Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp gia công biến dạng

Được đăng lên bởi sang20102002
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 6291 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Giáo trình:

Các ph−ơng pháp gia công biến dạng

Ch−ơng 1

Khái niệm chung
1.1. Thực chất và đặc điểm
1.1.1. Thực chất
Gia công biến dạng là một trong những ph−ơng pháp cơ bản để chế tạo các chi tiết
máy và các sản phẩm kim loại thay thế cho ph−ơng pháp đúc hoặc gia công cắt gọt.
Gia công biến dạng thực hiện bằng cách dùng ngoại lực tác dụng lên kim
loại ở trạng thái nóng hoặc nguội làm cho kim loại đạt đến quá giới hạn đàn hồi, kết
quả sẽ làm thay đổi hình dạng của vật thể kim loại mà không phá huỷ tính liên tục và
độ bền của chúng.
1.1.2. Đặc điểm
Kim loại gia công ở thể rắn, sau khi gia công không những thay đổi hình dáng, kích
th−ớc mà còn thay đổi cả cơ, lý, hoá tính của kim loại nh− kim loại mịn chặt hơn, hạt
đồng đều, khử các khuyết tật (rỗ khí, rỗ co v.v ...) do đúc gây nên, nâng cao cơ tính và
tuổi bền của chi tiết v.v ...
GCBD là một quá trình sản xuất cao, nó cho phép ta nhận các chi tiết có kích th−ớc
chính xác, mặt chi tiết tốt, l−ợng phế liệu thấp và chúng có tính cơ học cao so với các vật
đúc. Gia công biến dạng cho năng suất cao vì có khả năng cơ khí hoá và tự động hoá cao.
1.1.3. Các ph−ơng pháp gia công biến dạng
Các ph−ơng pháp GCBD : Cán, kéo sợi, ép kim loại, rèn tự do, rèn khuôn, rập tấm.
Sản phẩm của GCBD đ−ợc dùng nhiều trong các x−ởng cơ khí; chế tạo hoặc sửa chữa
chi tiết máy; trong các ngành xây dựng, kiến trúc, cầu đ−ờng, đồ dùng hàng ngày ...Tính
khối l−ợng chi tiết rèn, dập trong ngành chế tạo máy bay chiếm đến 90%, ngành ôtô
chiếm 80%, ngành máy hơi n−ớc chiếm 60%.
1.2. Biến dạng dẻo của kim loại
1.2.1. Biến dạng dẻo của kim loại

a/ Khái niệm về biến dạng của kim loại

P

b
c

D−ới tác dụng của ngoại lực kim loại sẽ
P
biến dạng theo 3 giai đoạn nối tiếp nhau:
Biến dạng đàn hồi: là biến dạng sau khi
thôi lực tác dụng, vật trở về hình dáng ban
đầu. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng là
o
tuyến tính tuân theo định luật Hooke. Trên đồ
ΔL
H.1.1. Đồ thị quan hệ giữa lực và biến dạng
thị là đoạn OP.
Biến dạng dẻo là biến dạng sau khi thôi lực tác dụng không bị mất đi, nó t−ơng ứng
với giai đoạn chảy của kim loại.
Tr−ờng đại học Bách khoa

1

Giáo trình:

