Ktl-icon-tai-lieu

Các quá trình của khí lí tưởng

Được đăng lên bởi Bao Kalin
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP: CÁC QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

Phương
trình
trạng thái
Quan hệ
giữa các
thơng số

p 2  v1 
 
p1  v 2 
 
T2  p 2 
 
T1  p1 
 
T2  v1 
 
T1  v 2 
 

Số mũ đa
biến n
Nhiệt
dung
riêng khối
lượng cn
(J/kg.K)

Chương 2

n

n 1
n

n 1

n

cn  cv

Quá trình đoạn
nhiệt

p 2  v1 
 
p1  v 2 
 

T2  p 2 
 
T1  p1 
 
T2  v1 
 
T1  v 2 
 
k

Quá trình đẳng
nhiệt

Quá trình đẳng tích

Quá trình đẳng áp

pv  const

Quá trình đa biến

v  const

p  const

T1 = T2

v1 = v2

p1 = p2

k

k 1
k

k 1

1

0

nk
n 1

cn = cv

-1-

cn = cp

ĐỊNH LUẬT 1 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Quá trình đa biến

Quá trình đoạn nhiệt

p 2 v 2  p1 v1
1 n

Cơng
thay đổi
thể tích
wtt (J/kg)

Cơng kỹ
thuật wkt
(J/kg)
Biến
thiên nội
năng Δu
(J/kg)
Nhiệt
lượng
trao đổi
với mơi
trường
q(J/kg)

Chương 2

p2v2  p1v1
1 k

R
.T2  T1 
1 n

R
.T2  T1 
1 k

 v  n 1 
 1   1
 
 v 2 



n 1


p1 v1  p 2  n

  1
 p1 

1 n 






p1 v1
1 n

wkt = n.wtt

u  c v (T2  T1 )

cv

nk
(T2  T1 )
n 1

p1v1
1 k

Quá trình đẳng nhiệt

Quá trình đẳng tích

v2
v1
v
RT ln 2
v1

pv2  v1 

p1v1 ln

 v k 1 
 1   1
 
 v2 




k 1


p1v1  p2  k
   1
 p1 

1 k  





wkt = k.wtt

0

p
p1v1 ln 1
p2
RT ln

RT2  T1 

p1
p2
(p1 – p2).v

wkt = wtt

u  c v (T2  T1 )
Δu = - wtt

0

Quá trình đẳng áp

u  c v (T2  T1 )
0

Δu = q

q = wtt = wkt

-2-

q=

u  c v (T2  T1 )

0

u  c v (T2  T1 )

q=

i  c p (T2  T1 )

Quá trình đa biến
Biến
thiên
enthalpy
Δi (J/kg)

i  c p (T2  T1 )

Quá trình đoạn nhiệt Quá trình đẳng nhiệt

i  c p (T2  T1 )

i  c p (T2  T1 )

0
Δi = - wkt

T2
v
 R. ln 2
T1
v1
Biến
T
p
c p ln 2  R. ln 2
thiên
T1
p1
enstropy
c p ln
cv

v2
p
 c v ln 2
v1
p1

T
nk
ln 2
n 1
T1

i  c p (T2  T1 )

R. ln

v2
v1

cv . ln

p2
p1

c p . ln

v2
v1

R. ln

p1
p2

cv . ln

T2
T1

c p . ln

T2
T1

0

‘

Chương 2

Quá trình đẳng áp

Δi = q

c v ln

Δs
(J/kg.K)

Quá trình đẳng tích

-3-

Quá trình đa biến
p
n=1

Quá trình đoạn nhiệt Quá trình đẳng nhiệt
Tp

n=k n=-

n=1

n = k nn= k-  
= n=-

pT

Q

n<1

>
0

u

>

n=0

0

u

Đồ thị
p-v

n=0

nn==10

nn = 1
=0

<
0

Q

n=0

n=1

<
0

n=k

n = +
Nén

p
n=1

T
n=1

n=k n=-

n=k n=-
n = -

>
0

u

n n1
= =

>

Đồ thịn = 0 n = 0n = 1
T-s n = 1 n = 0
0

u

0

<
0

n = +
n>k

v

1<n<k
n=k

n = +

Q<0

Q>0

Né n
Quá trình đa biến

Giã n nở

Giãn nở

Đơn vị:
p (P...
Chương 2 - 1 -
TỔNG HỢP: CÁC QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG
Quá trình đa biến
Quá trình đoạn
nhiệt
Quá trình đẳng
nhiệt
Quá trình đẳng tích
Quá trình đẳng áp
Phương
trình
trạng thái




constpv
constv
constp
Quan hệ
giữa các
thông số
k
v
v
p
p
2
1
1
2
n
1n
1
2
1
2
p
p
T
T
k
k
p
p
T
T
1
1
2
1
2
T
1
= T
2
v
1
= v
2
p
1
= p
2
1n
2
1
1
2
v
v
T
T
1
2
1
1
2
k
v
v
T
T
Số mũ đa
biến n
n
k
1
0
Nhiệt
dung
riêng khối
lượng c
n
(J/kg.K)
1n
kn
cc
vn
c
n
= c
v
c
n
= c
p
Các quá trình của khí lí tưởng - Trang 2
Các quá trình của khí lí tưởng - Người đăng: Bao Kalin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các quá trình của khí lí tưởng 9 10 120