Ktl-icon-tai-lieu

Các quá trình chế biến thực phẩm

Được đăng lên bởi Anh Tuan
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÁC QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN
TRONG CÔNG NGHỆ THỰC
PHẨM
G IẢN G  VIÊN : N G U Y Ễ N  KH ÁN H  H Ò AN G
KH O A C Ô N G  N G H Ệ  H Ó A H ỌC
TR ƯỜN G  ĐẠI H ỌC  C Ô N G  N G H IỆ P TP H Ồ C H Í M IN H

MỞ ĐẦU
• 1.Khái niệm CNTP
-Vật liệu và quá trình biến đổi của vật
liệu
-Phương pháp ( quy trình) sản xuất
-Công cụ sản xuất
-Điều kiện kinh tế, tổ chức sản xuất

Biến đổi của vật liệu
•
•
•
•
•
•

Vật lý
Hóa lý
Hóa học
Hóa sinh
Sinh học
Cảm quan

Tính chất vật lý và biến đổi
• Cơ lý: hình dạng
độ cứng, khối lượng, biến
lưu
• Nhiệt: nhiệt độ, độ dẫn
nhiệt, nhiệt hàm..
• Quang: độ hoạt động
quang học, độ phản
chiếu, khả năng hấp thụ..
• Điện
độ dẫn điện,hằng số
điện ly..

• Biến đổi cơ lý

• Biến đổi nhiệt
• Biến đổi quang

• Biến đổi điện

Sự biến đổi vật lý liên quan đến việc tạo thành các chất mới, tính
chất cảm quan của thực phẩm(màu sắc, mùi vị, hình thức…)

Tính chất hóa lý và biến đổi
• Tính chất keo
(ưa nước, kỵ nước)
• Tính chất pha
(rắn, lỏng, khí)
• Tính chất khuyếch
tán(tính hút ẩm, tính
phân tán)

• Hydrat hóa, trương
nở, đông tụ, tạo
mixen
• Bốc hơi, hòa tan, kết
tinh, tạo bọt, tạo đông
• Trao đổi chất, truyền
khối

Tính chất hóa học và biến đổi
•
•
•
•

Chất dinh dưỡng
Nước
Các hợp chất
Các sản phẩm trao
đổi chất
• Chất bổ xung
• Chất nhiễm

•
•
•
•

Phân giải, thủy phân
Các phản ứng cộng
Các phản ứng oxi hóa
Các phản ứng trao
đổi, trung hòa

Tính chất hóa sinh và biến đổi
• Trạng thái enzyme
• Độ chín
• Độ lên men

• Các lọai phản ứng
hóa học có sự tham
gia của enzyme

Tính chất sinh học và biến đổi
• Cấu tạo tế bào
• Nguồn gốc sinh học
• Tình trạng VSV
• Tình trạng vệ sinh
• Tính chất sinh lý dinh
dưỡng

• Biến đổi tế bào
• Phát triển và sinh
trưởng
• Biến đổi VSV
• Biến đổi tình trạng vệ
sinh
• Biến đổi sinh lý dinh
dưỡng

Tính chất cảm quan và biến đổi
• Mùi vị
• Màu sắc
• Trạng thái

• Tạo chất thơm
• Biến đổi màu
• Biến đổi trạng thái

1.Khái niệm CNTP
Nguyên
liệu

Biến đổI cuả vật
liệu

Công cụ sản
xuất

Phương pháp sản
xuất

Điều kiện kinh tế, tổ chức sản
xuất

Sản
phẩm

2.Các phương pháp và quá trình
trong CNTP
•

2.Các phương pháp và quá trình trong CNTP:
PP gia công:Vật liệu biến đổi nhưng chưa đạt trạng thái cuối
PP chế biến:Vật liệu biến đổi đạt trạng thái cuối cùng
a. Phân loại các PP:
Theo trình tự thời gian(Thu họach, bảo quản, chế biến, bảo
quản thành phẩm, xử lý trước sử dụng)
Theo trình độ sử dụng công cụ(Thủ công, cơ giới, tự động hóa)
Theo nguồn năng lượng sử dụng(Tác nhân vật lý, nội năng
Theo tính chất liên tục(Gián đọan,...
CÁC QUÁ TRÌNH CH BI N
TRONG CÔNG NGH TH C
PH M
G I NG VIÊN: NG UY N KHÁNH HÒ ANG
KHO A CÔ NG NG H HÓ A H C
TR NG I H C CÔ NG NG HI P TP H CHÍ M INHƯ Đ
Các quá trình chế biến thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các quá trình chế biến thực phẩm - Người đăng: Anh Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Các quá trình chế biến thực phẩm 9 10 835