Ktl-icon-tai-lieu

Các thông số hút khi sử dụng tàu hút để hút cát

Được đăng lên bởi TR Huu Iris
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.Quy luật phá vỡ

Khi ống hút được cắm xuống một độ sâu nhất định trong lớp vật liệu để hút, sẽ tạo
ra một lỗ ban đầu, thành lỗ gần như dốc đứng, yếu tố gây phá vỡ lúc này là các
dòng nước bị hút vào miệng ống, cuốn theo vật liệu.
Khi lớp lớn dần, các thành của hố do có độ dốc lớn trở lên mất ổn định, sẽ sập đổ,
hòa cùng dòng nước thành hỗn hợp có mật độ cao đi vào miệng ống, các thành của
hố, lúc này đã phát triển thành các bờ dốc, sẽ mở rộng thành các bở dốc thoải đến
khi đạt đến bề mặt lớp vật liệu. Lúc ấy, bờ dốc đạt đến giá trị góc ổn định, tức là
không còn xảy ra sự sập đổ nào nữa, góc kết thúc ấy là góc α. Theo suy luận thông
thường, góc kết thúc α ấy chính bằng góc nội ma sát của vật liệu, góc φ, tuy nhiên
do dòng hỗn hợp có mật độ cao khi chạy trên mặt bờ dốc về miệng hút cũng có tác
dụng phá vỡ, bào mòn thêm, làm cho bờ dốc càng thêm thoải, do đó, góc α này có
thể nhỏ hơn góc φ

Trên hình là minh họa các lớp bị sập đổ sau mỗi khoảng thời gian khi tốc độ hút là
2.5 m/s
Trong thực tế khai thác, người ta có thể sử dụng súng nước, gắn ở đầu miệng ống
hút, phun dòng nước cao áp để làm tăng hiệu quả phá vỡ, hiệu quả hút
II. Quá trình hút trong không gian 2 chiều
Khảo sát quá trình hút trong một mặt phẳng, ống hút dịch chuyển theo phương
ngang với tốc độ không đổi vh, hút trên một bờ dốc với chiều cao là H.
1.Mối quan hệ giữa tốc độ dịch chuyển của ống hút và bờ dốc
Tốc độ dịch chuyển theo phương ngang của bờ dốc được xác định theo công thức:
vw =

k1
∆n

. ∆ .(1-n0).cosφ (1.1)

Trong đó:
vw – tốc độ dịch chuyển của bờ dốc
k 1 - hệ số thấm của vật liệu

∆ n - hệ số tăng độ lỗ rỗng của vật liệu
Δ - Mật độ hạt (mật độ tương đối)
φ - góc nội ma sát của vật liệu

Khi ống hút dịch chuyển theo phương ngang với tốc độ vh thì quan hệ giữa tốc độ
dịch chuyển vh của ống hút và tốc độ dịch chuyển vw của bờ dốc xác định theo
công thức:
cosβ
cosα

= 1-

vh
vw

(m/s)

Trong đó:
β – góc dốc của bờ gốc
α – góc nghỉ (góc kết thúc) của bờ dốc
Từ công thức trên có thể thấy, khi ống hút không di chuyển (vh = 0) thì β = α, tức
là khi đó góc dốc của bờ dốc bằng giá trị góc kết thúc. Còn khi vh = vw, tức là bờ

dốc dịch chuyển đến đâu, ống hút dịch chuyển theo đến đấy, thì góc dốc β đạt giá
trị gần như 90°. Điều này có nghĩa là khi ống hút dịch chuyển chậm quá sẽ cho
phép hình thành một bờ dốc rất thoải, gây giảm năng suất hút, nhưng nếu dịch
chuyển quá nhanh, bờ dốc có dộ dốc lớn quá có thể dẫn đến sự sập đổ lớn khiến
cho không hút kịp.
Cũng lưu ý rằng, khi các lớp vật l...
I.Quy lu t phá v
Khi ống hút được cắm xuống một độ sâu nhất định trong lớp vật liệu để hút, sẽ tạo
ra một lỗ ban đầu, thành lỗ gần như dốc đứng, yếu tố gây phá vỡ lúc này là các
dòng nước bị hút vào miệng ống, cuốn theo vật liệu.
Khi lớp lớn dần, các thành của hố do có độ dốc lớn trở lên mất ổn định, sẽ sập đổ,
hòa cùng dòng nước thành hỗn hợp có mật độ cao đi vào miệng ống, các thành của
hố, lúc này đã phát triển thành các bờ dốc, sẽ mở rộng thành các bở dốc thoải đến
khi đạt đến bề mặt lớp vật liệu. Lúc ấy, bờ dốc đạt đến giá trị góc ổn định, tức là
không còn xảy ra sự sập đổ nào nữa, góc kết thúc ấy là góc α. Theo suy luận thông
thường, góc kết thúc α ấy chính bằng góc nội ma sát của vật liệu, góc φ, tuy nhiên
do dòng hỗn hợp có mật độ cao khi chạy trên mặt bờ dốc về miệng hút cũng có tác
dụng phá vỡ, bào mòn thêm, làm cho bờ dốc càng thêm thoải, do đó, góc α này có
thể nhỏ hơn góc φ
Các thông số hút khi sử dụng tàu hút để hút cát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thông số hút khi sử dụng tàu hút để hút cát - Người đăng: TR Huu Iris
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các thông số hút khi sử dụng tàu hút để hút cát 9 10 344