Ktl-icon-tai-lieu

Các thông số không khí ẩm

Được đăng lên bởi Đoàn Lợi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA KHÔNG KHÍ ẨM
1. Đường công sấy và đường công tốc độ sấy.

Đường công sấy

đường công vận tốc sấy

Đường công nhiệt độ vật liệu sấy
2. tính nhiệt trị của nhiên liệu
Các dòng nhiệt lượng đi vào thiết bị sấy:
Không khí mang vào: L0. I0
Do dàn lạnh: L0 . (I2 - I0)
Do dàn nóng: L0 . (I3 - I2)
Do caloripher: Qs
Vật liệu: G1 . Cvl . vl1
Các dòng nhiệt mang ra khỏi thiết bị sấy:
Không khí: L0. I5
VLS: G2 . Cvl . vl2
Nhiệt mất mát: Qm
Phương trình cân bằng nhiệt:
L0. I3 + G1 . Cvl . vl1 + Qs = L0. I5 + G2 . Cvl . vl2 + Qm

Qs = L0 . (I5 - I3) + G2 . Cvl . vl2 - G1 . Cvl . vl1 + Qm (1.1)
Vì W = G1 – G2
Do đó: G1 . Cvl . vl1 = Cvl . vl1 . (G2 + W) = G2 . Cvl . vl1 + Cvl .
vl1 . W (1.2)
Từ (1.1) và (1.2) ta suy ra:
Qs = L0 . (I5 - I3) + G2 . Cvl . vl2 - G2 . Cvl . vl1 - Cvl . vl1 . W + Qm
Chia phương trình cho lượng ẩm bay hơi W, ta được:

Vậy nhiệt lượng tiêu hao riêng cho từng thiết bị:

Đặt  = - q1 – qm + Cvl . vl1: nhiệt lượng tổn thất chung.
Từ nhiệt lượng tổn thất chung:

Ta suy ra:

...
CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA KHÔNG KHÍ ẨM
1. Đường công sấy và đường công tốc độ sấy.
Đường công sấy đường công vận tốc sấy
Đường công nhiệt độ vật liệu sấy
2. tính nhiệt trị của nhiên liệu
Các dòng nhiệt lượng đi vào thiết bị sấy:
Không khí mang vào: L
0
. I
0
Do dàn lạnh: L
0
. (I
2
- I
0
)
Do dàn nóng: L
0
. (I
3
- I
2
)
Do caloripher: Q
s
Vật liệu: G
1
. C
vl
. 
vl1
Các dòng nhiệt mang ra khỏi thiết bị sấy:
Không khí: L
0
. I
5
VLS: G
2
. C
vl
. 
vl2
Nhiệt mất mát: Q
m
Phương trình cân bằng nhiệt:
L
0
. I
3
+ G
1
. C
vl
. 
vl1
+ Q
s
= L
0
. I
5
+ G
2
. C
vl
. 
vl2
+ Q
m
Các thông số không khí ẩm - Trang 2
Các thông số không khí ẩm - Người đăng: Đoàn Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các thông số không khí ẩm 9 10 651