Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp sơ cứu nạn nhân

Được đăng lên bởi hoangdangbinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM 153 A Xoâ Vieát Ngheä Tình, Tp. HCM
25
Phaàn 6: CAÙC PHÖÔNG PHAÙP SÔ CÖÙU NAÏN NHAÂN
1/ Sô cöùu ngöôøi bò naïn thoâng thöôøng:
Trong luùc laøm vieäc ngöôøi laùi xe luoân tuaân theo caùc qui taéc an toaøn lao ñoäng,
tuy nhieân khi bò naïn ôû möùc ñoä chöa cheát ngöôøi, ngöôøi laùi xe phaûi heát söùc bình
tónh xem xeùt möùc ñoä thöông tích neáu traày xöôùc nheï phaûi duøng thuoác saùt truøng
(hoaëc oâ xi giaø) ñeå röûa veát thöông sau ñoù baêng boù caån thaän, coøn tröôøng hôïp bò
thöông naëng caàn phaûi chuyeån ngöôøi bò naïn ñi caáp cöùu tai traïm y teá gaàn nhaát.
2/ Sô cöùu ngöôøi bò ñieän giaät:
a/Giaûi phoùng naïn nhaân ra khoûi vuøng nguy hieåm
:
Khi xaåy ra tai naïn ñieän trong maïng ñieän aùp phaûi bình tónh vaø nhanh choùng
tieán haønh caùc bieän phaùp sau:
- Laäp töùc ngaét maïch ñieän coù lieân quan ñeán ngöôøi bò naïn nhö ngaét caàu dao, caàu
chì … neáu caùc boä phaän naøy ôû xa thì phaûi duøng caùc phöông tieän coù theå coù ñöôïc
nhöng phaûi ñaûm baûo caùch ñieän nhö (saøo tre, goã ñeå ngaét maïch ñieän).
- Keùo ngöôøi bò naïn ra khoûi vaät mang ñieän nhöng chuù yù laø ngöôøi keùo phaûi
mang uûng caùch ñieän, mang gang tay cao su hoaëc duøng caùc vaät caùch ñieän khaùc
ñeå keùo ngöôøi bò naïn.
- Neáu tay ngöôøi bò naïn quaán chaët vaøo vaät mang ñieän thì tìm caùch caùch li ngöôøi
bò naïn vôùi ñaát baèng caùch duøng caùc taám goã khoâ hoaëc thaûm caùch ñieän.
b/Sô cöùu naïn nhaân
:
Sau khi taùch ngöôøi bò naïn ra khoûi vaät mang ñieän, neáu naïn nhaân khoâng bò baát
tænh (heä hoâ haáp vaø tuaàn hoaøn vaãn hoaït ñoäng) thì ñaët naïn nhaân naèm nghæ nôi
thoaùng maùt, yeân tónh vaø môû coå aùo thaét löng, noùi chung laø nôùi roäng nhöõng choã
quaàn aùo chaët. Neáu naïn nhaân bò baát tænh thì phaûi khaån tröông nôùi roäng quaàn aùo
naïn nhaân vaø tieán haønh hoâ haáp nhaân taïo, ñi môøi thaày thuoác, baùc só.
Caùc phöông phaùp hoâ haáp nhaân taïo:
Phöông phaùp 1
:
- Ñaët naïn nhaân naèm ngöûa, duøng goái keâ döôùi vai, ñeå ñaàu naïn nhaân ngöûa ra sau.
- Ngöôøi laøm hoâ haáp nhaân taïo quyø tröôùc ñaàu naïn nhaân vaø caàm hai coå tay cuûa
naïn nhaân. Ñaët hai tay cuûa naïn nhaân leân loàng ngöïc cuûa naïn nhaân vaø ñeø xuoáng
ñeå naïn nhaân thôû ra.
- Töø töø keùo hai caùnh tay naïn nhaân leân quaù ñaàu cho ñeán khi chaïm ñaát ñeå naïn
nhaân hít vaøo laøm ñieàu hoaø nhö theá coù theå ñeám “1, 2, 3” cho giai ñoaïn hít vaøo
vaø “4, 5, 6” cho giai ñoaïn thôû ra.
Phöông phaùp 2
:
+ Ñaët naïn nhaân naèm saáp, gaäp caùnh tay laïi vaø keùo cuøi choû leân ngang vai, hai baøn
tay uùp leân nhau vaø ñaët döôùi caèm.
+ Ngöôøi laøm hoâ haáp nhaân taïo quyø tröôùc ñaàu naïn nhaân.
Các phương pháp sơ cứu nạn nhân - Trang 2
Các phương pháp sơ cứu nạn nhân - Người đăng: hoangdangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các phương pháp sơ cứu nạn nhân 9 10 857