Ktl-icon-tai-lieu

Các thiết bị trong quá trình truyền khổi

Được đăng lên bởi richvt94
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 3 lần
phanquangthoai@yahoo UPLOAD

LHU

MÔN QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ TRUYỀN KHỐI
CÁC THIẾT BI TRONG TRUYỀN KHỐI
Nói về truyền khối mà chỉ nói về các quá trình như chưng cất, hấp thu,
trích ly, sấy,... thì vẫn còn thiếu sót một mảng khá lớn về các thiết bị. ðây
là ñiều mà mỗi kĩ sư hoá học ñều phải hướng tới vì phải có máy móc thiết
bị mới thực hiện quá trình ñược. Bài viết của tôi sau ñây chỉ mang tính
chất thống kê lại những ñiều khá căn bản (do chính bản thân rút kinh
nghiệm "xương máu" từ việc học cũng như tham khảo một số tài liệu tham
khảo). Sẽ còn nhiều ñiều thiếu sót (trong ñó một phần ñáng kể là bài viết
này chưa "ñụng chạm" nhiều vào thiết bị thực tế). Rất mong mọi người
ñóng góp ý kiến và phê bình. Now let's begin!
1. ðịnh nghĩa và phân loại:
- Thiết bị truyền khối là thiết bị dùng ñể thực hiện quá trình truyền vật
chất trong nội bộ 1 pha, cũng như từ pha này sang pha khác khi chúng
tiếp xúc nhau.
- Khi thực hiện truyền khối giữa hai pha, thiết bị cần có bề mặt tiếp xúc
pha lớn, hoạt ñộng ổn ñịnh, hiệu suất cao, năng suất lớn, dễ chế tạo, lắp
ñặt, vận hành, sữa chữa và thay thế.
- Có nhiều cách phân loại TB truyền khối:
+ Theo nguyên tắc làm việc: có thể chia thiết bị truyền khối thành: thiết bị
làm việc liên tục, gián ñoạn và bán liên tục.
+ Theo áp suất làm việc: thiết bị làm việc ở áp suất thường, thấp và cao.
+ Theo phương pháp cấp nhiệt cho quá trình: ñun nóng trực tiếp và gián
tiếp
+ Theo chiều chuyển ñộng của các dòng pha: thiết bị làm việc xuôi chiều,
ngược chiều và chéo chiều.
+ Theo dạng bề mặt tiếp xúc pha: tiếp xúc pha liên tục, tầng bậc.
+ Theo kết cấu: tháp màng, tháp ñệm, tháp ñĩa và tháp phun.
Trong thực tế có thể phân loại và gọi tên thiết bị truyền khốitheo phương
pháp hỗn hợp.
2. Tháp màng:
- Bề mặt tiếp xúc pha là bề mặt chất lỏng chảy thành màng theo bề mặt
vật rắn thường là thẳng ñứng. Bề mặt vật rắn có thể là ống, tấm song
song hoặc ñệm tấm.

2.1 Tháp màng dạng ống:
Có cấu tạo tương tự thiết bị trao ñổi nhiệt dạng ống chùm, gồm có ống
tạo màng ñược giữ bằng hai vĩ ống ở hai ñầu, khoảng không giữa ống và

Trang 15

phanquangthoai@yahoo UPLOAD

LHU

vỏ thiết bị ñể tách khi cần thiết. Chất lỏng chảy thành màng theo thành
ống từ trên xuống, chất khí (hơi) ñi theo khoảng không gian trong màng
chất lỏng từ dưới lên.

2.2 Tháp màng dạng tấm phẳng:
Các tấm ñệm ñặt ở dạng thẳng ñứng ñược làm từ những vật liệu khác
nhau (kim loại, nhựa, vải căng treo trên khung...) ñặt trong thân hình trụ.
ðể ñảm bảo thấm ướt ñều chất lỏng từ cả 2 phía tấm ñệm ...
phanquangthoai@yahoo UPLOAD LHU
Trang 15
MÔN QUÁ TRÌNH THIT B TRUYN KHI
CÁC THIT BI TRONG TRUYN KHI
Nói về truyền khối mà chỉ nói về các quá trình như chưng cất, hấp thu,
trích ly, sấy,... thì vẫn còn thiếu sót một mảng khá lớn về các thiết bị. ðây
là ñiều mà mỗi kĩ sư hoá học ñều phải hướng tới vì phải có máy móc thiết
bị mới thực hiện quá trình ñược. Bài viết của tôi sau ñây chỉ mang tính
chất thống kê lại những ñiều khá căn bản (do chính bản thân rút kinh
nghiệm "xương máu" từ việc học cũng như tham khảo một số tài liệu tham
khảo). Sẽ còn nhiều ñiều thiếu sót (trong ñó một phần ñáng kể là bài viết
này chưa "ñụng chạm" nhiều vào thiết bị thực tế). Rất mong mọi người
ñóng góp ý kiến và phê bình. Now let's begin!
1. ðịnh nghĩa và phân loại:
- Thiết bị truyền khối là thiết bị dùng ñể thực hiện quá trình truyền vật
chất trong nội bộ 1 pha, cũng như từ pha này sang pha khác khi chúng
tiếp xúc nhau.
- Khi thực hiện truyền khối giữa hai pha, thiết bị cần có bề mặt tiếp xúc
pha lớn, hoạt ñộng ổn ñịnh, hiệu suất cao, năng suất lớn, dễ chế tạo, lắp
ñặt, vận hành, sữa chữa và thay thế.
- Có nhiều cách phân loại TB truyền khối:
+ Theo nguyên tắc làm việc: có thể chia thiết bị truyền khối thành: thiết bị
làm việc liên tục, gián ñoạn và bán liên tục.
+ Theo áp suất làm việc: thiết bị làm việc ở áp suất thường, thấp và cao.
+ Theo phương pháp cấp nhiệt cho quá trình: ñun nóng trực tiếp và gián
tiếp
+ Theo chiều chuyển ñộng của các dòng pha: thiết bị làm việc xuôi chiều,
ngược chiều và chéo chiều.
+ Theo dạng bề mặt tiếp xúc pha: tiếp xúc pha liên tục, tầng bậc.
+ Theo kết cấu: tháp màng, tháp ñệm, tháp ñĩa và tháp phun.
Trong thực tế có thể phân loại và gọi tên thiết bị truyền khốitheo phương
pháp hỗn hợp.
2. Tháp màng:
- Bề mặt tiếp xúc pha là bề mặt chất lỏng chảy thành màng theo bề mặt
vật rắn thường là thẳng ñứng. Bề mặt vật rắn có thể là ống, tấm song
song hoặc ñệm tấm.
2.1 Tháp màng dạng ống:
Có cấu tạo tương tự thiết bị trao ñổi nhiệt dạng ống chùm, gồm có ống
tạo màng ñược giữ bằng hai vĩ ống ở hai ñầu, khoảng không giữa ống và
Các thiết bị trong quá trình truyền khổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thiết bị trong quá trình truyền khổi - Người đăng: richvt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Các thiết bị trong quá trình truyền khổi 9 10 946