Ktl-icon-tai-lieu

Các thuật toán định thời

Được đăng lên bởi Nguyên Trương
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 746 lần   |   Lượt tải: 1 lần
EASTERN INTERNATIONAL
UNIVERSITY
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG
CÁC GIẢI THUẬT ĐỊNH THỜI
 STUDENT NAME | Họ và tên SV:
 IRN | MSSV:




Trương Ngọc Nguyên
1231200016

TEACHAERS | Giảng Viên: Huỳnh Đệ Thủ

COURSE ID - MÃ MÔN HỌC: CSE 302

DESCRIPTION - DIỄN GIẢI: Hệ Điều Hành

Các Chiến Lược Điều Phối

1.Điều phối FIFO ( First-In-First-Out )
Nguyên tắc: CPU được cấp phát cho tiến trình đầu tiên trong danh sách sẵn sàng có
yêu cầu, là tiến trình được đưa vào hệ thống sớm nhất. Đây là một thuật toán điều phối
theo nguyên tắc độc quyền. Một khi CPU được cấp phát cho tiến trình, CPU chỉ đượ
c
tiến trình tự nguyện giải phóng khi kết thúc xử lí hay khi có một yêu cầu xuất/
nhập.
Chiến lược này thì thời gian chờ trung bình không đạt cực tiểu và biến đổi đáng kể đối
với các giá trị về thời gian yêu cầu xử lí và thứ tự khác nhau của cácd tiến trình trong
danh sách sẵn sàng. Cá thể xảy ra hiện tượng tích luỹ thời gian chờ, khi tất cả các tiến
trình phảI chờ đợi một tiến trình có yêu cầc thời gian dài kết thúc xử lí .
Giải thuật này đặc biệt không phù hợp với các hệ phân chia thời gian, trong các hệ này,
cần cho phếp mỗi tiến trình được cấp phát CPU đều đặn trong từng khoảng thời gian.

Hình minh họa: Điều Phối FIFO

Ví dụ minh họa:

Giải:
*Thời gian xử lý : P1=24,P2=3,P3=3
* Thời gian xử lý trung bình : (24+3+3)/3=10
*Thời gian đợi : P1=0; P2=24-1 =23 ; P3 = 24+3-2 = 25
*Thời gian đợi trung bình: (0+23+25)/3 = 16
* Thời gian lưu lại trong hệ thống : P1=24 ; P2=3; P3=3
* Thời gian lưu lại trung bình : (24+3+3)/3 =10

2.Chiến Lược Điều Phối Xoay Vòng ( Round Robin ) :
Nguyên tắc: Danh sách sẵn sàng được xử lí như một danh sách vòng, bộ điều phối lần
lượt cấp phát cho từng tiến trình trong danh sách một khoảng thời gian sử dụng CPU đến
hết thời gian quantum dành cho nó, hệ điều hành thu hồi và cấp phát cho quá trình kế tiếp
trong danh sách. Nếu tiến trình bị khoá hay kết thúc trước khi sử dụng hết thời
gian quantum, hệ điều hành cũng lập tức cấp phát CPU cho tiến trình khác. Khi tiến tình
tiêu thụ hết thời gian CPU cấp phát dành cho nó mà chưa hoàn tất, tiến trình được đưa trở
lại vào cuối danh sách sẵn sàng để được cấp CPU trong lượt kế tiếp. Vấn đề quan tâm
đối với giả thuật RR là độ dài quantum quá bé sẽ phát sinh quá nhiều sự chuyển
đổi giữa các tiến trình và khiến cho việc sử dụng quantum quá lớn sẽ làm tăng thời gian
hỏi đáp và giảm khả năng tương tác của hệ thống.

Hình minh họa : Round Robin

Ví dụ minh họa:

Giải:

*Thời ...
EASTERN INTERNATIONAL
UNIVERSITY
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG
CÁC GIẢI THUẬT ĐỊNH THỜI
STUDENT NAME | H v tên SV:
Trương Ngọc Nguyên
IRN | MSSV:
1231200016
TEACHAERS | Giảng Viên: Huỳnh Đệ Thủ
COURSE ID - M7 MÔN H8C: CSE 302
DESCRIPTION - DI9N GIẢI: Hệ Điều Hnh
Các thuật toán định thời - Trang 2
Các thuật toán định thời - Người đăng: Nguyên Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các thuật toán định thời 9 10 600