Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm (Phan Văn Tường)

Được đăng lên bởi typho79
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 8770 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm
Phan Văn Tường
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007, 95Tr.
Từ khoá: Tạo mầm, phát triển tinh thể, Phương pháp truyền thống, phản ứng trao đổi,
phương pháp SHS, phương pháp đồng kết tủa, phương pháp PRECURSOR nguyên
tử, Phương pháp kết tinh, pha lỏng, pha thủy tinh, Phản ứng xâm nhập, graphit,
fulleren, phản ứng trao đổi ion, đisunfua, phương pháp nuôi đơn tinh thể, đơn tinh thể,
nuôi đơn tinh thể, kết tinh từ dung dịch, kết tinh từ pha nóng chảy.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Lời nói đầu ................................................................................................................................ 1
MỞ ĐẦU VÀ PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP ......................................................................... 4
Chương 1 PHẢN ỨNG GIỮA CÁC PHA RẮN.................................................................. 8
1.1
Cơ chế phản ứng giữa các pha rắn ............................................................................. 8
1.1.1 Quá trình tạo mầm.................................................................................................. 9
1.1.2 Quá trình phát triển của tinh thể sản phẩm........................................................... 10
1.2
Trạng thái hoạt động của chất phản ứng .................................................................. 15
1.3
Phản ứng phân huỷ nhiệt nội phân tử (PHNNPT).................................................... 18
1.4
Nhiệt động học về phản ứng giữa các chất rắn ........................................................ 20
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP GỐM TRUYỀN THỐNG ................................................... 21
2.1
Sơ đồ tổng quát......................................................................................................... 21
2.2
Vài ví dụ tổng hợp gốm theo phương pháp truyền thống bằng cách thực hiện phản
ứng giữa các pha rắn ............................................................................................................ 21
2.2.1 Tổng hợp gốm sunfua samari SmS ...................................................................... 21
2.2.2 Tổng hợp titanat đất hiếm .................................................................................... 22

2
2.2.3 Tổng hợp gốm perrite Mn0,5Ni0,1Zn0,4AlxFe2−xO4............
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2007, 95Tr.
T khoá: To mm, phát trin tinh th, Phương pháp truyn thng, phn ng trao đổi,
phương pháp SHS, phương pháp đồng kết ta, phương pháp PRECURSOR nguyên
t, Phương pháp kết tinh, pha lng, pha thy tinh, Phn ng xâm nhp, graphit,
fulleren, phn ng trao đổi ion, đisunfua, phương pháp nuôi đơn tinh th, đơn tinh th,
nuôi đơn tinh th, kết tinh t dung dch, kết tinh t pha nóng chy.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Li nói đầu ................................................................................................................................ 1
M ĐẦU VÀ PHÂN LOI PHƯƠNG PHÁP ......................................................................... 4
Chương 1 PHN NG GIA CÁC PHA RN..................................................................8
1.1 Cơ chế phn ng gia các pha rn ............................................................................. 8
1.1.1 Quá trình to mm.................................................................................................. 9
1.1.2 Quá trình phát trin ca tinh th sn phm........................................................... 10
1.2 Trng thái hot động ca cht phn ng ..................................................................15
1.3 Phn ng phân hu nhit ni phân t (PHNNPT).................................................... 18
1.4 Nhit động hc v phn ng gia các cht rn ........................................................ 20
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP GM TRUYN THNG ................................................... 21
2.1 Sơ đồ tng quát......................................................................................................... 21
2.2 Vài ví d tng hp gm theo phương pháp truyn thng bng cách thc hin phn
ng gia các pha rn ............................................................................................................ 21
2.2.1 Tng hp gm sunfua samari SmS ......................................................................21
2.2.2 Tng hp titanat đất hiếm .................................................................................... 22
Các phương pháp tng hp vt liu gm
Phan Văn Tường
Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm (Phan Văn Tường) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm (Phan Văn Tường) - Người đăng: typho79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Các phương pháp tổng hợp vật liệu gốm (Phan Văn Tường) 9 10 488