Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp gia công biến dạng dập

Được đăng lên bởi Hiep Mai
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Gi¸o tr×nh:

C¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng biÕn d¹ng

3.5. DËp thÓ tÝch
3.5.1. Kh¸i niÖm chung

a/ §Þnh nghÜa vµ ®Æc ®iÓm
DËp thÓ tÝch lµ ph−¬ng ph¸p gia c«ng ¸p lùc trong ®ã kim lo¹i biÕn d¹ng trong mét
kh«ng gian h¹n chÕ bëi bÒ mÆt lßng khu«n.
Qu¸ tr×nh biÕn d¹ng cña ph«i trong lßng khu«n ph©n thµnh 3 giai ®o¹n: giai ®o¹n
®Çu chiÒu cao cña ph«i gi¶m, kim lo¹i biÕn d¹ng vµ ch¶y ra xung quanh, theo ph−¬ng
th¼ng ®øng ph«i chÞu øng suÊt nÐn, cßn ph−¬ng ngang chÞu øng suÊt kÐo.
Giai ®o¹n 2: kim lo¹i b¾t ®Çu lÌn kÝn cöa ba-via,
p
kim lo¹i chÞu øng suÊt nÐn khèi, mÆt tiÕp gi¸p
1
gi÷a n÷a khu«n trªn vµ d−íi ch−a ¸p s¸t vµo
nhau. Giai ®o¹n cuèi: kim lo¹i chÞu øng suÊt nÐn
2
khèi triÖt ®Ó, ®iÒn ®Çy nh÷ng phÇn s©u vµ máng
6
cña lßng khu«n, phÇn kim lo¹i thõa sÏ trµn qua
3
cöa bavia vµo r·nh chøa bavia cho ®Õn lóc 2 bÒ
5
4
H.3.25. S¬ ®å kÕt cÊu cña mét bé khu«n rÌn
mÆt cña khu«n ¸p s¸t vµo nhau.
•
•
•
•

1-khu«n trªn; 2- r·nh chøa ba-via;
3- khu«n d−íi; 4- chu«i ®u«i Ðn;
5- lßng khu«n; 6- cöa ba-via

¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p dËp thÓ tÝch:
ChÕ t¹o ph«i cã h×nh d¹ng phøc t¹p h¬n rÌn tù do.
N¨ng suÊt cao, dÔ c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng hãa.
§é chÝnh x¸c vµ ®é bãng bÒ mÆt ph«i cao;
ChÊt l−îng s¶n phÈm ®ång ®Òu vµ cao, Ýt phô thuéc tay nghÒ c«ng nh©n.

Nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p dËp thÓ tÝch:
• ThiÕt bÞ cÇn cã c«ng suÊt lín, ®é cøng v÷ng vµ ®é chÝnh x¸c cao.
• Chi phÝ chÕ t¹o khu«n cao, khu«n lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p lùc cao. Bëi
vËy dËp thÓ tÝch chñ yÕu dïng trong s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ hµng khèi.
b/ Ph©n lo¹i c¸c ph−¬ng ph¸p dËp thÓ tÝch
C¨n cø theo c¸ch bè trÝ khu«n trªn khèi khu«n:
RÌn trong khu«n mét lßng khu«n: ph«i ®−îc rÌn s¬ bé tr−íc b»ng rÌn tù do hay
thÐp ®Þnh h×nh. KÕt cÊu khu«n ®¬n gi¶n nªn ®−îc dïng trong s¶n xuÊt trung b×nh.
RÌn trong khèi khu«n nhiÒu lßng khu«n: ph«i ®−îc ®−a vµo nh÷ng lßng khu«n kÕ
tiÕp nhau trªn cïng mét khèi khu«n. Ph−¬ng ph¸p nµy chØ dïng trªn c¸c m¸y cã c«ng
suÊt lín, d¹ng s¶n xuÊt trung b×nh lín hay hµng khèi.
C¨n cø theo tr¹ng th¸i nhiÖt cña ph«i:
RÌn khu«n nãng: kim lo¹i dÓ biÕn d¹ng, kh¶ n¨ng ®iÒn ®Çy tèt, kh«ng cÇn thiÕt bÞ
cã c«ng suÊt cao, khu«n Ýt mßn v.v... Song chÊt l−îng bÒ mÆt kh«ng cao, ®é chÝnh x¸c vÒ
Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa

38

Gi¸o tr×nh:

C¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng biÕn d¹ng

kÝch th−íc thÊp, khu«n ph¶i chÞu nhiÖt tèt. V× vËy rÌn khu«n nãng dïng khi rÌn th«, rÌn
s¬ bé tr−íc khi rÌn tinh.
RÌn khu«n nguéi: dïng khi rÌn tinh, söa ®óng vµo lÇn cuèi cïng tr−íc khi ra thµnh
phÈm.
C¨n cø vµo kÕt cÊu cña khu«n dËp, ng−êi ...
Gi¸o tr×nh: C¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng biÕn d¹ng
3.5. DËp thÓ tÝch
3.5.1. Kh¸i niÖm chung
a/ §Þnh nghÜa vµ ®Æc ®iÓm
DËp thÓ tÝch lµ ph¬ng ph¸p gia c«ng ¸p lùc trong ®ã kim lo¹i biÕn d¹ng trong mét
kh«ng gian h¹n chÕ bëi bÒ mÆt lßng khu«n.
Qu¸ tr×nh biÕn d¹ng cña ph«i trong lßng khu«n ph©n thµnh 3 giai ®o¹n: giai ®o¹n
®Çu chiÒu cao cña ph«i gi¶m, kim lo¹i biÕn d¹ng vµ chy ra xung quanh, theo ph¬ng
th¼ng ®øng ph«i chÞu øng suÊt nÐn, cßn ph¬ng ngang chÞu øng suÊt kÐo.
Giai ®o¹n 2: kim lo¹i b¾t ®Çu lÌn kÝn cöa ba-via,
kim lo¹i chÞu øng suÊt nÐn khèi, mÆt tiÕp gi¸p
gi÷a n÷a khu«n trªn vµ díi cha ¸p s¸t vµo
nhau. Giai ®o¹n cuèi: kim lo¹i chÞu øng suÊt nÐn
khèi triÖt ®Ó, ®iÒn ®Çy nh÷ng phÇn s©u vµ máng
cña lßng khu«n, phÇn kim lo¹i thõa sÏ trµn qua
cöa bavia vµo r·nh chøa bavia cho ®Õn lóc 2 bÒ
mÆt cña khu«n ¸p s¸t vµo nhau.
Trêng ®¹i häc B¸ch khoa
38
¦u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p dËp thÓ tÝch:
ChÕ t¹o ph«i cã h×nh d¹ng phøc t¹p h¬n rÌn tù do.
1
2
3
4
5
6
H.3.25. S¬ ®å kÕt cÊu cña mét bé khu«n rÌn
1-khu«n trªn; 2- r·nh chøa ba-via;
3- khu«n díi; 4- chu«i ®u«i Ðn;
5- lßn
g
khu«n; 6- cöa ba-via
p
N¨ng suÊt cao, dÔ c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng hãa.
§é chÝnh x¸c vµ ®é bãng bÒ mÆt ph«i cao;
ChÊt lîng s¶n phÈm ®ång ®Òu vµ cao, Ýt phô thuéc tay nghÒ c«ng nh©n.
Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p dËp thÓ tÝch:
ThiÕt bÞ cÇn cã c«ng suÊt lín, ®é cøng v÷ng vµ ®é chÝnh x¸c cao.
Chi phÝ chÕ t¹o khu«n cao, khu«n lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nht ®é ¸p lùc cao. Bëi
vËy dËp thÓ tÝch chñ yÕu dïng trong s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ hµng khèi.
b/ Ph©n lo¹i c¸c ph¬ng ph¸p dËp thÓ tÝch
C¨n cø theo c¸ch bè trÝ khu«n trªn khèi khu«n:
RÌn trong khu«n mét lßng khu«n: ph«i ®îc rÌn s¬ bé tríc b»ng rÌn tù do hay
thÐp ®Þnh h×nh. KÕt cÊu khu«n ®¬n gi¶n nªn ®îc dïng trong s¶n xuÊt trung b×nh.
RÌn trong khèi khu«n nhiÒu lßng khu«n: ph«i ®îc ®a vµo nh÷ng lßng khu«n kÕ
tiÕp nhau trªn cïng mét khèi khu«n. Ph¬ng ph¸p nµy chØ dïng trªn c¸c m¸y cã c«ng
suÊt lín, d¹ng s¶n xuÊt trung b×nh lín hay hµng khèi.
C¨n cø theo tr¹ng th¸i nhiÖt cña ph«i:
RÌn khu«n nãng: kim lo¹i dÓ biÕn d¹ng, kh¶ n¨ng ®iÒn ®Çy tèt, kh«ng cÇn thiÕt bÞ
cã c«ng suÊt cao, khu«n Ýt mßn v.v... Song chÊt lîng bÒ mÆt kh«ng cao, ®é chÝnh x¸c vÒ
Các phương pháp gia công biến dạng dập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp gia công biến dạng dập - Người đăng: Hiep Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Các phương pháp gia công biến dạng dập 9 10 468