Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp gc nhiệt, GS Đào Văn Hiệp

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 2 lần
C¸c ph¬ng ph¸p nhiÖt
(Thermal Processes)
GS. TS. §µo V¨n HiÖp
Khoa Hµng kh«ng vò trô, Häc viÖn KTQS
1. C¾t b»ng tia löa ®iÖn (Electro-Discharge Machining
)
2. C¾t d©y (Wire Electro-Discharge Machining)
3. C¾t b»ng tia laser (Laser Beam Machining)
4. C¾t b»ng tia ®iÖn tö (Electron Beam Machining)
5. C¾t b»ng plasma (Plasma Arc Machining)

12/03/14

Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS

1

1. Gia c«ng tia löa ®iÖn
(Electro-Discharge machining)
PGS. TS. §µo V¨n HiÖp
Khoa Hµng kh«ng vò trô, Häc viÖn KTQS

12/03/14

Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS

2

1.1. EDM - Nguyªn lý
• Nung ch¶y hoÆc lµm bay h¬i vËt liÖu dẫn
điện (kim lo¹i) do nhiÖt n¨ng cña tia löa
®iÖn (8000-12000oC). Tia löa ®iÖn phãng tõ
dông cô (cùc ©m) qua dung dÞch ®iÖn m«i
sang ph«i (cùc d¬ng). Chç phãng ®iÖn h×nh
thµnh "hè bom" (Crater);
• Dung dÞch ®îc b¬m qua khe hë gi÷a dông
cô vµ ph«i, cã 3 t¸c dông:
– Khi ®iÖn ¸p thÊp, c¸ch ®iÖn. Khi ®iÖn ¸p
®ñ cao, bÞ ion hãa, cho tia löa ®iÖn
phãng qua;
– T¶i phÕ liÖu khái vïng gia c«ng;
– T¶i nhiÖt, lµm nguéi vïng gia c«ng.
• H×nh d¹ng cña ph«i ®îc chÐp tõ h×nh d¹ng
dông cô nhng kÝch thíc lín h¬n (ph¶i cã
khe hë); TiÕt diÖn ph«i (vµ lç) cã thÓ phøc
t¹p;
• VËt liÖu ph«i ph¶i dÉn ®iÖn;
12/03/14

Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS

3

1.2. EDM - ThiÕt bÞ

C¸c bé phËn chÝnh
• T¹o xung tia löa ®iÖn;
• B¬m dung dÞch ®iÖn m«i;
• Di chôyÓn ®iÖn cùc;
• Phô trî: läc t¹p chÊt, ®iÒu
khiÓn ¸p suÊt,...

12/03/14

Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS

4

• §iÖn ¸p Vs: 80-100 V DC, xung kho¶ng 5kHZ. Qu¸
tr×nh nh sau:
– §Çu tiªn tô tÝch ®iÖn, chÊt ®iÖn m«i cha dÉn ®iÖn nªn
cha cã dßng ®iÖn gi÷a 2 cùc;
– Khi ®¹t ®Õn ®iÖn ¸p nhÊt ®Þnh, chÊt ®iÖn m«i bÞ ®¸nh
thñng (®iÖn ¸p phãng Vb), dßng ®iªn xuÊt hiÖn.
– §iÖn tö phãng tõ cùc ©m sang cùc d¬ng, trªn ®êng ®i
va vµo c¸c ph©n tö chÊt ®iÖn m«i (dÇu, níc), ion hãa
chóng. Sè lîng ®iÖn tö phãng sang cùc d¬ng, ion d
¬ng sang cùc ©m t¨ng, dßng điện t¨ng lªn;
– §éng n¨ng cña c¸c h¹t biÕn thµnh nhiÖt n¨ng, nung
ch¶y hoÆc lµm bèc h¬i vËt liÖu c¸c ®iÖn cùc.
– Ngay sau khi phãng, ®iÖn ¸p gi¶m nhanh, tia löa bÞ
t¾t,...
– Qu¸ tr×nh tiÕp diÔn, khiÕn dßng ®iÖn cã d¹ng xung.

• B¸n kÝnh tia löa rÊt nhá (0,1-0,2mm) nhng n¨ng l
îng tËp trung rÊt cao, khiÕn vËt liÖu ph«i bÞ nung
ch¶y hoÆc bèc h¬i, t¹o thµnh hè (Crater);
• Sè tia löa phãng lín, tÇn sè cao (®Õn hµng ngh×n
xung/gi©y), khiÕn qu¸ tr×nh c¾t x¶y ra nhanh.

12/03/14

Vs - ®iÖn ¸p cung cÊp; Vb - ®iÖn ¸p
phãng; Vi - ®iÖn ¸p tøc thêi

Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS

5

1.3. EDM - §Æc ®iÓm c«ng nghÖ
• C¸c th«ng sè c«ng...
12/03/14 Đào Văn Hiệp, Học viện KTQS 1
C¸c ph ¬ng ph¸p nhiÖt
(Thermal Processes)
GS. TS. §µo V¨n HiÖp
Khoa Hµng kh«ng vò trô, Häc viÖn KTQS
1. C¾t b»ng tia löa ®iÖn (Electro-Discharge Machining
)
2. C¾t d©y (Wire Electro-Discharge Machining)
3. C¾t b»ng tia laser (Laser Beam Machining)
4. C¾t b»ng tia ®iÖn tö (Electron Beam Machining)
5. C¾t b»ng plasma (Plasma Arc Machining)
Các phương pháp gc nhiệt, GS Đào Văn Hiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp gc nhiệt, GS Đào Văn Hiệp - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Các phương pháp gc nhiệt, GS Đào Văn Hiệp 9 10 776