Ktl-icon-tai-lieu

Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực

Được đăng lên bởi nguyen-duc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2793 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Ch−¬ng 3: c¸c phÇn tö cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn
b»ng thñy lùc
3.1. kh¸i niÖm
3.1.1. HÖ thèng ®iÒu khiÓn
HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc ®−îc m« t¶ qua s¬ ®å h×nh 3.1, gåm c¸c côm vµ
phÇn tö chÝnh, cã chøc n¨ng sau:
a. C¬ cÊu t¹o n¨ng l−îng: b¬m dÇu, bé läc (...)
b. PhÇn tö nhËn tÝn hiÖu: c¸c lo¹i nót Ên (...)
c. PhÇn tö xö lý: van ¸p suÊt, van ®iÒu khiÓn tõ xa (...)
d. PhÇn tö ®iÒu khiÓn: van ®¶o chiÒu (...)
e. C¬ cÊu chÊp hµnh: xilanh, ®éng c¬ dÇu.
C¬ cÊu
chÊp hµnh
PhÇn tö
nhËn tÝn
hiÖu

PhÇn tö
xö lý

PhÇn tö
®iÒu khiÓn

Dßng n¨ng
l−îng t¸c ®éng
lªn quy tr×nh

C¬ cÊu t¹o
n¨ng l−îng

N¨ng l−îng ®iÒu khiÓn

H×nh 3.1. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc

3.1.2. S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu b»ng thñy lùc
CÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc ®−îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å h×nh 3.2.
1.0

C¬ cÊu
chÊp hµnh

m
1.1

PhÇn tö
®iÒu khiÓn
C¬ cÊu t¹o
n¨ng l−îng

B

P

Dßng n¨ng
l−îng

A

T
0.3

P

0.2
T

0.1

H×nh 3.2. CÊu tróc thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc

41

3.2. van ¸p suÊt
3.2.1. NhiÖm vô
Van ¸p suÊt dïng ®Ó ®iÒu chØnh ¸p suÊt, tøc lµ cè ®Þnh hoÆc t¨ng, gi¶m trÞ sè ¸p
trong hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc.
3.2.2. Ph©n lo¹i
Van ¸p suÊt gåm cã c¸c lo¹i sau:
+/ Van trµn vµ van an toµn
+/ Van gi¶m ¸p
+/ Van c¶n
+/ Van ®ãng, më cho b×nh trÝch chøa thñy lùc.
3.2.2.1. Van trµn vµ an toµn
Van trµn vµ van an toµn dïng ®Ó h¹n chÕ viÖc t¨ng ¸p suÊt chÊt láng trong hÖ thèng
thñy lùc v−ît qu¸ trÞ sè quy ®Þnh. Van trµn lµm viÖc th−êng xuyªn, cßn van an toµn lµm
viÖc khi qu¸ t¶i.
p1
Ký hiÖu cña van trµn vµ van an toµn:

p2

Cã nhiÒu lo¹i: +/ KiÓu van bi (trô, cÇu)
+/ KiÓu con tr−ît (pitt«ng)
+/ Van ®iÒu chØnh hai cÊp ¸p suÊt (phèi hîp)
a. KiÓu van bi
VÝt ®/c

x0
Lß xo
(®é cøng C)

x

p2

VÝt ®/c

Lß xo
(®é cøng C)
p2

x0
x

Bi trô
p1

Bi cÇu
p1
H×nh 3.3. KÕt cÊu kiÓu van bi

Gi¶i thÝch: khi ¸p suÊt p1 do b¬m dÇu t¹o nªn v−ît qu¸ møc ®iÒu chØnh, nã sÏ th¾ng
lùc lß xo, van më cöa vµ ®−a dÇu vÒ bÓ. §Ó ®iÒu chØnh ¸p suÊt cÇn thiÕt nhê vÝt ®iÒu
chØnh ë phÝa trªn.
Ta cã: p1.A = C.(x + x0) (bá qua ma s¸t, lùc qu¸n tÝnh, p2 ≈ 0)
Trong ®ã:
x0 - biÕn d¹ng cña lß xo t¹o lùc c¨ng ban ®Çu;
C - ®é cøng lß xo;

42

F0 = C.x0 - lùc c¨ng ban ®Çu;
x - biÕn d¹ng lß xo khi lµm viÖc (khi cã dÇu trµn);
p1 - ¸p suÊt lµm viÖc cña hÖ thèng;
A - diÖn tÝch t¸c ®éng cña bi.
KiÓu van bi cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n nh−ng cã nh−îc ®iÓm: kh«ng dïng ®−îc ë ¸p suÊt
cao, lµm viÖc ån µo. Khi lß xo háng, dÇu lËp tøc ch¶y vÒ bÓ lµm cho ¸p suÊt trong hÖ
thèng gi¶m ®ét ngét.
b. KiÓu van con tr−ît
VÝt ®/c
4

x
x0

C

Flx
x
p1...
Ch¬ng 3: c¸c phÇn tö cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn
b»ng thñy lùc
3.1. kh¸i niÖm
3.1.1. HÖ thèng ®iÒu khiÓn
HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc ®îc m« t¶ qua s¬ ®å h×nh 3.1, gåm c¸c côm vµ
phÇn tö chÝnh, cã chøc n¨ng sau:
a. C¬ cÊu t¹o n¨ng lîng: b¬m dÇu, bé läc (...)
b. PhÇn tö nhËn tÝn hiÖu: c¸c lo¹i nót Ên (...)
c. PhÇn tö xö lý: van ¸p suÊt, van ®iÒu khiÓn tõ xa (...)
d. PhÇn tö ®iÒu khiÓn: van ®¶o chiÒu (...)
e. C¬ cÊu chÊp hµnh: xilanh, ®éng c¬ dÇu.
H×nh 3.1. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc
PhÇn tö
nhËn tÝn
hiÖu
PhÇn tö
xö lý
C¬ cÊu
chÊp hµnh
PhÇn tö
®iÒu khiÓn
C¬ cÊu t¹o
n¨ng lîng
N¨n
g
lîn
g
®iÒu khiÓn
Dßn
g
n¨n
g
lîng t¸c ®éng
lªn quy tr×nh
3.1.2. S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu b»ng thñy lùc
CÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc ®îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å h×nh 3.2.
T
C¬ cÊu
chÊp hµnh
PhÇn tö
®iÒu khiÓn
C¬ cÊu t¹o
n¨ng lîng
Dßn
g
n¨n
g
lîng
1.0
0.1
1.1
0.2
0.3
P
P
T
A B
H
×nh 3.2. CÊu tróc thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc
m
41
Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực - Người đăng: nguyen-duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực 9 10 937