Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp gia công đặc biệt

Được đăng lên bởi manh262000
Số trang: 243 trang   |   Lượt xem: 1709 lần   |   Lượt tải: 37 lần
PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT
Trang - 1 -
LÔØI NOÙI ÑAÀU
PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT laø moân khoa
hoïc chuyeân ngaønh cô khí cheá taïo maùy.
Phöông phaùp naøy ra ñôøi nhaèm thay theá giaûi quyeát cho caùc
phöông phaùp gia coâng coå ñieån nhö : Tieän, Phay, Baøo, Khoan,
Khoeùt, Doa, Maøi, Xoïc, Chuoát, . . . Vì gia coâng coå ñieån gia coâng
khoâng ñöôïc hoaëc gia coâng khoâng ñaït hieäu quaû kinh teá – kyõ
thuaät ñoái vôùi vaät lieäu môùi, do vaät lieäu môùi coù ñaëc ñieåm : Ñoä
cöùng vaø ñoä beàn cao, Khaû naêng chòu vaø choáng maøi moøn cao,
chòu ñöïng toát trong moâi tröôøng hoaù chaát, . . .
PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT coù khaû naêng
gia coâng taát caû vaät lieäu môùi vôùi baát kyø cô tính naøo, gia coâng
haàu haàu heát caùc chi tieát phöùc taïp, tieát kieäm ñöôïc nguyeân vaät
lieäu, ñaït ñoä chính xaùc cao vaø hoaøn toaøn cô khí hoaù, töï ñoäng
hoaù.
PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT ñöôïc xaây
döïng töôøng minh veà cô sôû lyù thuyeát, nguyeân lyù laøm vieäc, khaû
naêng coâng ngheä, ñaëc ñieåm kyõ thuaät, khaû naêng öùng duïng, . . .
cuûa caùc phöông phaùp gia coâng môùi, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho
ñoïc giaû quy hoaïch ôû thöïc tieãn saûn xuaát.
Quyeån saùch PHÖÔNG PHAÙP GIA COÂNG ÑAËC BIEÄT
ñöôïc hoaøn thaønh sau nhieàu naêm tham khaûo, nghieân cöùu vaø
giaûng daïy ôû Ñaïi hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM. Ngoaøi chöùc
naêng giaùo khoa cho caùc heä Ñaïi hoïc, quyeån saùch coøn laø taøi lieäu
nghieân cöùu cho caùc Kyõ sö, hoïc vieân Cao hoïc vaø caùn boä kyõ
thuaät trong ngaønh cheá taïo maùy.
Các phương pháp gia công đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp gia công đặc biệt - Người đăng: manh262000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
243 Vietnamese
Các phương pháp gia công đặc biệt 9 10 77