Các ph−ơng pháp gia công biến dạng

Biến dạng dẻo xảy ra khi ứng suất của lực tác dụng lớn hơn giới hạn đàn hồi. Đó
là
đoạn Pb.
Biến dạng phá huỷ: Khi ứng suất của lực tác dụng lớn hơn độ bền của kim loại thì
kim loại bị phá huỷ (điểm c).
b/ Biến dạng dẻo trong đơn tinh thể
Nh− chúng ta đã biết, d−ới tác dụng của ngoại lực, kim loại biến dạng theo
các giai đoạn: biến dạng đần hồi,...
Giáo
trình
:
Các
ph
ơng
pháp
gia
công
biến
dng
1.1.
Thc
cht
đặc
đim
1.1.1.
Thc
cht
Ch
ơng
1
Khái
nim
chung
Gia
công
biến
dng
mt
trong
nhng
ph
ơng
pháp
cơ
bn
để
chế
to
các
chi
tiết
máy
các
sn
phm
kim
loi
thay
thế
cho
ph
ơng
pháp
đúc
hoc
gia
công
ct
gt.
Gia
công
biến
dng
thc
hin
bng
cách
dùng
ngoi
lc
tác
dng
lên
kim
loi
trng
thái
nóng
hoc
ngui
làm
cho
kim
loi
đạt
đến
quá
gii
hn
đàn
hi,
kết
qu
s
làm thay
đổi
hình
dng
ca
vt
th
kim
loi
không
phá
hu
tính
liên
tc
độ
bn
ca
chúng.
1.1.2.
Đặc
đim
Kim
loi
gia
công
th
rn,
sau
khi
gia
công
không
nhng
thay
đổi
hình
dáng,
kích
th
c
còn
thay
đổi
c
cơ,
lý,
hoá
tính
ca
kim
loi
nh
kim
loi
mn
cht
hơn,
ht
đồng
đều,
kh
các
khuyết
tt
(r
khí,
r
co
v.v
...)
do
đúc
gây
nên,
nâng
cao
cơ
tính
tui
bn
ca
chi
tiết
v.v
...
GCBD
mt
quá
trình
sn
xut
cao,
cho
phép
ta
nhn
các
chi
tiết
kích
th
c
chính
xác,
mt
chi
tiết
tt,
l
ng
phế
liu
thp
chúng
tính
cơ
hc
cao
so
vi
các
vt
đúc.
Gia
công
biến
dng
cho
năng
sut
cao
kh
năng
cơ
khí
hoá
t
động
hoá
cao.
1.1.3.
Các
ph
ơng
pháp
gia
công
biến
dng
Các
ph
ơng
pháp
GCBD
:
Cán,
kéo
si,
ép
kim
loi,
rèn
t
do,
rèn
khuôn,
rp
tm.
Sn
phm
ca
GCBD
đ
c
dùng
nhiu
trong
các
x
ng
cơ
khí;
chế
to
hoc
sa
cha
chi
tiết
máy;
trong
các
ngành
xây
dng,
kiến
trúc,
cu
đ
ng,
đồ
dùng
hàng
ngày
...Tính
khi
l
ng
chi
tiết
rèn,
dp
trong
ngành
chế
to
máy
bay
chiếm
đến
90%,
ngành
ôtô
chiếm
80%,
ngành
máy
hơi
n
c
chiếm
60%.
1.2.
Biến
dng
do
ca
kim
loi
P
b
1.2.1.
Biến
dng
do
ca
kim
loi
a
/
Khái
nim
v
biến
dng
ca
kim
loi
c
D
i
tác
dng
ca
ngoi
lc
kim
loi
s
biến
dng
theo
3
giai
đon
ni
tiếp
nhau:
P
Biến
dng
đàn
hi
:
biến
dng
sau
khi
thôi
lc
tác
dng,
vt
tr
v
hình
dáng
ban
đầu.
Quan
h
gia
ng
sut
biến
dng
tuyến
tính
tuân
theo
định
lut
Hooke.
Trên
đồ
o
Δ
L
th
đon
OP.
H.1.1.
Đồ
th
quan
h
gia
lc
biến
dng
Biến
dng
do
biến
dng
sau
khi
thôi
lc
tác
dng
không
b
mt
đi,
t
ơng
ng
vi
giai
đon
chy
ca
kim
loi.
Tr
ng
đại
hc
Bách
khoa
1
Các phương pháp gia công biến dạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp gia công biến dạng - Người đăng: sang20102002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Các phương pháp gia công biến dạng 9 10 497