Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp xác định biên

Được đăng lên bởi Ngoc Phuc
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN QUANG SƠN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
PHÁT HIỆN BIÊN
Chuyên ngành:
Mã số:

Khoa học máy tính
60.48.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGÔ QUỐC TẠO

Thái Nguyên - 2008

MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC ...................................................................................................................................................... 2
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................................................... 4
DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH ........................................................................................................ 5
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................................................... 7
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ BIÊN ................................................ 9
1.1. Tổng quan về xử lý ảnh ............................................................................................................. 9
1.1.1. Xử lý ảnh................................................................................................................................. 9
1.1.2. Các bước cơ bản trong xử lý ảnh ..............................................................................10
1.1.3. Một số vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh ....................................................................14
1.2. Toán tử không gian với xử lý ảnh ......................................................................................18
1.2.1. Làm trơn nhiễu bằng lọc tuyến tính .........................................................................18
1.2.2. Làm trơn nhiễu bằng lọc phi tuyến ..........................................................................21
1.2.3. Lọc thông thấp, thông cao và lọc dải thông .........................................................22
1.3. Tổng quan về biên ......................................................................................................................23
1.3.1. Biên và các kiểu biên cơ bản.......................................................................................23
1.3.2. Vai trò của biên trong nhận dạng ..............................................................................26
CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN CỔ ĐIỂN...................28
2.1. Phân loại các kỹ thuật phát hiện biên .....................
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
NGUYN QUANG SƠN
NGHIÊN CU MT S PHƯƠNG PHÁP
PHÁT HIN BIÊN
Chuyên ngành: Khoa hc máy tính
Mã s: 60.48.01
LUN VĂN THC SĨ CÔNG NGH THÔNG TIN
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC: PGS.TS NGÔ QUC TO
Thái Nguyên - 2008
các phương pháp xác định biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp xác định biên - Người đăng: Ngoc Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
các phương pháp xác định biên 9 10 983