Ktl-icon-tai-lieu

Các tài liệu cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước

Được đăng lên bởi kiichihoa
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC

I – NHU CÁÖU & TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC
1/ NHU CÁÖU DUÌNG NÆÅÏC :
Khi thiãút kãú caïc HTCN cho mäüt âäúi tæåüng cuû thãø cáön phaíi nghiãn cæïu tênh toaïn âãø thoía
maîn caïc nhu cáöu duìng næåïc cho caïc muûc âêch sau âáy:
- Næåïc duìng cho sinh hoaût (àn uäúng, tàõm ræía, giàût duî,...) trong caïc nhaì åí vaì trong caïc
XNCN.
- Næåïc duìng âãø tæåïi âæåìng, quaíng træåìng, væåìn hoa, cáy caính,...
- Næåïc duìng âãø saín xuáút cuía caïc XNCN âoïng trong âëa baìn khu væûc âoï.
- Næåïc duìng âãø chæîa chaïy.
- Næåïc duìng cho caïc nhu cáöu âàûc biãût khaïc (kãø caí næåïc duìng cho baín thán nhaì maïy
næåïc, næåïc duìng cho caïc hãû thäúng xæí lyï næåïc thaíi, næåïc doì rè vaì næåïc dæû phoìng cho caïc nhu
cáöu khaïc chæa tênh hãút âæåüc...).
2/ TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC & CAÏCH XAÏC ÂËNH TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC:
Tiãu chuáøn duìng næåïc laì læåüng næåïc bçnh quán tênh cho mäüt âån vë tiãu thuû trãn mäüt
âån vë thåìi gian hay mäüt âån vë saín pháøm, tênh bàòng l/ngæåìi-ngaìy, l/ngæåìi-ca saín xuáút hay
l/âån vë saín pháøm.
Tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût cho khu dán cæ coï thãø xaïc âënh theo âäúi tæåüng sæí
duûng næåïc , theo mæïc âäü trang bë thiãút bë vãû sinh (mæïc âäü tiãûn nghi) hay theo säú táöng nhaì.
Theo tiãu chuáøn 20 TCN 33-85 thç tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût cho dán cæ coï thãø xaïc âënh
theo caïc baíng dæåïi âáy:
Baíng 1: Tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût theo âäúi tæåüng sæí duûng:
ÂÄÚI TÆÅÜNG SÆÍ DUÛNG

TIÃU CHUÁØN BÇNH
QUÁN (l/ngæåìi-ngaìy)

Thaình phäú låïn, thaình phäú du lëch, nghè maït, khu
cäng nghiãûp låïn
Thaình phäú, thë xaî væìa vaì nhoí, khu cäng nghiãûp nhoí
Thë tráún, trung tám cäng näng nghiãûp, cäng ngæ
nghiãûp
Näng thän

200 - 250

HÃÛ SÄÚ KHÄNG
ÂIÃÖU HOÌA GIÅÌ
(Kgiåì)
1,5 - 1,4

150 - 200
80 - 120

1,7 - 1,5
2,0 - 1,7

25 - 50

2,5 - 2,0

Nguyãùn Âçnh Huáún

=9=

ÂHBKÂN

Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC
Baíng 2: Tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût theo mæïc âäü tiãûn nghi caïc nhaì åí:
MÆÏC ÂÄÜ TIÃÛN NGHI CAÏC NHAÌ ÅÍ

TIÃU CHUÁØN BÇNH
QUÁN (l/ngæåìi-ngaìy)

Nhaì coï voìi næåïc riãng, khäng coï caïc thiãút bë vãû sinh
Nhaì coï thiãút bë vãû sinh, tàõm hæång sen vaì hãû thäúng
thoaït næåïc bãn trong
Nhaì coï thiãút bë vãû sinh, cháûu tàõm vaì hãû thäúng thoaït
næåïc bãn trong
Nhæ trãn vaì coï næåïc noïng tàõm cuûc bäü

60 - 100
100 - 150

HÃÛ SÄÚ KHÄNG
ÂIÃÖU HOÌA GIÅÌ
(Kgiåì)
2,0 - 1,8
1,8 - 1,7

150 - 250

1,7 - 1,4

200 - 300

1,3 - 1,5

Khi chæa coï säú liãûu cuû thãø vãö máût âäü dán cæ ph...
Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC
Nguyãùn Âçnh Huáún = 9 = ÂHBKÂN
I
I I
I
NHU CÁÖU & TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC
NHU CÁÖU & TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC NHU CÁÖU & TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC
NHU CÁÖU & TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC
1/ NHU CÁÖU DUÌNG NÆÅÏC :
Khi thiãút kãú caïc HTCN cho mäüt âäúi tæåüng cuû thãø cáön phaíi nghiãn cæïu tênh toaïn âãø thoía
maîn caïc nhu cáöu duìng næåïc cho caïc muûc âêch sau âáy:
- Næåïc duìng cho sinh hoaût (àn uäúng, tàõm ræía, giàût duî,...) trong caïc nhaì åí vaì trong caïc
XNCN.
- Næåïc duìng âãø tæåïi âæåìng, quaíng træåìng, væåìn hoa, cáy caính,...
- Næåïc duìng âãø saín xuáút cuía caïc XNCN âoïng trong âëa baìn khu væûc âoï.
- Næåïc duìng âãø chæîa chaïy.
- Næåïc duìng cho caïc nhu cáöu âàûc biãût khaïc (kãø caí næåïc duìng cho baín thán nhaì maïy
næåïc, næåïc duìng cho caïc hãû thäúng xæí lnæåïc thaíi, næåïc doì vnæåïc dæû phoìng cho caïc nhu
cáöu khaïc chæa tênh hãút âæåüc...).
2/ TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC & CAÏCH XAÏC ÂËNH TIÃU CHUÁØN DUÌNG NÆÅÏC:
Tiãu chuáøn duìng næåïc llæåüng næåïc bçnh quán nh cho mäüt âån vë tiãu thuû trãn mäüt
âån thåìi gian hay mäüt âån saín pháøm, tênh bàòng l/ngæåìi-ngaìy, l/ngæåìi-ca saín xuáút hay
l/âån vë saín pháøm.
Tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût cho khu dán coï thãø xaïc âënh theo âäúi tæåüng sæí
duûng næåïc , theo mæïc âäü trang thiãút vãû sinh (mæïc âäü tiãûn nghi) hay theo säú táöng nhaì.
Theo tiãu chuáøn 20 TCN 33-85 thç tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût cho dán coï thãø xaïc âënh
theo caïc baíng dæåïi âáy:
Baíng 1: Tiãu chuáøn duìng næåïc sinh hoaût theo âäúi tæåüng sæí duûng:
ÂÄÚI TÆÅÜNG SÆÍ DUÛNG TIÃU CHUÁØN BÇNH
QUÁN (l/ngæåìi-ngaìy)
HÃÛ SÄÚ KHÄNG
ÂIÃÖU HOÌA GIÅÌ
(Kgiåì)
Thaình phäú låïn, thaình phäú du lëch, nghè maït, khu
cäng nghiãûp låïn
200 - 250 1,5 - 1,4
Thaình phäú, thë xaî væìa vaì nhoí, khu cäng nghiãûp nhoí 150 - 200 1,7 - 1,5
Thë tráún, trung tám cäng näng nghiãûp, cäng ngæ
nghiãûp
80 - 120 2,0 - 1,7
Näng thän 25 - 50 2,5 - 2,0
Các tài liệu cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các tài liệu cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước - Người đăng: kiichihoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Các tài liệu cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước 9 10 375