Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp gia công cơ khí phi truyền thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 5 lần
C¸c ph¬ng ph¸p c¬ häc
(Mechanical Processes)
ThS. TrÇn Anh Vµng
Khoa Hµng kh«ng vò trô, Häc viÖn KTQS
1. Gia c«ng b»ng siªu ©m (Ultrasonic Machining - UM)
2. Gia c«ng cã hç trî cña siªu ©m (Ultrasonic Assisted Machining - UAM)
3. Gia c«ng b»ng tia níc (Water Jet Machining - WJM)
4. Gia c«ng b»ng tia h¹t mµi (Abrasive Jet Machining - AJM)

12/03/14

1

1. gia c«ng b»ng siªu ©m
(Ultrasonic machining)
ThS. TrÇn Anh Vµng
Khoa Hµng kh«ng vò trô, Häc viÖn KTQS

1.1. Nguyªn lý gia c«ng
1.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô
1.3. ChÕ ®é gia c«ng
1.4. Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ`

12/03/14

2

B¶n chÊt: h¹t mµi trong dung dÞch, ®îc
truyÒn dao ®éng tÇn sè cao (siªu ©m)
b¾n ph¸, bµo mßn vËt liÖu ph«i.

1.1. nguyªn lý gia c«ng

Qu¸ tr×nh
- Dung dÞch chøa h¹t mµi ®îc b¬m vµo
khe gi÷a dông cô vµ ph«i (kho¶ng
0,02-0,1mm);
- Dông cô dao ®éng vu«ng gãc víi bÒ
mÆt gia c«ng, víi tÇn sè siªu ©m,
kho¶ng 16-25kHz, biªn ®é kho¶ng 2075m;
- H¹t mµi nhËn n¨ng lîng dao ®éng,
chuyÓn ®éng víi vËn tèc cao, b¾n ph¸,
lµm vì, mßn bÒ mÆt ph«i.
- Dông cô chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn däc
trôc, thùc hiÖn ¨n dao theo ph¬ng Z;
- NÕu ph«i chuyÓn ®éng ®îc theo X, Y
th× cã thÓ gia c«ng nh phay.

12/03/14

3

1.1. nguyªn lý gia c«ng

12/03/14

4

1.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô
- Transducer: Bé chÊp hµnh
(t¹o dao ®éng)
- Horn: Bé khuyÕch ®¹i dao
®éng
- Workpiece: Ph«i
- Feed motion: Híng ¨n dao
- Slurry pump: B¬m hçn hîp
- Slurry to machning zone: §
êng dÉn hçn hîp vµo vïng
gia c«ng
- Return slurry: §êng hçn
hîp vÒ bÓ
- Slurry tank: BÓ chøa hçn
hîp

12/03/14

5

1.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô

12/03/14

6

1.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô
• Dông cô cã nhiÖm vô biÕn dao ®éng ®iÖn tÇn sè cao thµnh dao
®éng c¬ theo chiÒu trôc, khuyÕch ®¹i ®Õn biªn ®é cÇn thiÕt truyÒn cho
®Çu dông cô. Th©n dông cô vµ ®Çu dông cô ®îc thiÕt kÕ sao cho
chóng lµm viÖc trong chÕ ®é céng hëng.
• Cã 2 lo¹i nguån dao ®éng:
– ¸p ®iÖn (piezoelectric), c«ng suÊt díi 900W, hiÖu suÊt cao (®Õn
95%).
– tõ gi¶o (magneto-strictive), c«ng suÊt tíi 2,6kW. Lo¹i nµy dïng
lâi Ni hoÆc hîp kim Ni, hiÖu suÊt chØ ®¹t (20-35%), nªn cÇn hÖ
thèng lµm nguéi.
• VËt liÖu dông cô ph¶i cã kh¶ n¨ng truyÒn ©m tèt, cã ®é dai vµ chÞu
mái, nªn thêng dïng Monel (hîp kim Ni + Cu + Fe), hîp kim Ti, thÐp
kh«ng gØ, ®ång.

12/03/14

7

1.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô

Nguån dao ®éng dùa
trªn nguyªn lý tõ gi¶o
12/03/14

Nguån dao ®éng dùa
trªn nguyªn lý ¸p ®iÖn
8

1.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô

12/03/14

9

1.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô

12/03/14

10

1.3. §iÒu kiÖn gia c«ng
• VËt liÖu h¹t mµi ph¶i cøng, s¾c cã vËn tèc ...
12/03/14 1
C¸c ph ¬ng ph¸p c¬ häc
(Mechanical Processes)
ThS. TrÇn Anh Vµng
Khoa Hµng kh«ng vò trô, Häc viÖn KTQS
1. Gia c«ng b»ng siªu ©m (Ultrasonic Machining - UM)
2. Gia c«ng cã hç trî cña siªu ©m (Ultrasonic Assisted Machining - UAM)
3. Gia c«ng b»ng tia n íc (Water Jet Machining - WJM)
4. Gia c«ng b»ng tia h¹t mµi (Abrasive Jet Machining - AJM)
các phương pháp gia công cơ khí phi truyền thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp gia công cơ khí phi truyền thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
các phương pháp gia công cơ khí phi truyền thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 838