Ktl-icon-tai-lieu

Các phím tắt trong autocad

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1743 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sep

05

CÁC PHÍM TẮT DÙNG TRONG EXCEL
Được viết bởi ngocdiem ngày Sep 5, 2007 trong Excel
Được xem 73670 lần, 228 lần trong hôm nay.
Đôi lúc con chuột của máy tính hơi “dở chứng” và việc “quẳng” nó đi nhiều khi
lại là biện pháp hay nhất. Nếu gặp trường hợp như thế thì danh sách phím tắt
dưới đây thật sự cần thiết cho bạn và cho cả những ai còn con chuột nhưng
muốn thao tác nhanh hơn:

Phím tắt
Enter
ESC
F4 hay Ctrl+Y
Alt+Enter
Backspace
Delete
Ctrl+Delete
Phím mũi tên
Home
Ctrl+D
Ctrl+R
Shift+Enter

Ý nghĩa
Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới
Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
Lặp lại thao tác vừa làm
Bắt đầu dòng mới trong ô
Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn
Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn
Xoá tất cả chữ trong một dòng
Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự
Chuyển về đầu dòng
Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên

Tab

trong vùng chọn
Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phải

Shift+Tab

vùng chọn
Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua trái
vùng chọn

Phím tắt
=
F2
Backspace
Ctrl+F3
F3
F9

Ý nghĩa
Bắt đầu một công thức
Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh
Đặt tên cho vùng chọn
Dán một tên đã đặt trong công thức
Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook

Shift+F9
Alt+=
Ctrl+;
Ctrl+Shift+:
Ctrl+K
Ctrl+Shift+”

đang mở
Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Chèn công thức AutoSum
Cập nhật ngày tháng
Nhập thời gian
Chèn một Hyperlink
Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con

Ctrl+’

trỏ của ô hiện hành
Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con

Ctrl+A

trỏ của ô hiện hành
Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một

Ctrl+Shift+A

tên hàm vào công thức
Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi
nhập tên hàm vào công thức

Định dạng dữ liệu

Phím tắt
Ctrl+1
Ctrl+Shift+~
Ctrl+Shift+$

Ý nghĩa
Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
Định dạng số kiểu General
Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số

Ctrl+Shift+%

thập phân
Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ

Ctrl+Shift+^

số thập phân)
Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ

Ctrl+Shift+#
Ctrl+Shift+?

số thập phân
Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập

Ctrl+Shift+&
Ctrl+Shift+ Ctrl+B
Ctrl+I
Ctrl+U
Ctrl+5
Ctrl+9
Ctrl+Shift+(

phân
Thêm đường viền ngoài
Bỏ đường viền
Bật tắt chế độ đậm, không đậm
Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Bật tắt chế độ gạch dưới
Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ẩn dòng
Hiển thị dòng ẩn

ST

01
Một số phím tắt trong...
Sep 05
CÁC PHÍM TẮT DÙNG TRONG EXCEL
c vi t b i Đượ ế ngocdiem ngày Sep 5, 2007 trong Excel
c xem 73670 l n, 228 l n trong hôm nay. Đượ
ôi lúc con chu t c a máy tính h i “d ch ng” và vi c “qu ng” nó i nhi u khi Đ ơ đ
l i là bi n pháp hay nh t. N u g p tr ng h p nh th thì danh sách phím t t ế ườ ư ế
d i ây th t s c n thi t cho b n và cho c nh ng ai còn con chu t nh ng ướ đ ế ư
mu n thao tác nhanh h n: ơ
Phím tắt Ý nghĩa
Enter Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới
ESC Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm
Alt+Enter Bắt đầu dòng mới trong ô
Backspace Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn
Delete Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn
Ctrl+Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng
Phím mũi tên Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự
Home Chuyển về đầu dòng
Ctrl+D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl+R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift+Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên
trong vùng chọn
Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phải
vùng chọn
Shift+Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua trái
vùng chọn
Phím tắt Ý nghĩa
= Bắt đầu một công thức
F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Backspace Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh
Ctrl+F3 Đặt tên cho vùng chọn
F3 Dán một tên đã đặt trong công thức
F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook
đang mở
Shift+F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt+= Chèn công thức AutoSum
Ctrl+; Cập nhật ngày tháng
Ctrl+Shift+: Nhập thời gian
Ctrl+K Chèn một Hyperlink
Ctrl+Shift+” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con
Các phím tắt trong autocad - Trang 2
Các phím tắt trong autocad - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các phím tắt trong autocad 9 10 841