano Fe3O4 được biến đổi để ổn định nhờ trisodium
citrate. Tiếp theo, hạt nano composit Fe3O4/TiO2 core-shell được tổng hợp bằng
phương pháp Stober. [F. Behrad
,
M. Helmi Rashid Farimani, N. Shahtahmasebi,
M. Rezaee Roknabadi, M. Karimipour (2015), “Synthesis and characterization
of Fe
3
O
4
/TiO
2
magnetic and photocatalyst bifunctional core-shell with
superparamagnetic performance, The European Physical Journal Plus,
pp.130-144.]
2.
Chuẩn bị Fe
3
O
4
NPs
Fe3O4 NPs được chuẩn bị bằng phản ứng thủy nhiệt. FeCl3.6H2O (2.7g) được
hòa tan vào 100 ml ethylene glycol, đồng thời 7.2 g CH
3
COONa được thêm vào.
Hỗn hợp sau đó được khuấy đều 20
o
C trong 30 phút trước khi chuyển đến một
lò hấp bằng thép không gỉ được lót bằng Teflon, mà sau đó được nung nóng 200
o
C trong 5h. Chất kết tủa đen tạo thành sau đó được lọc rửa 3 lần với ethanol/
nước khử ion. Cuối cùng, mẫu thu được được sấy khô lưu giữ 25
o
C trong
chân không.
Chuẩn bị hỗn hợp TiO2- Fe3O4 NPs
Lấy 0.25 g Fe3O4 NPs đã chuẩn btrước được phân tán trong hỗn hợp dung dịch
của ethanol (10ml) axit axetic (15ml), sau đó TBT- titanium tert butoxide
(2.5ml) đã được thêm vào, theo sau bởi việc bổ sung 1.2 ml H
2
SO
4
dưới sự khuấy
trộn mạnh mẽ, sau đó tiếp tục khuấy trộn để phản ứng trong 60 phút. Sau 10 phút,
huyền phù Fe3O4 từ màu đen chuyển chậm sang màu xám, khi đó cũng hình thành
lớp TiO
2
phủ trên Fe3O4 NPs. Sản phẩm tạo thành được lọc rửa với EtOH,
sau đó sấy khô trong 24 h trước khi ủ ở 450
o
C trong 5 h.
Au- Ag lắng đọng lên trên TiO2- Fe3O4
TiO2- Fe3O4 đã chuẩn bị được gắn với Ag (1% Khối lượng/ khối ợng tỷ lệ), TiO2
Fe3O4 (0.5g) được lửng bởi hệ huyền phù trong 10 ml nước khử ion, AgNO3
(0.46ml, 100 nM) được thêm từ từ, dung dịch thu được đã được đồng nhất bằng khuấy
trộn ở 20 oC trong 30 phút, và sau đó Na2CO3 (0.5 ml, 1% khối lượng/ thể tích ) được bổ
sung thêm. Hệ huyền phù cuối cùng được lọc và làm khô ở nhiệt độ phòng.
Trong trường hợp Au NPs lắng đọng, TiO2- Fe3O4 (0.5g) được tạo lơ lửng trong
acetonitrile bởi hệ huyền phù sau đó HAuCl4 (0.5 mM) được bổ sung tới khi nồng độ
cuối cùng của đạt 0.078 mM trong hệ huyền phù TiO2. Hỗ hợp cuối được khuấy trộn
các nghiên cứu chế tạo TiO2 Fe3O4 - Trang 2
các nghiên cứu chế tạo TiO2 Fe3O4 - Người đăng: phuong150493
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
các nghiên cứu chế tạo TiO2 Fe3O4 9 10 606