Ktl-icon-tai-lieu

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Được đăng lên bởi anhsaobang122911-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1954 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (X-ray Diffraction, XRD)
Phương pháp nhiễu xạ tia X là một trong những phương pháp thường
được sử dụng để nhận dạng cấu trúc và độ tinh thể của vật liệu.
Nguyên tắc
Theo nguyên lý cấu tạo tinh thể, mạng tinh thể được xây dựng từ các
nguyên tử hay ion phân bố đều đặn trong không gian theo một quy tắc xác
định. Khi chùm tia Rơnghen tới bề mặt tinh thể, các nguyên tử, ion sẽ trở
thành tâm phát ra các tia phản xạ.

Hình 2.1. Sơ đồ nhiễu xạ Rơnghen

Hình 2.2. Sơ đồ tia tới và tia
phản xạ trên mạng tinh thể

Mối liên hệ khoảng cách hai mặt song song (d), góc (θ) giữa chùm tia
X với mặt phản xạ bước sóng (λ) được thể hiện bởi phương trình Vulf –
Bragg:
2dsinθ = nλ

(2.1)

Phương trình Vulf – Bragg là cơ sở để nghiên cứu cấu trúc tinh thể.
Căn cứ vào cực đại nhiễu xạ trên giản đồ (giá trị 2θ), ta có thể suy ra được
khoảng cách d theo phương trình (1), so sánh giá trị d vừa xác định được với
giá trị d chuẩn ta sẽ xác định được thành phần cấu trúc mạng tinh thể của vật
liệu cần nghiên cứu [1].

Từ hệ thức Vulf – Bragg có thể thấy rằng, góc phản xạ tỉ lệ nghịch với
khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song hay khoảng cách giữa hai lớp nút
mạng. Vì vậy đối với vật liệu vi mao quản, do kích thước mao quản nhỏ
(d<20A0) nên góc quét 2θ thường > 5o, còn đối với vật liệu MQTBTT do
kích thước mao quản > 20Ao nên góc quét 2θ thường từ 0,5 – 5o.
Xác định độ trật tự của vật liệu
Đối với vật liệu MQTB có đối xứng lục lăng (hexagonal), mức độ trật
tự của cấu trúc có thể được đánh giá theo XRD góc nhỏ.
Hình 2.3 minh họa mối liên quan giữa độ trật tự của cấu trúc và phổ
nhiễu xạ tia X.

Hình 2.3. Minh họa cấu trúc lục lăng của vật liệu theo XRD
Các pic tương ứng với chỉ số Miller (100), (110) và (200) xuất hiện ở
vùng 2θ nhỏ, trong đó pic (100) đặc trưng MQTBTT có đối xứng lục lăng,
(110) và (200) đặc trưng cho mức độ trật tự sắp xếp mao quản của vật liệu.
Có thể minh họa một cách cụ thể hình chiếu mặt (100) của các mao
quản trung bình ở hình 2.4. Các hình lục giác biểu thị các mao quản. Mao

quản có đường kính là Dpore. Giá trị d100 là khoảng cách hai lớp mao quản
song song. Theo hình 2.4, khoảng cách hai tâm mao quản lục lăng kế tiếp
hay “tế bào mạng’’ là ao =

2d100
3

.

Do đó, độ dày thành mao quản sẽ là W = ao- Dpore

(2.2)

a0

d100
Thành
mao quản (W)
D pore

Hình 2.4. Mặt cắt của vật liệu mao quản trung bình lục lăng
Thực nghiệm
Trong phần thực nghiệm mẫu nghiên cứu được chụp trên máy nhiễu
xạ Ronghen Simen D 5000 (...
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
1. Phương pháp nhiu x tia X (X-ray Diffraction, XRD)
Phương pháp nhiu x tia X là mt trong nhng phương pháp thưng
đưc s dng đ nhn dng cu trúc và đ tinh th ca vt liu.
Nguyên tc
Theo nguyên lý cu to tinh th, mng tinh th đưc xây dng t các
nguyên t hay ion phân b đu đn trong không gian theo mt quy tc xác
đnh. Khi chùm tia nghen ti b mt tinh th, các nguyên t, ion s tr
thànhm phát ra các tia phn x.
Hình 2.1. Sơ đ nhiu x Rơnghen
Hình 2.2. Sơ đ tia ti và tia
phn x trên mng tinh th
Mi liên h khong cách hai mt song song (d), góc (θ) gia cm tia
X vi mt phn x c sóng (λ) đưc th hin bi phương trình Vulf
Bragg:
2dsin
θ
= nλ
(2.1)
Phương trình Vulf Bragg là cơ s đ nghiên cu cu trúc tinh th.
Căn c vào cc đi nhiu x trên gin đ (giá tr 2θ), ta th suy ra đưc
khong cách d theo phương trình (1), so sánh giá tr d va xác đnh đưc vi
giá tr d chun ta s xác đnh đưc thành phn cu trúc mng tinh th ca vt
liu cn nghiên cu [1].
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Người đăng: anhsaobang122911-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9 10 910