Ktl-icon-tai-lieu

Các phím tắt thông dụng trong 3dsmax

Được đăng lên bởi luulyqn91
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 1 lần
F1

Trợ giúp
Khung lưới / Bề
mặt

F3

Khung lưới và Bề
mặt
F4

F5
F6

Chuyển sang trục
X
Chuyển sang trục
Y
Chuyển sang trục Z

F7
Chuyển giữa các
mặt phẳng XY, YZ,
XZ
F8

F9
F10

F12

Q
W
E
R
T
U
O

Render
Mở cửa sổ chỉnh
thông số Render
Scene
Mở bảng thông số
dịch chuyển / Xoay
/ Tỉ lệ thu phóng
đối tượng

Chọn Selection
Dịch chuyển
Xoay
Thu phóng
TOP
USER (khung nhìn
không phối cảnh)
Chuyển đối tượng
thành khối hộp khi
di chuyển, xoay…

P
[ hoặc ]
A
S

D

F
G

PERSPECTIVE
(khung nhìn phối
cảnh)
Zoom lớn / zoom
nhỏ
Xoay đối tượng
theo 1 góc độ có
thông số (15, 30,
45…)
Bắt điểm
Vô hiệu hóa khung
nhìn (những thay
đổi về đối tượng
không được cập
nhật tại khung nhìn
này)
FRONT
Lưới tọa độ
Danh sách đối
tượng trong bản vẽ
(bao gồm cả đèn,
camera…) để dễ
chọn lựa

H

Đánh dấu khối cho
đối tượng

J

L
Z

LEFT
Zoom tổng thể /
Đối tượng đã chọn

Trục tọa độ đối
tượng

X

Danh sách camera
/ Đưa khung nhìn
vào camera đã
chọn
C

Danh sách khung
nhìn

V

B

BOTTOM
Bảng chất liệu

M

Space
Bar

Khóa đối tượng
chọn (không thể
chọn được đối

Alt Q
Alt W

tượng khác)
Thể hiện đối tượng
đã chọn, ẩn các đối
tượng khác
Phóng to / Thu nhỏ
khung nhìn
Làm trong đối
tượng (có thể nhìn
xuyên qua được)

Alt X

Background khung
nhìn

Alt B

Shift Q

Render
Khung kích thước
final
(Kích thước khung
được chỉnh trong
Output size của
cửa sổ Render
Scene-F10)

Shift F

Shift G

Ẩn những đối
tượng vẽ bằng

Shift S
Shift L
Shift Z
Shift C
Ctrl X

Ctrl V

Geometry (box,
Cone…)
Ẩn những đối
tượng vẽ bằng
Shapes (Line,
Rectangle,
Circle…)
Ẩn đèn
Undo khung nhìn
(di chuyển khung
nhìn, xoay,
zoom…)
Ẩn Camera
Ẩn tất cả thanh
công cụ
Mở bảng Copy đối
tượng

...
Tr giúp
F1
F3
Khung lưới / B
mt
F4
Khung lưới và B
mt
F5
Chuyn sang trc
X
F6
Chuyn sang trc
Y
F7
Chuyn sang trc Z
F8
Chuyn gia các
mt phng XY, YZ,
XZ
F9
Render
F10
M ca s chnh
thông s Render
Scene
F12
M bng thông s
dch chuyn / Xoay
/ T l thu phóng
đối tượng
Q
Chn Selection
W
Dch chuyn
E
Xoay
R
Thu phóng
T
TOP
U
USER (khung nhìn
không phi cnh)
O
Chuyn đối tượng
thành khi hp khi
di chuyn, xoay…
Các phím tắt thông dụng trong 3dsmax - Trang 2
Các phím tắt thông dụng trong 3dsmax - Người đăng: luulyqn91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các phím tắt thông dụng trong 3dsmax 9 10 902